Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor voorgangers te stichten; en dit zal geen lichte arbeid zijn, daar nieuwe banen moeten worden gezocht. Dan zal hij ook voorloopig de leiding der kweekschool overnemen, totdat er een onderwijzer uit Holland kan worden gezonden.

Br. Kruyt blijft intusschen nog eenigen tijd te Modjowarno, totdat Br. Pik zelfstandig den arbeid doen kan. Tevens om toe te zien op den bouw der nieuwe kweekschool en een nieuwe dokterswoning, die zeer noodig is.

Het zielental in het ressort Modjo-warno bedraagt 4053, waarvan in de hoofdgemeente 2513; de overigen in de 5 bijgemeenten. Het getal schoolkinderen is 1170; het getal gedoopten gedurende het afgeloopen jaar 171.

Kweekschool. Nog steeds heeft de kweekschool geen nieuwen Directeur. Is het over het algemeen moeilijk onderwijzers te vinden, die roeping gevoelen om hunne krachten in dienst der Zending te stellen, eene kweekschool als deze vraagt een onderwijzer, die behalve andere goede eigenschappen de gave bezit om talen te studeeren, want het onderwijs moet grootendeels in het Javaansch worden gegeven.

Verleden jaar schreven wij, dat het onderwijs stil moest staan door het onverwacht vertrek van Br. Kats. Gelukkig is dat niet het geval geweest, al werd het toen verwacht als de eenige mogelijkheid. Wel zond Br. Kruyt de hoogste klasse van 17 leerlingen naar de kweekschool te Djocja, om daar voor het eindexamen te worden klaar gemaakt, maar de jongste klasse van 15 leerlingen hield hij aan. Hij kreeg nl. van de Regeering de bevoegdheids-verklaring om aan het hoofd eener kweekschool te staan, en zoo kon onder zijn toezicht het onderwijs gegeven worden door de inlandsche onderwijzers, aan de school verbonden. Wel was het niet mogelijk het internaat aan te houden; Zr. Kruyt was te zeer in beslag genomen door de vele zorgen voor het ziekenhuis; daarom werden de jongens bij inlandsche onderwijzers in de kost gedaan.

De hoogste klasse legde het eindexamen af; 15 van de 17 leerlingen zijn geslaagd, zoodat weer in verschillende vacatures kon worden voorzien. Wij zijn de Keuchenius-school en haren Directeur, den Heer Koelewijn, veel dank verschuldigd voor de uitnemende zorgen, aan deze leerlingen besteed.

De jongste klasse legde met goed gevolg het ,,kweekeling"-examen af. Br. Kruyt vond dit noodig om het onderwijs op peil te houden.

De bouwplannen voor een nieuw gebouw met directeurs-