Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijft dien vooruitgang naast God inzonderheid toe aan de goede hulp van de voorgangers, die gesteund door de kerkeraden de verzorging der gemeenten goed hebben behartigd. De opkomst ter kerk is dan ook bevredigend; zij bedraagt meer dan 50 °/o van het aantal gemeenteleden; er zijn enkele gemeenten, bij welke het percentage lager is, maar andere halen zelfs 70 °/ 0 . In het bizonder is te roemen de gemeente Ngoeloeq, waar een jonge, krachtige voorganger de leiding heeft. Te Wodgalik werd een . nieuwe voorganger-onderwijzer aangesteld; de oud-voorganger en stichter der gemeente is nu uitsluitend met evangelisatiewerk belast, waarvoor hij uitnemende gaven bezit. De gemeente ligt 100 K.M. van de standplaats van den zendeling, maar is per trein gemakkelijk te bereiken.

De gemeente te Madioen is en blijft van weinig beteekenis, maar het kleine kringetje is getrouw; de gemeente bestaat uit de kleine huisgemeente, die zendeling Bieger indertijd vormde en enkele Christenen, die van elders inkwamen om op de werkplaatsen der Staatsspoorwegen werk te vinden. Behalve de gewone predikdienst wordt hier door de lidmaten eens in de maand een bidstond gehouden en eens in de veertien dagen een bijbelbespreking, waarbij de leden om beurte voorgaan.

Het Avondmaal werd in 5 gemeenten gevierd, terwijl van andere reeds het verzoek inkwam. Gewenscht ware voor deze uitgestrekte ressorten een evangelist, die de verspreid wonende Christenen kon bezoeken, en wanneer het noodig is voor een voorganger zou kunnen invallen.

Alle aandacht wordt er aan gewijd aan de kerkeraden meer zeggenschap toe te kennen bij het bestuur der gemeenten.

De collecten in de gemeenten nemen toe; een bewijs, dat zij ook vooruitgaan op den weg tot zelfonderhoud. De stijgende offervaardigheid mag zeer zeker gelden als een teeken van toenemend geloofsleven.

Tot nog toe werd op de scholen geen schoolgeld geheven; alleen brachten de gemeenteleden een deel van het onderwijzers-traktement samen in natura of in den vorm van sawah's. Na verschillende besprekingen met de lieden zal het er nu toe komen, dat in 1914 schoolgeld geheven wordt. Een belangrijke stap in goede richting; het gevaar bestaat alleen, dat het schoolbezoek er in den aanvang onder zal lijden.

De ziekenbehandeling nam dagelijks meer uren in beslag. Dr. Creutzberg verleende daarbij uitnemende hulp, als hij om de 14 dagen van Dinsdag tot Donderdag op den zen-