Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verblijf te Batavia hunne woning weer betrokken. Dat gaf een groote levendigheid, want spoedig kwamen daar ook de jeugdige zendelingen om taai-onderricht te ontvangen. Dr. Adriani bestudeerde met hen drie hem nog onbekende talen. Dat dwingt bewondering af en dringt tot groote dankbaarheid. Het stemt echter weemoedig, dat Dr. en Mevr. Adriani waarschijnlijk in Holland herstel voor hunne geschokte gezondheid zullen moeten zoeken. Spare God hen nog lang voor den belangrijken arbeid, dien zij voor het Ned. Bijbel-Genootschap verrichten en die de Zending in alle opzichten ten goede komt.

Tentena is een groot dorp, samengevoegd uit 5 kleine dorpen, die vroeger op grooten afstand van elkaar lagen. Dit gedwongen samenwonen leidde tot moeilijkheden, vooral omdat het dorpshoofd ijverig is en niet gemakkelijk voor degenen, die dit niet zijn; de andere dorpshoofden, die hem ondergeschikt werden, behielden hun aanhang. Daarom kwam het den bestuursambtenaar beter voor Tentena weer in twee dorpen te splitsen, Tentena en Sangele. Dit blijkt thans op verschillende plaatsen noodig. Voor de Zending is het geen nadeel. Velen wachten met hun overgang tot het Christendom tot het dorpshoofd is voorgegaan, niet omdat het hun aan vastheid van overtuiging ontbreekt, maar omdat het nu eenmaal diep ingeworteld zit bij de menschen, dat men zulk een belangrijken stap niet doet als het dorpshoofd niet voorgaat. Het aanstellen van meer hoofden maakt op enkele plaatsen den lang verwachten overgang mogelijk.

In vijf dorpen zijn nieuwe gemeenten ontstaan, terwijl de reeds bestaande gemeenten zich merkbaar hebben uitgebreid. In verschillende gemeenten werd het H. Avondmaal bediend; in hoever de menschen de beteekenis ervan beseffen is moeilijk na te gaan, maar inzonderheid de voorbereiding is een uitnemend middel om hun die beteekenis telkens dieper in te prenten; daaraan wordt dan ook veel zorg besteed. In het dorp Sangira verrees het eerste kerkje in Midden-Celebes. In andere dorpen vergadert de gemeente nog in het schoolgebouw, en waar geen school is, in het huis van het hoofd. Nu heeft Sangira geen eigen school. Toen de lieden gedoopt zouden worden, gaven zij den wensch te kennen, dat dit in hun eigen dorp zou geschieden; en daarvoor bouwden zij een kerkje.

Zooals men weet waren de Toradja's vroeger onderworpen aan de vorsten van Loewoe, die zeer gevreesd waren. Onlangs kwam de onderkoning van Loewoe, Andilowo, op bezoek. Merkwaardig was het verschil met vroeger, vooral in de houding, die de hoofden aannamen. Zij waren