Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingswerk te bewaren neemt de Rector ook deel aan de vergaderingen der Directie.

Sedert het vorige verslag zijn de leerlingen der toenmalige 3e klasse naar Indië vertrokken: Br. Heertjes naar het Seminarie te Depok, Br. Pik naar Oost-Java, waarheen ook de zendeling-arts L. K. van 't Hooft is gegaan; Br. Van Dijk naar Soemba, de BB. Van Eelen en Ritsema naar Posso, Br. Van de Loosdrecht naar Rante-Pao (MiddenCelebes), Br. Prins naar Halmahera, Br. Bout naar NieuwGuinea en de BB. Berends ten Kate en Ruijsch v. Dugteren naar Sangi. De onderwijzer Belksma hoopt in den loop van dit jaar in dienst van den Geref. Zendingsbond uit te gaan naar Midden-Celebes.

De tegenwoordige 3e klasse bestaat uit de BB. J. Bijkerk, H. W. Duijvendak, J. Wetstein, die in dienst van de Utr. Zend. Vereen., L. Geerdink, A. J. C. Krafft, J. Kruyt, C. W. Xortier, en J. Woensdrecht, die in dienst van het Ned. Zend. Gen. hopen uit te gaan. Zij zijn ijverig bezig met de medische studie en het aanleeren van talen. Tot deze klasse worden ook gerekend Br. J. Thiessen, die vanwege de Doopsgez. Zend. Vereen, wordt opgeleid, Br. J. H. Pieters, wiens bestemming nog niet bepaald is, en de onderwijzers A. Mulder en G. W. C. Valderpoort, die dezen zomer zullen opgaan voor de hoofdacte. Indien zij slagen, zullen zij in September den cursus in Maleisch en Land- en Volkenkunde gaan volgen. Pogingen worden aangewend aan dezen cursus ook een paar andere onderwijzers, reeds in het bezit der hoofdacte, te verbinden. Er is op verscheiden terreinen dringend behoefte aan onderwijzers.

De tweede klasse, bestaande uit de BB. W. van de Beek, ]. Beer, J. Homan, J. Nyenhuis, J. van der Poel, W. Stade, P. N. Vellekoop en J. Wiegers, bereidt zich voor tot het examen voor de Indische Commissie. Br. Pieters hierboven genoemd volgt ook de lessen van deze klasse. Eenigen tijd geleden is op verzoek van den Geref. Zend. Bond in deze klasse opgenomen de onderwijzer K. K. de Jong om tot zendeling te worden opgeleid.

De eerste klasse, die nog in haar proefjaar is, bestaat uit de BB. J. Agter, J. Brouwer, A. Kooistra, J. Leijnse, L. Ligthart, P. J. van Mullem, D. van Mulligen, (vanwege het Zeister Zend. Gen.), A. J. de Neef en J. W. Wesseldijk.

Het oude huis op de Rottekade is geheel onvoldoende om deze 30 leerlingen te herbergen. Het is al meermalen aangetoond. Met den bouw van het nieuwe huis te Oegstgeest vordert het niet zóó als wij wel gaarne zouden wenschen. Het kan wel 1916 worden, eer het gereed is. En dat is weer