Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REKENING over 1913 vein

LASTEN. BATEN.

Afin Nadeelig verschil » Drukwerk Bibliotheek en Archief Vergadering en Bureaukosten Onderhoud Zendelinghuis Opleiding Kweekelingen Tractementen en pensioenen in Nederland. Kapel Vriendenlaan Interest Tijdschrift Mededeelingen Kosten der Zendingen: • • f 9866,16 — 2144,40$ 6447,90$ 5262,72$ Paré Redja 3451,64$ 6854,17 » Ziekenhuis . . » 707,48 — Bolaang-Mongondou , w 2080,50 Hollandsche school te Kota Mobagoe. . . . " 285,91 Minahassa Kweekschool te Koeranga . . , ff 1919,07 n Scholen . . " 9818,87$ n Medische Zending 3881,89 ti Ambachtsschool te Kakas . . , , ff 2234,77 3234,14$ 4905,20$ Koekoe 3746,21 4819,50 tt Kweekschool . . » 1901,57 Onda'e 300,Mori 404,07$ Malili 1000,— Diversen 2647,91 ƒ 77914,12 Af: Subsidie, Inspectie van Scholen: Saldo 1911-12 ƒ 475,— voor 1913 (aangenomen op) » 1000,— 1475 — Karo-Batak-Zending: Sibolangit Koeta Djoeroeng Kweekschool te Raja Kaban Djahé Totaal Karo-Batak-Zending Gereserveerd voor huizenbouw Uitgaven voor gebouwen Weduwen-pensioenen Zendeling-pensioenen Uitrusting van Zendelingen Bijdrage aan de Zendingsschool " " " Meisjesschool te Tomohon . . Voordeelig verschil / 5734,76 5506,55 45,52$ 9235,45A f 34 65$ tt 3754 43$ tt 199 42 tl 4610 81$ 11 456 95 II 7987 17$ tt 17025 58$ tt 208 94 tt 66 65$ tt 446 65$ 76439 20522 23000 7793 2773 6494 11735 10000 5000 447 ƒ 198996 70} Per Contributiën . . . » Collecten " Hulpgenootschappen 't Classis Zierikzee voor •t Hulpvereeniging Beverwijk « •» Afd. Meppel en omstreken « " Classes Bommel en Tiel « " Comité van Actie Rotterdam « •» Classic. Zend.vereen. " « " " " Zutphen « •t Classis Arnhem » " Onderafdeeling Leeuwarden » " Afdeeling Appingedam « " » Onderdendam » >t " Drachten « Madja-Warna Swaroe Bolaang-Mong. Kasigoentjoe tt Napoe Koekoe Pendolo Onda'e tt Swaroe Binuenlandsche Actie (aandeel in de gezamenlijke ontvangsten yoor de vier Corporaties) Giften Legaten Zendingkerkjes Huishuur Drukkerij te hlenado Depötgoederen te Tomohon Berekend aan de Bataksche Vereeniging. . . ƒ 38949,89 Af: ontvangen Rijkssubsidie ..." 18577,60 6561,27$ 420,25$ 350,— 725,1430.— 630,— 200,— 2250,— 2000,— i 912,36 812,73 364,78 286,00$ / 18947 7145 21 76 17942 30751 26847 68875 1880 586 5248 400 20372 40$ 08$ 16$ 79 86 14 29 ƒ 198996 70$

Bovenstaande Rekening nagezien en accoord bevonden. Rotterdam, Juli 1914. F. PIJPER, Voorzitter. JOH. RAUWS, Director-Secretaris.