Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijden er ons over, dat hun gezondheidstoestand den terugkeer toeliet.

Zr. J. P. van der Endt, die tot onderwijzeres aan de Hollandsche school te Kota Mobagoe (Bolaang-Mongondou) benoemd werd, reist met hen. Haar traktement komt ten laste van het Landschap, terwijl in de kosten van uitrusting en passage ten deele door Regeerings-subsidie, ten deele door een voorschot harer familie voorzien werd.

De tien leerlingen der vierde klasse van de Kweekschool te Raja (Deli) zijn geslaagd bij het eindexamen.

De nieuw-benoemde Directeur der Meisjesschool te Tomohon (Minahassa), de Heer A. Verkuyl, is met zijn gezin en Mej. Planjer, onderwijzeres, behouden op de plaats der bestemming aangekomen.

6. Contributiën, Collecten, Bijdragen v. Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

Van 1—31 Juli 1914.

Almelo. Van den Heer H. J. Hooiers, gift Berkhout. Van Mej. de Wed. W. P. Nobel, voor 'de bestrijding van de pest in het Malangsche Breukelen. Door Mevr. Hofman-Stolk, Salonmeeting ,,haize Günterstein" Dames Willink van Collem i. C Door Ds. y. d. F., als antwoord op het gele blaadje Delden. Door Ds. G. Verrijn Staart, bijdragen Delft (Afd.) Contrib. ƒ 6,25, gift/" 10,—, 2e kwartaal van de Halp Zend. Ver. ƒ60,— Doesburg (Afd. Ring van Door Ds. P. A. C. Douwes, Didam, P.C. ƒ3,— : Keppel , contrib. ƒ 25,—, P.C. ƒ 103,21$ Dordrecht. Door Mevr. Mom-Middelhoven, exlra collecte van het Ned Vronwen Hulp Zend.-Genootschap Driebergen. Van O. gift Enkhuizen. Van Beheerders van het Snouck van Loosen Fonds Enschedé. Door Ds. O. Schrieke, verzameld door de Zondagsbode voor Overijssel Exmorra. Van Ds. J. Visser, voor de „dringende bede" Franeker. Door Mevr. C. Bylsina-Walstra, van het Vrouwen Hulp Zend.-Gen. ƒ 12,41, uit het busje der Herv. Vrouwen Vereen, ƒ 2,26$, uit het busje van G. v. G. ƒ1,35 Friesland (Afd.) Door den Heer H. H. Key, te Leeuwarden, onder-Afdeeling Bozum, contrib. en bydragen ƒ90,02; onder-afd. Dokkum, contrib. 1912/1913 ƒ 109,68$ ; onder-afd. Drachten, voor den Zendingspost Swaroe: contrib. en coll. Beets, ƒ 27,89; Bcetsterxwaag, ƒ 41,20: Bergum, ƒ5,25; Boornbergum, ƒ7,25; Drachten , ƒ70,10, gift van een onbekende ƒ 25,—; Garijp, ƒ2,— ; Haulerwijk, ƒ2,— ; Nyega, ƒ18,76; Oldeterp, f 0,50 ; Oostermeer f 30,—; Opeinde, f 5,25 : Rottevalle, f 4,75; Suameer , ƒ 35,—; onder-Afd. Franeker, Franeker e.o. contrib. en coll. ƒ30,60; ƒ 2,50 10,— » 29.55 10,— » 30,» 75,25 » 131,21$ » 10,— » 1,50 » 500,— > 25,> 0,50 » 16.01$

Sluiten