Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Velp. Contributie Waddinxveen. Contributie Wanneperveen. Contributie Warffum. Door Ds. N. Lofvers, contributie Well—Ammerzoden. Contr. f 1, —: door Ds. J. A. ten Bokkel-Huinink, bijdrage van de Classicale Zendings-Coinmissie in de Classes Bommel en T el, voor den Zendingspost Bolaang Mongondou ƒ 142,96 Welsrijp. Contributie Workum. Door den Heer M. Hylkema, van de Zendings-Comm. der Ned. Herv. Gem. Zwijndrecht. Contributie Nederlandsch Oost-lndië. Ingekomen bjj Br. J. Kruyt: Salatiga. Van den Heer H. Betist, namens den Kerkeraad der Prot. Gemeente .. Soerabaja. Door Ds. D. J. Leepel, van het Soorab. Zend. Gen Solo. Door Ds. J. Mooy, uit de cat.bus voor het werk te Madja-Warna 1,— 5,25 5,25 35,— 143,96 1,— 20,— 5,25 10,— 25,— 8,50

Ontvangen van de Zendingkerkjes.

No. No. No. No. 274 f 4,— 576 f 5,— 1073 f 1.90 1264 f 0,40 322 » 6,— 1040 » 3,45 1126 » 6,85 1282 > 1,73 541 » 3,12£ 1043 » 2,10 1188 » 1,15 byeen 35,70^

f 39556,78

Binnenlandsche Actie.

Ontvangsten van 1 Juli—31 October. Pinkstercollecten (zie Bijlage pag. 2) f 421,07 Voor de 4 Corporatiën (zie Bijlage pag. 13) f 42522,23£ waarvan aandeel Nederlandsch Zendelinggenootschap » 16583,67 en speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap » 740,80£ Door de Agenten (zie Btflage pag. 22) f 1894,89^ waarvan aandeel Nederlandsch Zendelinggenootschap > 322,08 en speciaal voor het Nederlandsch Zendelinggenootschap » 985,14^ Bedrag der vorige opgaaf Totaal » 19052,77 f 58609,55 » 28211,69 f 86821,24

Raming van Uitgaven over 1914 ƒ 133984,— Daarentegen werd ontvangen van 1 Juli tot 31 October 1914 » 86821,— Blijft voor 1914.... ƒ 47163,—

Voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa.

Friesland (Afd.) Rallum , van de Kwart Gulden Vereen, f 0,75; Hardegaryp, ! van de Kwart Gulden Vereen, f 5,—; Leeuwarden, Vrouwen Hulp Zend. Gen. , r f 20,•—, Evang. Zondagschool f 7,50 j f 33,25 Qouda (Afd ). Door Ds. Joh. E. Bjjl, van de Kwart-Gulden Vereen'ging .. .. » 34,50 Wolvega. Door Mej. S. van de Kwart Gulden Vereen ] » 11,50 Bovendien werd ontvangen: Breda. Door Mevr. Hofman-Stolk, voor het ziekenhuisje te Koekoe, van N.N. ! f 25,—, vnn de afd. Chr. Onderw. Vereen, f 6,— f 30,— Dordrecht. Van Mej. S. Pyzel, van den Zend.krans, de Evang. Zondagsschool en enkelo Swaroe-vrienden, voor het ziekenhuis ne Swaroe j » 30,— 's-Qravenhage. Van Mr. C. Th. v. D. Voor de Meisjesschool te Tomohon » 100,— Van Mej. H. M. Kruyt. voor het ziekenhuis te Modjo-Warno.. .. > 25,— Rotterdam. Van N. N., voor de Meisjesschool te Tomohon | » 2,50

Agenten des Genootschaps: D. Hoge weg, ic~'Steenwijk; P. C. van Melle, te Middelburg; H. Sijsling, te Rotterdam, Noordsingel 149.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN.

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap. 96875-98771

Sluiten