Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en beoogden versterking der zendingsliefde. Zendingslectuur werd gretig gekocht en tot mijn groote blijdschap bemerkte ik, dat de kinderen, enkele jaren geleden door mij tot collecteeren aangezet, met vreugde dat werk voortzetten.

In de Luthersche gemeente te Weesp sprak ik 24 Mei voor een kleine, maar zeer aandachtige schare. Het ongunstige weder was wellicht oorzaak, dat de schare kleiner was dan gewoonlijk.

i en Pinksterdag kon ik voor een kranken voorganger den dienst waarnemen. Het kleine Weerseloo luisterde aandachtig naar het Pinkster-Evangelie en wij roemden de werken des Geestes, ook in onze dagen gezien.

2 en Pinksterdag, de dag die uitmunt door gering kerkbezoek, mocht ik in de jongste gemeente van ons vaderland optreden, Schoten. Heerlijk dat men daar zoo ijverig aan den gang is en de Penningskes sinds enkele maanden in groot getal worden gelezen. Des namiddags sprak ik op het Zendingsfeest te Voorschoten. De koude had voorzeker velen thuisgehouden, want al was er een flink publiek, de groote schare van anders was er niet. Te Alfen atd. Rijn was ik vervolgens op een Zondagmorgen en met groot genoegen vertelde ik verpleegden en verplegers van Nieuw Guinea, niet verzuimende hen duidelijk te maken welke groote zegeningen wij bezitten, die leven onder de bearbeiding van den Heiligen Geest.

Te Dordrecht werd in de Evangelisatie-tent een Zendingssamenkomst gehouden, waar ik des middags voor zeer weinig menschen verhaalde wat God op Halmahera heeft gedaan. Ik vernam met vreugde dat des avonds, toen Br. Jens daar sprak over Nieuw Guinea er veel meer luisterenden waren. God zal ook hierop zijn zegen geven.

Ermclo en Hierden, twee gemeenten waar ik nog nimmer was geweest, hebben mij een goede ontvangst bereid. Des morgens was de kerk buitengewoon goed gevuld, des middags werden velen thuisgehouden door den ratelenden donder, maar niettegenstaande dat was ik met lof en dank vervuld voor dezen heerlijken, schoonen dag, voor het voorrecht, dat God mij schonk, ook hier te mogen getuigen van Zijn werk en heerlijkheid. Dankbaar verliet ik deze gemeenten. Zeker daar zal wat blijven nawerken. Daar zijn er die zich met ons verheugen over de komst van het Koninkrijk Gods en mede willen en mede zullen arbeiden.

Het was een drukke Zondag 28 Juni, toen ik op Schouvven was en te Serooskerke, Kerkwerne en Elkerzec mocht optreden. Het was mij goed daar te zijn. Daar zijn medelevende broeders en zusters, die naar hun vermogen willen medearbeiden om

Sluiten