Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WINTERCAMPAGNE.

Het stemt tot dankbaarheid en blijdschap te bemerken, dat, na de eerste verlamming door de oorlogsgeruchten, er op heel veel plaatsen een begeerte schijnt te zijn om ijveriger voor de Zending te arbeiden dan anders wellicht het geval zou geweest zijn.

Br. Van der Roest b.v. heeft vrijwel geen enkelen datum meer onbezet tot aati begin Maart. Ook beginnen de lijstjes der Zendelingen, die met verlof in het land zijn, al aardig vol te worden, terwijl de andere beschikbare krachten ook hun deel gaan krijgen.

Onze Lichtbeelden-afdeeling mag zich in meer belangstelling verheugen dan in den vorigen winter. Toch zullen wij nog aan verschillende aanvragen kunnen voldoen. (Voor bijzonderheden zie men Binnenlandsche Actie Septembernummer of vrage deze even per briefkaart aan.)

Gaarne zagen wij, dat onze Propaganda -Lectuur wat meer de aandacht trok. Wij zijn bereid om ten verkoop op Zendingssamenkomsten lectuur in commissie te zenden. Onze serie is nu uitgebreid met:

Herinneringen uit den Zendingsarbeid op Halmahera, door J. L. D. van der Roest, prijs 15 cent, franco per post. Wie den schrijver kent, koopt het boekje, en wie den schrijver niet kent, koope het om hem te leeren kennen.

Bovendien is bij ons verkrijgbaar als brochure:

Zending en Inlandsch Onderwijs,

een woord naar aanleiding van de Kamerdebatten door Dr. J. W. Gunning, prijs 25 cent, franco per post.

Voor aanvragen om Zendingskerkjes en Collectebusjes houden wij ons ten zeerste aanbevolen.

Adres: Zendingsbureau, Rechter Rottekade 63, Rotterdam.

Sluiten