Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minkt zijn en daardoor te lastig om mede te voeren, even als hunne moeders onthoofd.

V Een dergelijke rooversbende overrompelde voor een tiental jaren de woning van Ali's ouders. De menschen die hen overvielen waren even als de stam van Ali menscheneters. Deze trachtten altijd hunne slachtoffers levend in handen te krijgen, om ze daarna op eene afschuwelijke wijze (ik mag hier niet zeggen hoe) te slachten. De ouders van Ali werden met drie hunner kinderen gevangen genomen. Man en vrouw werden geslacht en opgegeten, het drietal kinderen verkocht. Nadat Ali al van de eene hand in de andere was overgegaan, behaagde het den Heer hem in de maand December 1870 naar mij te zenden. Toen ik hem voor ruim vijftig gulden kocht, was hij (Ali) als overdekt met wonden. Waar zijn broertje en zusje geble ven zijn is mij onbekend; genoeg, Ali is door de almachtige leiding des Heiligen Geestes gebracht onder het geklank van het Evangelie, maar zooals gij mijne lezers hebt kunnen opmerken, door bloed en tranen heen. En zij die Ali nu hebben leeren kennen, hebben zich kunnen overtuigen, dat van de Papoea's iets te verwachten is, zoo zij door de kracht des Heiligen Geestes geleid worden.

Ik hoop dat men uit deze enkele beschrijving met ons erkennen moet, dat de kinderen die tot de zendelingen op N.-Guinea gebracht worden, door bloed en tranen komen. Hoe smartelijk het voor den zendeling op

N.-Guinea is, wanneer er kinderen (soms van twee en drie jaar) tot hem gebracht worden, dat hij die dan door gebrek aan goederen niet kan koopen, zal ieder weldenkend christen gevoelen.

Welkom was het mij te mogen vernemen, dat er dames in Utrecht opgestaan zijn om door liefde gedrongen gelden te verzamelen, waardoor de zendelingen op N.-Guinea niet alleen in staat zullen worden gesteld de hun aangebodene kinderen te kunnen vrijkoopen, maar ook hen op te voeden. In de eerste plaats zouden zij dan de meisjes en gebrekkige kinderen aan de Heidenen kunnen ontnemen, daar deze beiden, en niet liet minst de eersten, verwoest zijn voordat zij weten wat het leven is. Mochten er vrienden en vriendinnen des Heeren gevonden worden, die dezen arbeid mede wenschen te steunen, zij kunnen bij den Eedacteur van deze blaadjes inlichtingen bekomen.

W. H. W oelükes, Zendeling op Nieuw-Guinea.

Lieve Vrienden, nu weten wij wat wij doen kunnen; ik zal u nog iets verhalen, waaruit het mij duidelijk geworden is, hoe de Heer zelf de gedachte dat wij er iets aan doen moeten in onze harten gelegd heeft.

Een der Pennmgskens, die gij binnen kort zult te lezen ontvangen, handelt over hetzelfde onderwerp, terwijl ik niets wist van het plan van

Sluiten