Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons Zendingsblad, geïllustreerd maandblad voor kinderen, begon zijn tweeden jaargang. De van verschillende zijden gebleken belangstelling, evenals daartoe strekkende verzoeken, deden ons besluiten een belangrijk goedkoopere uitgave in het licht te geven, welke bij voldoende deelname Januari 1913 zal beginnen. Of deze uitgave slagen zal, staat echter nog te bezien.

DE BOEKHANDEL VAN DEN Z. S. R. onder leiding van den Directeur A. J. C. van Seters, Javastraat 78 den Haag, brengt de genoemde literatuur in den handel. Tevens verzorgt de heer van Seters de uitgave van de verschillende boeken. Wie ooit het corrigeeren van drukproeven, keuze van letter, papier, omslag, en alles wat er meer bij het uitgeven van boeken komt kijken, bij de hand heeft gehad, zal begrijpen dat onze directeur daarmede, en met de leiding van den boekverkoop, zijn handen vol heeft.

Op den 15en Januari 1912 kwam na eenige onderhandelingen de aansluiting van onzen Boekhandel bij het Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel tot stand, en werden wij officieel erkend; alle zendingsliteratuur, maar ook alle andere boekuitgaven in binnen- en buitenland kunnen thans door onzen boekhandel geleverd worden, terwijl anderzijds onze uitgaven in de gewone boekwinkels komen, hetwelk van niet te onderschatten belang is. In de eerste 8 maanden van 1912 bedroeg de omzet in onzen boekhandel f 1523.61 wat betreft de eigen uitgaven van den Z. S. R. en bovendien f 1226.77 Va wat betreft den verkoop van andere literatuur. Tegenover deze ontvangsten staan natuurlijk bijbehoorende betalingen. De cijfers zijn genoemd om een beeld te geven van den omzet in deze pas gevormde afdeeling.

ONDERWIJS-COMMISSIE. De onderwijs-commissie