Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van haar ging een plan uit om onze literatuur in Indië geregeld verkrijgbaar te stellen door middel van het boekendepot van zendeling Hoekendijk te Garoet. Meer nog dan hier te lande zullen zich de zendingsstudiekringen moeten richten op het zelve deelnemen aan het zendingswerk. Hoe deze zaken zich in Indië zullen ontwikkelen is nog niet te zeggen. Wel is reeds gebleken, dat de Zendingstudie ook daar een vruchtbaar terrein kan vinden en een taak te vervullen heeft. Wij hopen in een volgend verslag meer mede te kunnen deelen.

Tenslotte nog een enkel woord over de GELDMIDDELEN VAN DEN Z. S. R. . In het vorig verslag wezen wij er op hoe de Z. S. R. tot nog toe zijn werkzaamheden had kunnen voortzetten zonder giften te vragen. Zoo veel mogelijk trachten wij ons werk zich zelf betalend te maken. Toch is dit niet geheel gelukt; een klein gedeelte van de uitgaven der beide eerste jaren, nauwelijks 3%. bleef ongedekt. Alle gedane uitgaven toch beliepen tot 1 Januari 1912 ƒ8537.40 x ) waar tegenover slechts een tekort van ƒ 259.73 stond. Voor 1912 was echter meer noodig; de daarvoor opgemaakte begrooting bedroeg ƒ 2000, die aan giften bij elkaar moesten komen; terwijl de andere uitgaven van conferenties en boekverkoop tot een gezamenlijk bedrag van + ƒ 7000, zich zelf zouden kunnen dekken. De vraag hoe op den duur in onze geldelijke behoefte voorzien kan worden, zonder de zendingsvrienden te zeer aan te spreken, blijft ons ernstig bezig houden. Hierbij komt nog dat bij voortgaanden groei van het werk, het Secretariaat zoowel als de Boekhandel elk de volledige werkkracht van een per-

1) Hierin zijn niet begrepen de uitgaven voor de Internationale Zendingsstudie Conferentie, (f 2065.12 5 ), welkedoorbijzondere giften gedekt zijn.