Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe uitgave van den Boekhandel van den ZendingsStudie Raad, Javastraat 78, Den Haag.

Spoedig zal in opdracht van het Comité voor Ned. Zend. Conf. verschijnen:

Verslag der 26 ste Algemeene Nederlandsche Zendings-Conferentie,

Gehouden te JlMSTEROJlM 28—30 Ocfober 1912.

Aan de uitvoering wordt veel zorg besteed. Men zal een aaneengeschakelde, zoo getrouw mogelijke wedergave van het geheele verloop der Conferentie vinden. Aan de discussies is ditmaal grooter plaats ingeruimd. De totale omvang van het werkje wordt zeker 140 blz. 8°.

De prijs zal slechts 35 cent bedragen. Bij 10 en meer ex. a 30 ct.

Uit den rijken inhoud noemen wij de volgende volledig opgenomen referaten: Ds. J. W. GUNNING: De vergadering van het VoorzettingsComité te Lake Mohonk bij New York. Dr . J. R. (JALLENBACH: Overzicht van de Zending in onze Koloniën. Dr. C. W. TH. BARON VAN BOETZELAER VAN DUBBELDAM (Zendingskonsul): De eenheid van handelen op het Zendingsveld.

J. FORTGENS: De Onderwijsmethode op de Inlandsche scholen. L. J. VAN WIJK: Wat moet gedaan worden om belangstelling te wekken voor het werk der Zending.

enz., enz.

N.B. Van het Verslag der 24 ste en 25 ste Alg. Ned. Zend. Conf. zijn nog enkele exemplaren over.

Het eerste (100 blz.) kost nu verm. prijs 20 cent. Het tweede (132 b!z. met 2 pl.) verm. prijs 25 cent. Zie voor den zeer belangrijken inhoudvan dit laatste werkje, de volledige inhoudsopgave in Zend. Jaarboekje 1912. Pelde Verslagen gelijktijdig besteld, zoolang de voorraad strekt, voor 40 cent.