Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF

Niet zonder aarzeling besloot hei Bestuur van den Z. S. R. in 1932, om in plaats van een nieuw volledig Zendingsjaarboek voor 1933, alleen een Supplement te doen verschijnen. De tijdsomstandigheden noopten tot het besluit, ook in 1934 geen jaarboek uit te geven. En al zijn de omstandigheden sindsdien nog niet verbeterd, wij mogen thans niet langer wachten, daar de behoefte aan een nieuwe uitgave zich dringend doet gevoelen.

Evenwel hebben wij om genoemde redenen den omvang aanmerkelijk besnoeid. Het belangrijke „Overzicht van het Zendingswerk in Ned. Oost- en West-Indië" van de hand van Ds Joh. Rauws is niet opgenomen, omdat het ook in de „Mededeelingen — Tijdschrift voor Zendingswetenschap" is geplaatst en bovendien afzonderlijk verkrijgbaar is (voor f 0.25 bij de administratie van het Comité voor Ned. Zendingsconferenties, Utr.weg 64, Zeist; postrek. 137714). Eveneens is het jaarverslag van den Z. S. R. uitgevallen, daar om redenen van bezuiniging de jaarvergadering niet werd gehouden.

Ook hebben wij ditmaal het vrij omvangrijke stuk over de R. K. Missie overgeslagen. Belanghebbenden kunnen daartoe het jaarboek van „De Katholieke Missie in Ned. OostIndië" (uitgave van het Centraal Missie-bureau, Batavia C.) raadplegen.

Er is ook ernstig sprake van geweest, de ressorts- en de algemeene statistieken weg te laten. Wat de eerste betreft, was er zelfs een bepaald voorstel in dien geest ingekomen. Echter werd besloten, ze toch te handhaven en eerst een onderzoek in te stellen bij de gebruikers van dit jaarboek, of men in het vervolg op de publicatie van deze ressortsstatistieken prijs stelde. Wie dit leest, neme zich dus de moeite, als hij op bestendiging van de publicatie der ressorts-statistieken prijs stelt, hiervan even kennis te geven.

Wat de algemeene statistiek aangaat, hoewel deze ook in „De Opwekker" is gepubliceerd en daaraan is ontleend, hebben wij op dringend verzoek deze niettemin opgenomen.

Aan alle medewerkers, en vooral ook aan Ds Rauws, een woord van hartelijken dank voor de vele door hen verstrekte inlichtingen.

Moge het nieuwe jaarboek een vraagbaak voor velen zijn en het debiet van dit boek de groote zorg en den velen tijd, die onze administrateur, de heer Scharten, daaraan besteed heeft, ruimschoots vergoeden.

•de Nye Wehme", Zeist Februari 1935

H. D. J. BOISSEVAIN

EENIGE AFKORTINGEN

Z. = zending; Z.-L. = Zendeling-leeraar; Z.-A. = Zendeling-arts ; D. d. W. = Dienaar des Woords; Hulppr. = Hulpprediker ; hulpkr. — hulpkracht; miss. = missionair; H. = Helper; Inl. = Inlander of Inlandsch; gem. = gemeente; p. — post: bijp. = bijpost: 1. = leden of lidmaten; Hosp. = Hospitaal; Zkhs = Ziekenhuis; Br = Broeder (diacoon); Zr = Zuster (verpleegster); Verpl. = verpleger of verpleegster: sch. = school; Ond.(es) = Onderwijzer(es); 1.1. = leerlingen; j. = jongens; m. = meisjes (soms ook = mannen of mannelijk, indien gebruikt naast vr. = vrouwen of vrouwelijk); O. k. = Oostkust; W. k. = Westkust: m. v. = met verlof.