Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedraagt: 377 Europeanen, 3240 Inlanders en 586 vreemde Oosterlingen.

Te Tjimindi bij Bandoeng is de opleidingsschool voor Inlandsche zendingsleeraars gevestigd.

Het genootschap heeft te Palembang en te Sipogoe (Bataklanden) een polikliniek; in Palembang is een gediplomeerde vroedvrouw gevestigd.

Bestuur: O. B. Ohme, Voorzitter; H. E. R. Schell, Secr.-penningm.

5. De Indische Advent Gemeente

Deze gemeente, als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besluit van 2 Juni 1931, no 21, werkt onder de Inlandsche en Chineesche bevolking op Java, en voorts in de res. Tapanoeli en te Amboina. Er zijn 7 gemeenten met 8 Inlandsche voorgangers, terwijl het aantal lidmaten uit 21 Europeanen, 369 Inlanders en 37 vreemde Oosterlingen bestaat.

Voorzitter, tevens prediker: R. A. Pohan.

6. De Pinksterbeweging in Nederlandsch-Indië

Deze beweging, als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besluit van 4 Juni 1924, no 28, staat onder leiding van den heer J. Thiessen, le Litsonlaan 9, Bandoeng. Zij telt in totaal 27 gemeenten, waarin 11 Europeesche en 6 Inlandsche voorgangers werken. Het totaal aantal leden bedraagt 3514. Haar arbeidsterrein strekt zich uit over Java, Celebes en de Molukken, waar zij onder Europeanen en Inlanders werkt.

7. De Pinkstergemeente in Nederlandsch Indië

Deze gemeente heeft zich in 1924 afgescheiden van de Pinksterbeweging en is als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besluit van 4 Juni 1924, no 29. Zij heeft haar arbeidsveld onder Europeanen, Inlanders en vreemde Oosterlingen op Java, Sumatra, Borneo, Celebes, in de Molukken en op Timor en Onderh. In de 94 gemeenten werken 74 Europeesche, 21 Inlandsche en 9 vreemde Oostersche voorgangers.

Het Bestuur, gevormd door het Convent van Zendingsarbeiders, is gevestigd te Soerabaja. Voorzitter: F. G. van Gessel, Gedinganjar 10, Soerabaja; Secretaris: H. E. Horstman, Ardjoenostr. 17, Malang; Penningmeester: W. Mamahit, Soerabaja.

8. De Pinkstervreugd in Nederlandsch Indië

Deze vereeniging, in 1932 afgescheiden van de Pinksterbeweging, is als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besluit van 28 September 1932, no 26. Zij heeft 131 Europeesche leden in 5 gemeenten, welke alle op Java liggen en door 1 Europeeschen voorganger bediend worden.

Het Bestuur heeft zijn zetel te Batavia. Voorzitter: Th. C. E. J. M. den Daas, Batavia C.; Secretaris: A. Alting Siberg; Penningmeester: G. de Jongh Swemer.