Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam W. ; H. J. Heule, Schotersingel 77 rood, Haarlem ; H. M. Schaink, Krugerlaan 11, Baarn. De uitgaven worden verzonden naar de administratie van „de Zaaier" te Jogjakarta, die aan de verschillende Zendingscorporaties levert. Netto-ontvangsten boekjaar 1 Sept. 1932—1933: f 77.468.14; uitgaven: f 72.534.15.

Het Nederlandsch Oost-Indisch Zendeling- en Bijbelgenootschap

(erkend bij Gouv. Besluit van 27 October 1852, no 11)

Onder dezen naam zijn vereenigd het Javaansch medewerkend Zendeling-genootschap en het Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap. De arbeid van deze corporaties bestaat voornamelijk uit bijbelverspreiding, evenals die van het Zendingsgenootschap te Soerabaja, dat bij St. van 1875, no 101, als rechtspersoon is erkend.

The Watch Tower Bible Society

Dit genootschap is een Amerikaansche Zendingsvereeniging, die zich bezig houdt met de verspreiding van Evangelie-geschriften op Java.

Vertegenwoordigers: C. A. Deschamp en I. S. Rice.

Bond voor Evangelisatie in Nederlandsch Indië

(als rechtspersoon erkend bij G. B. van 17 Jan. 1917, no 57) Adres: Potgieterweg 22, Bandoeng; Tel. 1796

Deze bond stelt zich ten doel het Evangelie der zaligheid te verkondigen aan de Europeanen in Ned. Oost-Indië. Hij draagt geen kerkelijk karakter en bedoelt ook geen kerkstichting.

Hoo f dbestuur:

Voorzitters L. Bergsma, Roelofsenstr. 13; Secretaris s W. N. Klarenbeek; Penningmeester : J. K. de Boer Jr, Soeniaradjaweg 41a-43; Mevr. J. Bake-Samson, allen te Bandoeng ; voorts Mevr. A. van EmmerikCleverly, Salatiga ; Mevr. C. Riedé-Samson, Soekaboemi ; J. H. C. Brookman, Meester Cornelis; G. van der Veen, Oengaran ; J. Pik, Malang ; J. de Jong, Lawang en P. J. Bouwer, Tajoe.

De bond heeft afdeelingen (met een eigen bestuur) te Batavia C., Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandoeng, Tegal, Semarang, Salatiga, Bondowoso, Malang, Soerabaja, Pamakasan (Madoera), Lawang, Magelang, Kalianget, Temanggoeng, Bangil, Cheribon, Sidoardjo, Madioen en houdt ook op een veertigtal andere plaatsen van Java en Madoera samenkomsten.

Momenteel heeft hij drie evangelisten, n.1. G. van de Weg, 2e Litsonlaan 10, Bandoeng (Tel. 2101); D. Gutter, Tongan 16, Malang,