Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ph. H. C. HOFMAN.

Geboren 11 Mei 1876 — Overleden 23 April 1919.

Door N. ADRIANI.

Slechts zes jaar heeft Philip Heinrich Christoph Hofman het Nederlandsch Zendelinggenootschap gediend in zijn werk op Midden-Celebes, maar die zes jaar zijn een kenmerkend deel van zijn leven, omdat ze zoowel de vrucht zijn geweest van eene ernstige voorbereiding, als ook zelf weer voorbereiding tot het laatste tijdperk van zijn leven, dat zeker niet minder geestelijken arbeid van hem heeft gevraagd dan het vorige. Zijn arbeid als zendeling is, dit spreekt van zelf, het meest openbare deel van zijn werk geweest, maar hij zelf heeft noch den tijd daarvóór, noch dien daarna, als minder belangrijk beschouwd. Uit zijn arbeidstijd als zendeling valt het meeste te vermelden, maar voor de ontwikkeling van zijn geestelijke persoon heeft de nog langere tijd van zijne ziekte zeker evenveel beteekenis.

Zijne geboorteplaats is Gorinchem, waar zijn vader bij de militaire administratie was. Zoo heeft hij vier jaar in Den Bosch gewoond en daarna te Breda, waar hij lager en meer uitgebreid lager onderwijs ontving, tot zijn zestiende jaar. Toen kwam hij op een Registratiekantoor, waar de belangstelling, die de Inspecteur Van de Kasteele hem betoonde en de leiding, die deze hem bij zijne studie gaf, hem het werk zeer veraangenaamden. De Heer Van de Kasteele heeft hem ook later steeds vriendschap betoond, tot in de laatste dagen van zijn leven.

Bij de Registratie bleef Hofman niet; op het handelskantoor der Gebrs. Moerel, te Breda, had hij betere vooruitzichten. Ook bij deze firma had hij een goeden naam. Met zijn opgewekten aard, genoot hij van omgapg met vrienden en van pretmakerij, waarbij zijn werk intusschen nooit te kort kwam. Maar tot nadenken over den inhoud van zijn leven kwam het bij hem eerst op zijn'achttiende jaar, toen

20

Sluiten