Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

van de 3e klasse om e'e'n plaats in de 2e klasse waardoor het doel, om te komen tot 2 gelijkgerechtigde competities van 8 clubs, bereikt zal worden.

De terreinen, waarop deze wedstrijden gespeeld zullen worden, worden bij loting vastgesteld terwijl tevens aangenomen wordt, dat de entre'es daarvan gedeeld zullen worden door de beide spelende clubs.

Toetreding diverse vereenigingen tot den Ned. Voetbalbond.

De heer Bronkorst wil de toetreding tot den bond beperken door de bepaling, dat ze eerst kampioenen moeten zijn van een plaatselüken bond.

De heer Coster is daartegen, daar volgens hem geen belemmering moet bestaan tot toetreding tot den bond als de behoefte daartoe bij eene vereeniging behoeft te bestaan.

De heer Gratama wil het voorrecht door de clubs zelve laten verdienen en stelt voor als regel aan te nemen dat de clubs, die zich als nummer 1 en 2 in een plaatselijken Bond hebben weten te plaatsen, in aanmerking zullen komen voor toelating.

De beer Coster acht deze regeling toch bezwaarlijk voor toetreding. Z. i. werkt het lidmaatschap van den bond gunstig op de organisatie der clubs.

De heer Hirschman amendeert bovengenoemd voorstel en wil tot nummer 3 gaan.

Na stemming wordt hiertoe besloten. 6 voor, 1 tegen (Coster).

Als regel is dus aangenomen, dat voor toelating tot den Ned. Voetbalbond in aanmerking zullen komen de clubs, die in een plaatseln'ken bond de nummers 1, 2 en 3 in de competitie van den bond hebben bezet.

Wordt overgegaan tot de toelating van diverse vereenigingen, die een verzoek daartoe hebben ingediend.

In verband met het ontbreken van de gegevens die volgens het pas genomen besluit als richtsnoer moeten dienen, wordt dit punt der agenda aangehouden terwijl besloten wordt, dat de Bestuurscommissie nog deze week na het inwinnen van de noodige informaties over de toelating zal beslissen.

Op een verzoek tot toelating van de A. F. en H. O (Adelborsten—Football en Hockey club, te Willemsoord teneinde in de beker-competitie te kunnen medespelen, wordt, als staande buiten het omtrent de andere solliciteerende vereenigingen bepaalde, gunstig beschikt.

Voorstel om kampioen der 2e klasse zonder promotie toe te laten in de le klasse. (Van den Berg.)

De heer Bronkhorst ondersteunt het voorstel. Hij wil echter deze maatregel alleen van toepassing doen zijn, wanneer er een voldoend en van te voren bepaald verschil bestaat tusschen het aantal behaalde punten door den laatsten der le klasse en den le der 2e klasse vereenigingen.

De heer de Goeje komt tegen een dergelijke regeling op. Dit zou on-reglementair zijn. Het artikel 164 van ons reglement verbiedt een en ander.

Men is het hiermede eens, doch zou eene bepaling in bedoelden zin willen zien gemaakt,

die van kracht zal zijn, als de voorgestelde reglementsherziening, waarin tevens aan dit voorstel zal zijn gedacht, door de Algemeene Vergadering zal worden bekrachtigd.

Het bezwaar, hieraan verbonden met het oog op het eventueel bekend zijn van den vermoedelijke afloop eener competitie-afdeeling op den dag, waarop bedoelde vergadering zal worden gehouden, blijkt echter terstond. Een en ander zou van invloed kunnen zijn op een in bedoelden zin te nemen beslissing.

Besloten wordt, de afdoening van dit voorstel aan te houden tot de algemeene vergadering. Wordt nog aangenomen dat, indien een 2s elftal van eene in de le klasse spelende vereeniging kampioen der 2e klasse wordt, de op haar volgende vereeniging voor promotie in aanmerking zal komen.

Benoeming Scheidsrechters en CandidaatScheidsrechters.

Wordt opgedragen aan de scheidsrechters Commissie, die daartoe nog voor a.s. Zaterdag zal vergaderen:

Benoeming Consuls.

Nog enkele plaatsen moeten vervuld worden. Benoemd worden voor: Amsterdam, (pl.v.) P. Groote Jr., Willemsparkweg.

Haarlem, (pl.v.) J. M. Cheriex, Schotersingel. 's-Hertogenbosch, J. van den Meerendonk. Utrecht, H. J. Makkink, Nieuwegracht 69. Wageningen, D. D. Thuizinga Bruins, Havenstraat

Willemsoord, R. L. E. de Bruyn, K.I.N.M.

Ten behoeve van de vervulling der nu nog openstaande gemeenten zal vooraf het advies der in die plaatsen gevestigde vereenigingen worden gevraagd.

Van de in de vorige bestuursvergadering benoemde heeren bedankten: de heeren E. Bouvy te Dordt en A. Romeyn te Utrecht.

Vaststelling data voor bekerronde.

Vastgesreld op le Zondag in November en le Zondag in December.

Officieel orgaan.

Het door het bestuur blijkens de in notulen der vorige vergadering bij de administratie van het Sportblad ingediende voorstel tot het verlengen van het contract op de oude voorwaarden gedurende een jaar, werd door haar van de hand gewezen.

Wordt besloten, het voorstel te wijzigen in dien zin, dat het contract op de door de Sportbladadministratie voorgestelde condititie wordt verlengd voor den duur van 3 tot 3 maanden, met een maand opzeggen. Het officieele gedeelte zal echter moeten worden gedrukt volgens aanwijzing van het Bestuur.

Reglement seriewedstrijden en Internationalewedstri/den worden na eenige discussie bekrachtigd zooals ze later zullen worden gepubliceerd.

Wedstri/dprogramma vrije dagen.

De heer Hirschman stelt voor den 24en en 31en December vrij te maken benevens de beide Kerstdagen.

Wordt besloten, den 24, 25 en 26 December vrijstelling te geven van de competitie en den 31en [eventueel een en ander nader te regelen in verband met een min of meer gunstig verloop van het wedstrijdprogramma.

Sluiten