Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPOETBLAD,

Vraagt en raadpeegt

abonnements-

voorwaarden van af f5 —

per maand; uiterst praktisch voor Jongelui. Coupe Système Américain.

KpeymborgY

Op het oogenblik heeft 't er nog niet veel van, dat „Hercules" geroepen zal worden de waarheid van deze beweringen aan te toonen, hoewel er aan den anderen kant toch o zoo weinig noodig is, om deze mijn — en naar ik hoop : veler — illusie! in vervulling te doen gaan.

Dit weinige bestaat in : kalm overleg, doorzicht en durf,

*

De eerste dag van de serie-wedstrijden beteekende al béél weinig.

Victoria had de onbeleefdheid eerst op den allerlaatsten dag te telegrafeeren dat de Hilversummers tiet zouden spelen, hetgeen in dit geval — opzettelijk of niet 1 — met dupeeren gelijk staat, aangezien „Her ules" ter elfder geen kans meer zag om een behoorlijk elftal op de been te brengen.

Hulde daarom aan de U.V.V., die zoo welwillend was een vijftal spelers uit haar eerste elftal af te Btaan, welke, aangevuld door Merecs, Flip van Dijk, Oostingh, Werson en Eggens, van Hercules, een zéér goed geheel vormden.

Bij de U.V.V. schitterde de captain J. Vos, een speler, die in ieder eerste klas-slftal een ster zou zijn. Maar ook Koot en de drie van de U.V.V.-vooihoede — Van Norden vooral niet te vergeten! — waren als altijd bizonder op dreef. Hercules II zelf met invallers spelend, kreeg met 3—1 van deze combinatie klop.

Aan „King", die gelukkig weer uit Berlijn terug is, beeft 't niet gelegen. De blauw-witte voorhoede was slecht.

Hocke Jordens, v. d. Berg, ze kregen geen schaduw van kans tegen het listige spel van Vos, wiens aalgladde trucs het publiek in extase en de spelers der tegenpartij tot wanhoop brachten.

De wedstrijd Volharding—Wilhelmina is op 't kantje af door de Bosschenaren in de wacht gesleept. Ware Volharding wat méér geoefend en minder onvolledig geweest, zeer zeker zou de uitslag anders zijn geweest.

Wat nu te zeggen van den vermoedeljjken uitslag. Hercules II—Wilhelmina? Op papier geef ik Wilhelmina de meeste kans en als ik er m'n Zondagsche pet om zou moeten verwedden, dan zou ik 't op Den Bosch houden

Maar . . . voetbal is een wispelturig spel; er is plaats te over voor verrassingen I 't Zou onbeleefd zijn als Stichtenaar aan Hercules de zege toe te wenschen. Daarom meen ik te kunnen volstaan met den bescheiden wenscb, dat jong Hercules een goed figuur moge slaan!

Als de groenenbeweging nu maar "geen offers vraagt! ....

En Bossche kermis!

* * *

„Kampong", de jonge energieke tweede klasclub, heeft eveneens het seizoen ingezet.

Met vrijwel haar zelfde elftal — jammer dat Karei van Alphen nog steeds in Engeland is! — heeft zij op de seriewedstrijden om den Zilveren Bal den strijd aangebonden tegen de Beerschot Athletiekclub uit Antwerpen. Dat het den Belgen ernst was, bleek voldoende hieruit, dat sterren als Kevorkian, Lewis, Pootmans en dergelijken meespeelden.

Met eere is Kampong gesneuveld.

Met 4—1 van een sterken Belgischen eerste klasser te verliezen is geen schande en het zou ons niets verwonderen, indien Kampong ook dit jaar weer een goed figuur slaat.

• *

Dick van Dijk.

Wanneer dit blad in handen van de legers komt, scheiden ons nog slechts enkele dagen van het oogenblik waarop Dick van Di/h den trein naar Antwerpen zal nemen om vandaar uit, zijne bestemming naar Indië te volgen.

Hercules verliest in hem den keeper van het tweede elftal, die, zoo lang hij onder de lat stond, zich zijn post waardig toonde. Msar bovenal zal in hem worden gemist de vurige strijder voor en de groote bewonderaar van de blauwwitte kleuren.

To3n van Dijk verleden jaar door een noodlottig ongeval gedwongen werd, vele maanden achtereen het bed te houden ; toen hij 't — om eens een algemeene term te bezigen, — van den dood ophaalde, toen heeft niemand van zijn medeleden kunnen gelooven, dat hij zoo spoedig na zijn gelukkig herstel, het plan zou opvatten om naar£ Indië zijn „Wohnsitz" te verleggen.

Het land, dat ieder jaar zooveel voetbaloffers opvraagt, heeft echter ook hém niet gespaard!

Dick behoorde slechts betrekkelijk korten tijd tot de Herculesgelederen, maar toch was die tijd lang genoeg om zich tal van warme vrienden te maken.

Velen van zijn clubgenooten zullen in den geest de lange reis naar het verre Oosten met hem meemaken en omgekeerd' zal er, den eersten tijd althans, geen wedstrijd door Hercules gespeeld worden of in gedachte behoort van Dijk tot de toeschouwers. Daarom weet ik stellig te [spreken namens alle Herculesvrienden, wanneer ik Dick van Dijk een voorspoedige reis, een behouden aankomst en een schitterende carière in lat ulinde toewensch!

lot ziens!

DwABSKIJKER.

Voetbalindrukken.

Wanneer thans niet weer het bruine monster over de velden huppelde, wanneer er thans geen wedstrijden gehouden werden, waardoor den verslaggevers stof verschaft wordt voor wedstrijdverslagen, waardoor wederom de noodige copie bijeen komt, dan zou m'n hoofdredacteur stellig met de handen in 't haar zitten. Want denk eens aan, Engelberts heeft een slotwoord geschreven ; hij, die zoovele artikeltjes in dit groene blaadje heeft laten afdrukken, zet een dikke punt achter al 't geschrevene. Ik voeg er een vraagteeken aan toe. Want

Sluiten