is toegevoegd aan uw favorieten.

De revue der sporten jrg 21, 1928, no 47, 09-07-1928

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik staar omhoog langs de sterke tengere vlaggestok, die zwiept in de wind. De vlaggelijn staat in een gonzende bocht: wanneer straks de vlag omhoog' gaat, zal zij uitflakkeren als een felle vlam, onweerhoudbaar stijgen met het bedwongen dansen van een snelle onkeerbare vloed. Zon en wind hebben haar lief en met een snel en week en gretig gebaar geeft zij zich over aan beider geluk.

In slappe, slordige plooien neerliggend is zij een schip, dat storm wacht op de helling om heen gestooten te worden naar het water; een snel oceaanjacht, ongeduldig dobberend tusschen de havendammen. En zooalö een late en toevallige bezoeker langs het dek drentelt, en zich daar neerzet op een tros touw, en daar uit verveling een lus slaat rond een reelingstuk, en een touweind wat vaster sjort rond een klamp, zoo speel ik hier met de vlag. Ik prop haar in breede rimpels bijeen en ruk haar over mijn knie; en haar blauw en wit, scherp te onderkennen als zee en lucht

op een heldere diepe dag, zijn nu ho

In de bekende roode pakjes en blauwe rollen

KWALITEIT ONOVERTROFFEN

DE OLYMPISCHE I — VLAG WAAIT \

door A. DEN DOOLAARD §

E peloos verward en saamgewoeld; een Ë orkaan kwam en kaatste zee ein zwerk E samen en kneedde hen dooreen. Ë Zoo spelen mijn handen met de Ê vlag en mijn gedachten met de ruimte. I „Kapitein, gooi los die tros, wij wilË len uit varen gaan!" Want wat is een E schip tusschen havendammen? Een 1 geketend en. grommend dier. Wat is Ê een vlag die langs de grond sleept" Ë Een lap dood linnen. Ik sla de vlag Ê om mij heen om te weten, hoe de Ë kleur brandt aan mijn. koele wangen, E maar het linnen blijft koud en; kuisch. Ë De vlag slaapt en wordt alleen wakË ker wanneer de ruimte haar grijpt E en de zon haar zengt. Zij slaapt met E de logge onverschilligheid van een Ë schip op land. Maar eenmaal heenglijE dend springt het vooruit, en de scher ,E pe boeg bijt in de branding. De eerste golf, met wie het saam botst, bezielt het van kiel tot wimpel. Vlag, vaar dan op den winid!

De wilde bries van vandaag is een drieste winnaar en vóór het bovenste oog stuit tegen het eind van het hijschkoord zullen de koele kleuren donker branden. Maar de vlag zal hooger waaien dan anders, de zon in het midden zal oprijzen uit een branding van wilde kreten, honderden armen snellen omhoog en groeten haar als keerde zij uit de ballingschap der Poolnachten; en de lichamen trillen met het radeloos geluk van een snelle en onverwachte liefde.

Want deze vlag is niet gelijk de honderden die klein en driftig' fladderen boven de barsche baksteenen muren van het Stadion ; deze vlag is de vlag der overwinnaars, rijzend aan de middelste en hoogste mast. Zij maakt zich los van de aarde en snelt ten hemek Op de aarde knielen de overwinnaars. Zij vochten op de aarde en. zegevierden op de aarde. Zij werden terneergesmakt en stonden met aarde besmeurd weer op. Hun lichamen zijn nu loom en zwaar als een donker land onder een grauwen wind; en hun bloed, dat sprong met het snei en helder lachen van; een bergbeek bij zijn eerste tuimeling over steenen, sijpelt, nu zwaar en traag, als verzadigd van zand, en grauw en troebel door het tooneloos voortstorten langs de keien der kloven.

Niets goddelijks hebben deze lichamen meer; het glanzen verging onder de gudsing van het zweet, dat de shirts doorweekt, zooals een snelle regen het morgenglanzen vermoordt. De sterke knieën trillen, zij zijn zwart van aarde, en het bloed daarbinnen is donker van slaap en vermoeidheid. Hun lenige beenen, eeuwig welsprekend in snelle overreding tegen den trouwcloozen bal, stamelen nu van

1195

Kampeerden

Ter verzachting en genezing van

stukgeloopen voeten, zadelpijn, zonnebrand, ontvellingen, muggebeten, schrijnen en smetten,moet men steeds voorzien zijn van een doos of tube

Doos 30,60, tube 80 ct. PUROL.

slapen willen. Hun armen willen op elkander leunen en hun lendenen zich strekken, recht langs de aarde. Maar dan rijst de vlag, de vlag van hun land. En hun ziel wordt in hen wakker, en een jubel breekt hun lippen vaneen, overwinnaars der aarde zijn zij, wier dood geen donker en vergeten sterven wezen zal.

Deze vlag is hun onsterfelijkheid, hun ziel, hun kreet ten hemel, hun wandelen tusschen wolken, hun spel met den wind, hun opvaart van de aarde. Dagen lang wierpen zij zich op de bal als beheksten. Zij zagen niet het wilde drijven, der eeuwige wolken, zij verwenschten het zachte spoelen van den regen die het veld nachtelijk doorweekte; de hemel was hun vreemd en alleen de bal nabij. Maar de ziel drijft heen uit het lichaam dat gestreden, en het leven overwonnen heeft en deze vlag wordt omhoog gedragen op hun laatste donkere hijgen. En deze vlag beeldt hen, zooals zij v/aren toen zij het strijdperk voor het eerst binnenstormden. Snel als het witte licht, ongrijpbaar als de blauwe golf, onhoudbaar stijgend als de zon, die naar het zenith rijst.

En wij ? Wij zaten rondom, en staarden strak naar de plek groene aarde, tusschen de witte lijnen. Maar nu brandt ook in ons het breede leven wakker; de vlag slaat ons met zijn felheid, zijn wit, zijn blauw, zijn zonnezindering. En in elk aardezwaar lichaam ontsteekt de zon van het hart; de vlag is een schip, dat uitdrijft op de zee onzer donkere kreten, heenwaaiend voor de storm van ons bloed.

FRUJETTA

iHïiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiMiiiniiiiMiiiniiiiiiiiiiuiiiiiimiliHiiiiiiimiii Fijne vruchtendrops in vijf smaken in rollen a 10 en 5 cents

Eischt op elke rol ons merk

FRUJETTA

Overal verkrijgbaar Fabr. J. C. KLENE & Co. AMSTERDAM

Provincial Insurance Company Limited

Heerengracht 554 :: AMSTERDAM Telefoon 34118 en 37573 - Na 18 uur 28833 Verzekering van Automobielen en Ongevallen - Vraagt onze concurreerende tarieven

—————— Agenten in elke plaats gevraagd