Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe 'n voetbalbond van bijna 10.000 leden geadministreerd wordt.

J- C. A. Smit over den Amst. Voetbal Bond.

Bijna evenveel elftallen als in den K. N. V. B.

De Amst. Voetbal Bond is verreweg de grootste der plaatselijke en gewestelijke onderbonden van den K.N.V.B. en doet, wat het aantal elftallen betreft, zelfs maar heel weinig onder voor den landelijken bond: in den A.V.B. immers komen 510 elftallen uit in de diverse competitie-afdeelingen, de K.N.V.B. telt er 660. De oudste onderbond is de A.V.B. echter niet; die eer sneepen de Hagenaars aan den bond van Gosschalk af, al is het leeftijdsverschil ook maar twee weken!

Tusschen de administratie van den K.N.V.B., die in de v.d. Spiegelstraat 'n heele staf kantoorpersoneel heeft zitten onder de opperleiding van secrpenn. Staal, en de administratie van den A.V.B., die sinds 1 Juni jl. gevoerd wordt door den administrateur J.C.A. Smit met behulp van 'n tweetal dames, is echter nogal 'n aanmerkelijk verschil. Natuurlijk heeft de A.V.B. zich niet te bekommeren om internationaal contact en wat daar allemaal aan vastzit, maar toch gaan er op drukke dagen 'n veertig tot vijftig brieven per dag uit van het A.V.B. bondsbureau in de Valeriusstraat, ongerekend nog de scheidsrechtersaanstellingen voor de circa 250 wedstrijden, die 'n volledige competitiedag van den A.V.B. oplevert.

Stamkaarten en identiteitskaarten.

De administrateur Smit, die thans driekwart jaar in dienst is van den Amst. Voetbal Bond, kreeg als secretaris van de elftalcommissie (het ondankbaarste baantje in 'n voetbalclub!) bij Ajax reeds de noodige gelegenheid om zich als amateur min of meer in te werken in het administratieve werk dat er aan 'n voetbalhuishouden vast zit.

„Moeilijk is het leiden van deze administratie niet, maar wel is het 'n heel omvangrijk werk, waarbij de u;terste nauwgezethe;d vereischt is," vertelde

hij ons dezer dagen, „vlak voor het seizoen begon, hebben we het hier overstelpend druk gehad met het afstempelen en afteekenen van de 15.000 spelerskaarten, waarvan de overgroote meerderheid natuurlijk pas vlak voor den eersten competitiedag binnen kwam. De groote clubs als Ajax en Blauw Wit zonden op mijn verzoek 'n paar honderd kaarten vooruit om het werk niet tot den laatsten dag op te stapelen, maar de meeste kleinere kwamen op het nippertje. We werken hier met identiteitskaarten als controle op het uitkomen zonder ongerechtigde spelers; voor den aanvang van het seizoen moet elk speler twee kaarten met portret en handteekening insturen via zijn clubsecretaris. Een van die kaarten bewaren we hier op het secretariaat, waar ook van eiken speler 'n z.g.n. stamkaart berust, waarop precies staat aangeteekend van welke club of clubs hij lid geweest is en of hij al eens met de strafcommissie in aanraking is geweest enz. Daar die stamkaarten al jarenlang in gebruik zijn, vindt men, practisch gesproken, van eiken Amsterdamschen voetballer, ook al speelt hij reeds eenige jaren in de eerste klasse K.N.V.B., 'n stamkaart uit zijn A.V.B.-tijd. Van de beide identiteitskaarten zenden we één terug aan den speler, die deze kaart bij eiken wedstrijd moet toonen aan den scheidsrechter, als die er om vraagt. Op die manier gaan we fraude tegen.''

No. 10.000 is eiken dag te verwachten.

„Maar wordt er met die identiteitskaarten zelf niet geknoeid door b.v. het portret te vervangen door het portret van 'n ander speler, die dan onder 'n valschen naam uitkomt?"

„Daar hebben we dit op gevonden: elk portret wordt in de kaart geponst en is er door het ringetje van de ponsmachine zoodanig in vastgehecht, dat men het portret er niet af kan halen zonder het te scheuren, en er geen ander portret op kan vastplakken omdat dan het gaatje van de ponsmachine zou

Ontbreken. Bovendien stempelen we het A.V.B. stempel dwars over de foto heen. Fraude is op die manier vrijwel uitgesloten."

„Hoeveel leden staan er momenteel bij u geboekt?"

„In Juni van vorig seizoen waren er 9700 en nu hebben we op 'n paar na 10.000 bereikt. Iedere week komen er nog nieuwe A.V.B. leden bij (vcoral de Volewijckers zijn op dat gebied 'n vruchtbare vereeniging!) en no. 10.000 is eiken dag te verwachten."

„Krijgt die tienduizendste soms nog een of ander cadeau ?"

„We hebben er over gedacht om hem 'n vrijkaartje voor Holland-België te geven, maar er is thans besloten om aan de club, die no. 10.000 op zal geven, 'n legpenning te offreeren. Door middel van wedstrijdformulieren, die dit jaar voor het eerst vrijwel gelijk zijn aan de practische K.N.V.B. formulieren met doorslagen, gaan we na of er ook spelers uitkomen voor 'n hooger elftal dan waarvoor ze door hun club opgegeven zijn, terwijl clubs, die zoowel in de Zaterdagmiddagcompetitie als in de gewone Zondagscompetitie uitkomen, er mee rekening moeten houden dat ze hun spelers moeten splitsen in menschen voor den Zaterdag en menschen voor den Zondag. Niemand mag in beide competities uitkomen."

De scheidsrechtersregeling.

'n Wedstrijddag van 250 wedstrijden maakt 'n aantal van 250 scheidsrechters noodig en het is, zooals te begrijpen valt, allesbehalve gemakkelijk om, rekening houdende met het gebruikelijk aantal afschrijvingen, bij alle wedstrijden 'n scheidsrechter aanwezig te krijgen.

„De leiding van de scheidsrechtersaanstellingen berust bij ons bestuurslid Katoen, die de scheidsrechters in drie klassen heeft ingedeeld, naar aanleiding van de rapporten, die er door speciale vertrouwensmannen als controleurs der scheidsrechters over hen zijn uitgebracht. Ik voor mij persoonlijk zou de beste scheidsrechters het liefst bij de juniores en aspiranten zien aangesteld, want met de leiding van die wedstrijden voor de jongeren is het meeste te bereiken en.... te verknoeien. Ons scheidsrechterscorps wordt elk jaar afgeroomd, doordat er diversen zijn, die K.N.V.B. scheidsrechter wdlen wor den; onze bond brengt dan, steunend op die rapporten der controleurs, 'n gunstig of ongunstig advies uit. Er zijn er echter wel, die na eenigen tijd weer in den A.V.B. terugkeeren, omdat ze het leiden van wedstrijden voor de reserve derde klasse van den K.N.V.B.[ooknietzoo'nbuitengewone promotie vinden! Ook blijven er heel wat zoowel voor A.V.B. als voor K.N.V.B. fluiten; teneinde ten volle

«ï.V. AMSTERDAMSCHE GARAGE

VOORHEEN C. Jj. DE GROOT Overtoom 197-8Q5 - Amsterdam

Chevrolet, Ruick, Oldsmobile, Marquette, G.M.C.-Trucks

REPARATIË1V

Sluiten