Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6i

w.o. „DE CORINTHIAN"

AJAX OP TOUR

Wanneer m'n geachte lezers het opschrift van dit causerietje zoo zien, hoor ik menigeen al zeggen: „Jonge, moet tegenwoordig ook al over een simpele voetbaltoer, al is het er ook één van het roemruchte Rood en Wit, in „de Revue der Sporten" worden uitgeweid".

Maar wanneer schrijver dezes er echter bij vertelt, dat deze trip niet meer of minder dan een Balkan-reis is, n.1. naar Joego-Slavië en Roemenië, om daar in het voor Hollandsche sportclubs totaal onbekende land de Ajaxvlag te planten, zal dezelfde lezer het blad wat dichter onder z'n eerwaarden neus schuiven en dit artikel verder met meer belangstelling willen lezen.

Welk een voorbereiding en zorgvuldige organisatie zoo'n uitstapje behoeft zal veelal niet vermoed worden, maar wanneer iemand als praeses Koolhaas dit werk op zich neemt, dan is succes welhaast verzekerd voor 100%.

De volgende spelers namen aan de toer deel: W. G. Anderiessen, J. de Boer, H. H. Blomvliet, Piet van Deijck, W, L. Hangard, J. H. ten Have, G. C. Doon, H. C. Mulders, P. van Munster, P. J. Oudendijk, J. v. d. Puttelaar, J. H. Schubert, J. C. Vis, W. F. Volkers, E. v. Wijngaarden.

Zoo misten we dus J. Diepenbeek, P. van Reenen en P. Strijbosch.

Als leiders gingen mee: M. J. Koolhaas, J. Elzinga, G. de Jongh, W. van Gelderen en last not least trainer J. Reijnolds.

Gespeeld werd Zaterdagdagavond 15 Juli te Belgrado tegen Beogradski, Donderdagavond 20 Juli te Boekarest tegen Venus, Zondagavond te Boekarest tegen U nirea-Tricolore.

Wie den Donderdagochtend van het vertrek tegen acht uur de drukte bij 't Weesperpoortstation aanzag, zal wel één of andere belangrijke gebeurtenis vermoed hebben en weldra een menigte familieleden, vrienden en supporters ontdekt hebben, die Ajax voor haar vertrek nog een voorspoedige en succesvolle reis toe wilden wenschen.

Reeds spoedig bleek, dat de stemming onder de deelnemers buitengewoon was. Een koffergramafoon zorgde voor

SOTO GARAGE

AMSTERDAM RUYSDAELKADE 135 - TELEFOON 90314 Electr. Metaal-, Draai en Laschinrichting Speciaal adres vaar ruwe olie en Dieselmotoren voor Voer- en Vaartuigen.

de Schlagers, die geaccompagneerd werden door twintig meer ot minder goed geschoolde kelen.

Wie van de lezers wel eens de reis door Nederland tot Zevenaar en verder door het Rijngebied tot Frankfurt am Main gemaakt heeft, weet hoe buitengewoon mooi deze reis is.

Hierna komt het gedeelte door Z.Duitschland tot Passau en verder door Oostenrijk en Hongarije. Dit gedeelte voert door het bergachtige en boschrijke gedeelte, waar soms zelfs vluchtende herten van den trein uit te zien zijn. In Hongarije wordt het landschap langzamerhand vlakker en strekken zich kilometerlange mais- en graanvelden langs de spoorlijn uit. Deze vlakte zet zich in Joego-Slavië voort tot aan Belgrado, gelegen aan den voet van de Transsylvaansche Alpen.

In Weenen, waar we een oponthoud hadden van ongeveer 1Y2 uur, wachtte ons de eerste hartelijke ontvangst. Bij aankomst om 7 uur 's morgens maakten hier reeds spelers en officials van verschillende Weensche vereenigingen, als: Wacker, W.A.C., Austria, F.C. Wien, hun opwachting.

Tot Boedapest, waar we een uur oponthoud hadden, was de reis zeer opgewekt en vlot verloopen, mede door het komieke duo Volkers—Van Deyck, die het gezelschap buitengewoon amuseerden. Maar later begon velen de vermoeidheid parten te spelen, wat na 30 uur sporen ook niet te verwonderen valt.

Aan de Joegaslavische grens voegde zich Ir. Ballazs, voorzitter van de ook in Nederland welbekende Roemeensche voetbalclub „Ripensia", bij het gezelschap. Wat hij voor Ajax op deze Balkanreis gedaan heeft zullen we niet licht vergeten. Onze moeheid in Belgrado werd weldra weggewischt door de hartelijke ontvangst van officials van Beogradski en eenige honderden belangstellenden, waaronder ook de jeugd zeer talrijk vertegenwoordigd was. Zelfs de onvermijdelijke persfotografen, gewapend met magnesiumlicht, hadden de aankomst niet vergeten.

Gearriveerd in hotel „Palace" gingen de spelers na een verfrisschend bad vroeg naar bed, want den volgenden avond moesten ze al in touw tegen het sterke „B.S.K.".

Deze wedstrijd vond plaats in het Belgradosche Stadion, dat van een uitmuntende verlichting voorzien is (naar Anderiessen zeide, zelfs beter dan die

loorzitten

~ bij Wielrijden

Zonnebrand, Smetten en Slukloopen van Huid en Voeten, verzacht en geneest men met

PUROL

Doos 30 60. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten

van het V.U.C.-terrein).

Bij aankomst op het terrein bleken twee dameshandbalteams van „SlaviaPraag" en „Beogradski" een voorwedstrijd te spelen. Wat deze dames aan balcontróle, snelheid en tactiek demonstreerden grensde waarlijk aan het ongeloofelijke. Dit spel verschilt opmerkelijk van het ook in Holland welbekende Duitsche handbal, want het wordt gespeeld door 7 spelcrs(sters) op een veld van 30 bij 20 M. en goals van 3 M. breed en 2.30 hoog.

Reeds in Weenen werd ons een gedecideerde nederlaag voorspeld, want clubs als ,F.C. Wien", „Austria" en „Rapid" hebben het hier totnogtoe nooit tot een overwinning kunnen brengen, terwijl „Admira" het hier slechts met moeite tot een 5—4 zege heeft kunnen brengen. In het team zitten zeven internationals, die o.a. het gelijkspel tegen Spanje te Barcelona wisten helpen te bewerkstelligen. Dat „Ajax" na een zeer vermoeiende reis, op een zeer hard en grasloos veld bij een afmattende hitte, slechts met 3—1 verloor, strekt haar tot eer. Het buitengewoon goede keepen van doelman Vis mag hier wel gememoreerd worden. Het elftal van „Beogradski" bleek inderdaad van prima kwaliteit en zoowel rechtsback als linksbuiten waren spelers, die de vergelijking met de Weensche profs glansrijk kunnen doorstaan. Het publiek is voor Hollandsche begrippen vrij ondoorgrondelijk, want zoo geldt fluiten hier b.v. als teeken van goedkeuring.

Dc Zondag hebben we besteed met de bezichtiging van de stad, die, hoe rijk ook aan mooie gebouwen en parken, reeds bij onze aankomst een nogal armelijken indruk maakte door de vele in lompen gehulde gedaanten, die hier rondzwierven en hun slaap veelal „genoten" op parkbanken en trottoirs. Vooral het gilde van de schoenpoetsers is hier rijkelijk vertegenwoordigd.

Dat Belgrado niet mild bedeeld is met zwembaden zouden we weldra on ■

ELECTRISCH KOKEN IS G0EDK00PER Laat U inlichten door

W. VAN VEEREN & Co.

RINGDIJK 28

AMSTERDAM - TEL. 52087

HILLMAN-MINX

„DE ENGELSCHE KWALITEIT WAGEN"

Importeur voor Nederland:

N V. POTTERS AUTOMOBIEL IMPORT, Dan. Willinkplein 8-24, AMSTERDAM Z.

4 PERS. SALOON F1795.-

Benzine verbruik 1 Liter op 13 K.M.

TELEF

Sluiten