is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen van den dag; Maandschrift voor Nederland en koloniën, staathuishoudkunde, staatsleven en godsdienst, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontdekkingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, koloniën, handel en nijverheid enz. jrg 29, 1914 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER PINUS SYLVESTRIS door H. W. HEUVEL.

Als ik een dichter was dan zou ik een mooi gedicht over u maken met zacht rythmengegolf en welluidend rijmgeklank, een schoonen zang van u, mijn beminde dennen. Als ik een dichter was! Maar dat ben ik helaas niet. Toch kan ik niet nalaten u mijn hulde te brengen. Daarom zal ik hier vertellen wat ik van u weet, weergeven wat ik denk, en uitdrukken wat ik voel als ik mag ronddolen in de streken waar uw donkere schaduwen en uw ernstig ruischen ons zoo geheel anders stemmen.

Weinige menschen hebben u lief. De landman ziet u niet gaarne zoo dicht bij zijn erf, omdat gij de vertegenwoordiger der heide, omdat gij hem het beeld der schraalheid zijt Ook de meeste andere menschen, wier sympathie geen bijsmaak van nuttigheid heeft, hebben zich andere lievelingsboomen verkoren- den forschen eik, de zachte linde, den lommerrijken beuk, den zilveren berk. Maar gij zijt de mijne, immergroene dennen Wij kennen elkaar schier zoo lang mi] heugt en gij weet^dat ik u liefheb. g«J5S55

Waarde lezer, als ge mij uw aandacht wilt leenen, zal ik u van dennen verhalen en wel van die ééne soort, die onze taal met weinig achting grove den noemt, in tegenstelling van den fijnen den of spar met fijner naalden en fijner hout Liever is mij de Latijnsche naam, Pinus sylvestris, pijn der wouden, die mij denken doet aan de mooie donkere bosschen, waar ik vaak uren gedoold heb, aan de groene schemering van het Duitsche bergwoud, dat de dichters mij geschilderd hebben, of de sombere wouden van Scandinavië, waarheen andere schrijvers mij voerden in verbeelding.