is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MIDDELEN VAN BESTAAN, EN2. 91

■maar (en hoe fpijt het ons, dat wij telkens over een dergelijk gebrek vooral in Kinderwerkjes moeten klagen!) clat het, gelijk reeds uit den boven gefchreven Titel blijkt, zoo"opgevuld is met taalfouten. Wij hopen, dat de Schrijver zijne belofte volbrengen zal, om nog een volgend Stukje te leveren, maar wij vertrouwen dan ook van hem, of van den Uitgever, dat ïuj zorgen zal voor eene zuiverder taalfpelling, die men immers in eenen tweeden Druk verwachten zou. De onderwerpen in dit Werkje behandeld, zijn de volgende: De Ratelwacht. De Turftrappers. De Jood. De Bierdrager. De Mandenmaker. De brave Matroos. De Hoorndrager. De 'Vlccschhouwcr. De Scheepstimmerman. De Pakkers. De Karreman. De Mosfclman. De Heelmeester. De Kok. Van elk derzelve vindt men Plaatjes, die ons nog al niet onaardig zijn voorgekomen, ook zijn de Versjes, waarmede bijkans elk dezer onderwerpen befloten wordt, vrij wel, offchoon er hier en daar ook nog al wat op zou aan te merken zijn.

Het navolgende Stukje willen wij naar onze fpelhng (want het zou ons waarlijk vervelen , al de taalfouten aan te flippen) hier voor onze Lezeren affchrijven:

De Mosfclman.

De mosfel, waarde kinderen! waarmede de man (dien gij op het hier vooraanftaande Plaatje, met eene opengemaakte mosfel in de hand, ziet afgebeeld) te koop loopt, is een kleine fchelpvisch, die veel aan de itranden van ons Nederland gevangen wordt. Doch de mosfelen, welke men aan de Zecuwfche ftranden vangt, worden echter voor de beste gehouden. Deze mosfelen, kinderen! worden, in or;s Vaderland, zoo wel raauw als gekookt, en zelfs door velen met zeer veel graagte, gegeten; ja men regt er zelfs wel maaltijden van aan.

Schoon zeer zelden, heeft men echter opgemerkt, dat fommige menfehen, na het eten der mosfelen, eene groote benaauwdheid ondergingen; en van welke zij niet dan door een braakmiddel ontflagen werden. De oorzaak hiervan wordt onderfcheiden opgegeven. Sommigen willen, dat zulk eene benaauwdheid, of door eene vergiftige mosfel, of door de maag met mosfelen te «verladen, veroorzaakt wordt; daar weder anderen willen ,