is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onbekende te brachfeld. i2$>

hebben uitgeftort; doch te Brachfdd, werwaarts zij, door het ijsfelijke beüuit van haren vader, als ware iet, verbannen was, toonden de jonge heden eenen eerb;ect voor hare bevalligheden, welke haar tot wanhoop bragt. Het was haar, tot hiertoe, niet gelukt, om iets te ondernemen, wat eenigzins den fchtjn van eenen minnehandel had, tot dat de ambtslchrijver doof zijn onverwacht geluk bij de dames aangemoedigd, de grootfche gedachte koesterde, om te beproeven, ot nij met zijn' burgerlijk' perfoon het adellijk hart van de freule niet kon roeren — eene gedachte, welke hu iedert eenigen tijd, tot knagende fmart van al de jutters, niet zonder eenig goed geluk, zoo als het lcheen, poogde voort te zetten.

Doch fchoon jeannette zijne aardigheden zeer wel «n gunfiig opnam, zoo kon zij evenwel niet nalaten, om den nieuwen minnaar, al zuchtende, met eenige harer vorige minnaars te vergelijken, en het ontglipte haar niet, dat er van de aangename ftoutmoedigheid, en van de innemende beuzelachtigheid, aan welke zij hare fchoonfte uren te danken had, zelfs niet het geringde fpoor in hem was te vinden —■ ook kwetfte de aanmerking, dat de natuur het onderfte van zijn, buitengewoon lang, ligchaam, al te zeer verwaarloosd had, te fterk haar teeder gevoel voor fchoonheid en evenredigheid.

De kennismaking met fellner was haar dus alleraan* genaamst; dewijl zijne jeugd en geftalte, zoowel als zijne ziel, die uit zijne zwarte oogen fprak, niets meer te wenfchen overliet, en zijne welvoegelijkbeid al te juist was, om ergens eene foort van vreesachtigheid in hem te ontdekken; ook gaf dezelve door het geheim, waarmede hij zich bedekte, aanleiding tot eene aangename onbepaaldheid van gewaarwordingen.

Jeannette had zich fchielijk in een ernftig gefpreK met fellner ingelaten, en klaagde, met een fchielijk ontdaan vertrouwen, dat dit het eerde eindige gefprek was, hetwelk zij hier met eenen man had kunnen houden, dat zij hier geene enkele, met haar juist overeenftemraende, ziel vond; zelfs dat zij eene kamenier, welke de, voor hare bediening noodige, bekwaamheden, en kieschheid bezat, uit ...g had moeten ontbieden, en dat dit meisje, hetwelk een zeer dragelijk lcnepfel moest en zou zijn , eerstdaags komen zou,

meng. 1819. no. S' 1 ■