is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1820 (Mengelstukken), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g3& BESCHOUWING DER VERANDERINGEN,

BESCHOUWING DER VERANDERINGEN, WÉLKE DB OPPERVLAKTE DER NF. DER LANDEN, DOOR DE WERKING VAN DE ZEE EN VAN DE RIVIEREN , ONDERGAAN HEEFT.

De aanmerkelijke veranderingen , welke de Neder» iandfche grond heeft ondergaan, is elk, ten minfte oppervlakkig, bekend. —r Zij zijn onderfcheiden van aard en van oorzaak.

Het wegfpoelen en aanflikken van land door de werking des Oceaans en der rivieren, de doorbraken van duinen (*), en dijken, de overftroomingen, de veranderde loop der rivieren, het wegftuiven en vcrplaatfen der duinen — zijn zoo vele verfchillcnde verfchijnfelen , die de oorfpronkelijke gedaante dezer landen geheel en al veranderd hebben, immers van dien tijd, dat de berigten en befchrijvingen van de Nederlanden tot ons

gekomen zijn. -

Wij willen beproeven, eene fchets van dié veranderingen te ontwerpen, edoch alleen van dezulke, die op gefchiedkundige overleveringen of volksverhalen rusten.

Eéne verandering echter, weike op natuurkundige wetten en geologifche vooronderlkllingen rust, en das alleen vooronderfteld moet worden; kan ik niet met ftü. zwijgen voorbijgaan. —- Geen land op den ganfehen aardbol is voor de gefchiedenis van de vorming en de verandering van zijne oppervlakte rijker, noch merkwaardiger dan het kleine Nederland, zoowel door het korte tijdsbeltek van deszelfs geografifebe gefchiedenis, als ook doordien hier de mensch de Werking van de natuur nu eens bevorderd en verhaast, en dan we» derom door krachtdadigen tegenitand opgehouden heeft.

De

(*) De fchrijver zegt r.atürliche Damnie. — Behalve de reeks duinen langs de Noordzee, welke ons land van die zijda befchermen, ken ik geene andere borstweringen tegen het geweld des waters, welke den naam van nat- Damme zonden verdienen. Doch, doorbraken van döinen klinkt eveu vreemd, als de zaak zelve. —•

(