Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

De niet beincsle stukken gaven op 5 vierkante San. roeden 2Ü-J- ponden graan en 3SJ ponden stroo. De met genoemde zouten bemeste daarentegen 33A ponden graan en 59 ponden stroo. Deze betere opbrengst tot geldswaarde herleid, gaf, na aftrek der kosten, eene zuivere winst van 10J Pruissische Thaler voor elke tonne land. Die onkosten toch bedroegen voor 4 tonnen land:

"Voor 500 ponden Chili-salpeter 37 Pr. Thaler.

// ii n steenzout è

ii belasting en vracht 3| »

ii arbeidsloon j ir

47| Pr. Thaler.

zoodat de onkosten op elke tonne land 11J Thaler bedroegen.

In hetzelfde Tijdschrift (1857 p. 379—378) worden proeven beschreven, genomen te Eldena, tot het uitroeijen van hermoes (roobol, of kwade aard: Equisetum palustre) door het uitstrooijen of van 15 ponden keukenzout of van 15 ponden Chili-salpeter op het \ Maagdeburger morgen 1) of van 60 ponden salpeter op 1 Mgdb. morgen, waarbij men echter wel verbetering van het grasgewas, maar nagenoeg geene vermindering vau de hermoes bespeurde.

3. Ouano-fabriek.

Bij Posen bestaat eene guano-fabriek, waar men getracht heeft eene geconcentreerde, ligt-vervoerbare, niet vlugtige mest-stof te bereiden, die de guano in werking zoude kunnen evenaren. Men vindt eene beknopte beschrijving dier fabriek in de Agronomische Zeitung van 1856 p. 755— 757 waaruit blijkt, dat men daarin gebruikt:

1°. beenderen, waarvan jaarlijks 30—40,000 centenaars verwerkt worden, welke door stoom bij hooge drukking zeer fijn en week. worden, zonder verlies van organische stoffen, zoodat het daarvan verkregen beendermeel eene groote waarde behoudt;

2°. wollen lompen, hoorn, oud leder enz., welke verkleind en tot poeder gebragt worden;

3°. mensohelijke uitwerpselen, waarvan inzonderheid gebruik wordt gemaakt;

4°. alle stikstof houdende zelfstandigheden, mest, turf enz. Voor elke duizend centenaars van deze kunst-guano worden gebruikt: 250 centenaars beendermeel.

30—40 u vaste dierlijke lijmzelfstandigheid. 100 n hoorn of wollen lompen in poedervorm.

400 « gedesinfecteerde gedroogde, vaste of vloeibare

mensohelijke uitwerpselen. 220 " zouten, zuren en turf.

Alles is zoo in het groot ingerigt dat men het centenaar dezer kunstguano voor den geringen prijs van 1| Thaler ( ƒ 2.70) verkoopt.

4. Mais.

Daar de Mais of Turksche tarwe in de laatste jaren in enkele streken van Nederland algemeener dan vroeger is aangekweekt, zal het welligt niet onbelangrijk zijn de aandacht te vestigen op de schets

]) Een Mgdb. morgen is ongeveer gelijk rum \ bunder.

Sluiten