Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gefluit doorklieft de lucht en de match behoort tot het verleden.

Rapiditas heeft gewonnen met 2—1.

Over 't geheel genomen, geven deze cijfers vrijwel de verhouding van beide partijen aan.

Over de spelers van Victoria het volgende:

v. d. Prop keepte uitstekend; de beide goals waren onhoudbaar.

Van de backs was Heinen verreweg de beste; zijn nevenman Havelaar trapte veel te veel mis. De half-back-linie zat degelijk in elkaar en werkte hard; van de forwads was J. Bakker de beste ; bij plaatste menigen bal goed voor de goal. Boon gaf niet veel te zien; van tijd tot tijd bracht hij mij in de verbeelding, in een honden- en apentheater te zijn, door het maken van eene lange neus wanneer een van Rapiditas' forwards over de lat schoot.

De keeper van Rapiditas deed voor v. d. Prop niet onder; Menalda speelde, zooals reeds gezegd is, uitmuntend; ook Petit was oneindig beter dan gewoonlijk. .Wie de beste van de half-backs was, kan ik onmogelijk zeggen; allen speelden even goed.

Edie werkte het best van de forwards. v. Dijk was in eén woord slecht, v. Veen 's debuut was zeer verdienstelijk.

Rapiditas kan met trots terugzien op het afgeloopen seizoen, waarin het slechts eenmaal werd geslagen, en eenmaal gelijk speelde.

Laten wij hopen, dat deze vereeniging, wanneer zij eventueel een volgend jaar in m de lste klasse-competitie medespeelt, geen al te slecht figuur zal maken,

Scheidsrechter was de Heer Burkens, die dit ambt op zeer onvoldoende wijze vervulde.

J. G. B.

*

Dordrecht v. Breda.

Het was 75 graden warmte, en Brabantia's elftal: van Mens (g) J. v. Neer, (b) Hondius, Sleier, v. d. Werk (h. b.) Engel, v. d Emden, v. Tienhoven, Frantzman, Franginan (f) treinde zich in om in Dordt te gaan matchen tegen de elf D. C. & F. Cërs:

H. Veth (g) M. de Joncheere, Stoop (b) v. d. Kloet, Obreen, Rens (.h b.) J. Lebret Onderwater, Kampen, W. de Joncheere J. de Kat (f.)

Het terrein was goed, maar het moest niet zoo hobbelen, bovendien zijn de 4 greppels in de lengte zeer hinderlijk. Er wordt uitgetrapt op des referees gefluit, de Bredasche half backs krijgen den bal schieten voor den goal en v. Tienhoven weet hem er handig door te spelen. Een geschreeuw van „hands", een bewering van „dat geeft niet". Maar de referee zegt geen goal. All right kokkie! Het _ spel wordt door de teleurgestelde Brabantianen moedig hervat, een puik hard schot van Engel en de schade is hersteld. Nu komt er een tijd van rust, de bal vliegt dan voor de eene dan voor de andere goal, alle aanvallen worden afgeweerd. Toch weet Engel een tweede goal te maken, de laatste voor Breda. Nu vliegen de Dordtenaren met uiterste krachtinspanning naar voren en een ver schot, slecht door v. Mens teruggeslagen, rolt langzaam tusschen de palen door. Dit zou de eerste en laatste voor Dordt zijn.

Na_ half-time wordt er hard gewerkt, de bal is weer zeer wispelturig, maar geen der partijen mag het gelukken te scoren.

Dordt miste haar goeden keeper: Veth vervulde dit baantje vrij aardig. De backs ' en half backs zouden allen zeer goed gespeeld hebben, indien zij niet op den goal ! waren blijven staan. De forwards werden daardoor te weinig gesteund. Lebret hebben wij wel beter zien spelen. Of kwam het door den lach toen, de referée geheel ten f onrechte, „hands" zei. Deze laatste nam 1 zijne taak zwaar op, maar scheen een nieu- 1 weling in het vak. „Corner of goalkick" — 1 „Freekick", „Corner dus" — „Ja Corner." Waarop een Bredanaar: „ook al goed, ik ben niet een van die blinden" Van de Brabantianen was Engel de man. Zijn drijven c was uitmuntend. Hij werd door zijn mede- \ forwards goed bijgestaan. En Jip was weer c even goed als altijd. \

i- Over v. d. Werk mag ik niets zeggen, maar zijn hartje ging van rikketikketik. De broederschap backte dat het een aard had. 'S Over het algemeen werd er dapper gei. speeld in zulk eene hitte, waarbij de dunne : kleeding zeer te pas kwam. De verhouding e tusschen de spelers was allerminzaamst, nu en dan een aanminning rompschwinkje door e de mannetjesputters, maar dat was ook al. 1 Hiermee is het verslag geleverd. Maar t nu zou ik nog eens gaarne de meening van 3 deskundigen hooren omtrent het al of niet

- goal zijn, wanneer het hands is geweest, en t de referee niet gefloten heeft, voordat de ] bal door het doel is.

(Als er hands gemaakt is, en de scheids-

- rechter fluit, ook al is de bal er door, kan 3 er natuurlijk geen sprake zijn van goal.

(Red.)

j ENGELAND. ; De „Football League".

Een halfdozijn wedstrijden werden er Zaterdag in de League gespeeld, waarbij mooi spel vertoond en zwaar gescoord werd. i Aston Villa v. Burnley—te Burnley voor 6000 toeschouwers. Voor half-time een vrij gelijk spel met ieder twee goals. Daarna onderging het spel der Villaers een groote verandering, waardoor zij van hun tegenstanders wegliepen en gemakkelijk wonnen met 6—3.

Everton v. Stoke. Everton ging er onmiddellijk van door en drie harer forwards scoorden pal achter elkaar. Zij wonnen met 5—2.

_ Bolton Wanderers v. West Bromwich Albion. De Wanderers hebben het door hun nederlaag in den eindstrijd om de Cup; bij hun supporters verbruid. Slechts enkelen hunner woonden dezen wedstrijd bij. Bolton speelde even treurig als in de Cupmatch en verloor met 3—0.

Preston North End v. Sheffield United. De laatste wedstrijd te Preston eindigde in een goede overwinning der North Enders met 3—0.

Darwen v. Sünderland had denzelfden uitslag als bovenstaande wedstrijd, in het voordeel der Sunder]anders. Notts Forest v. Newton Heath. Er werd vrij gelijk gespeeld totdat vier der Heathers verwond werden en Notts daardoor met 2—0 won.

Aston Villa is nu zeker van de eerste plaats:

De stand der clubs is thans:

Goals.

Gesp. Gew. Verl. Gel. Voor tegen Punt

Aston Villa. 29 18 5 6 81 41 42

Sunderland 29 17 8 4 72 42 38

Derby County 29 15 10 4 70 60 34

Notts Forest 29 14 11 4 56 45 32

Burnley 29 14 11 4 57. 49 32 West Bromwich

Albion 30 14 12 4 66 59 32

Everton 29 14 12 3 88 57 31 Wolverliampton

Wanderers 29 14 12 3 50 59 31

Sheffield United 30 13 12 5 47 fi'l 31

Blackburn Rovers28 14 12 2 64 53 30

Stoke 29 13 13 3 65 73 29 Sheffield Wed-

nesday 30 9 13 8 48 57 26

BoltonWanderers28 9 15 4 36 51 22

PrestonNorthEnd29 9 17 3 41 55 21

Darwen 29 7 17 5 35 80 19

Newton Heath 29 6 21 2 35 60 14

De Cupwinners werden in de tweede afdeeling door Small Heath met 3—0 geslagen.

*

Engeland speelde te Glasgow tegen Schot- \

lanp en slaagde er in gelijk te spelen. De \

Schotten waren sterker, doch Gay, de Cambridge ( keeper, hield er alles uit. De uitslag was

2-2. i

De uitslag der internationale wedstrijden is :

Goals.

Gesp. Gew. Gel. Verl. Pt. Voor. tegen.

Schotland 3 2 1 0 4 9 5 C

Engeland 3 1 2 0 3 9 5 h

Wales 3 1 0 2 2 7 11

Ierland 3 0 1 2 1 4 8 *

* * g

Het seizoen 1893/94. h

Welk een verschil met het voorgaande, e

dat reeds bij zijn geboorte aan laksheid suk- G

kelde, den geheelen winter door lijdende bleef si

onder de verkeerde behandeling van het n

toenmalige Bondsbestuur, om eindelijk als een g<

ti, nachtkaars uit te gaan. En thans ? Voetbal 'e is geworden wat wielrijden in den zomer is, L de geliefkoosde sport van honderden en nog }- eens honderden, geen stad of stadje hoe >e onbeduidend, of het heeft zijn voetbalclub, g m de groote steden telt men ze bij dozijnen, u lederen Zondag ontbrandde het geheele land »r door, de strijd tusschen de verschillende 1. elftallen, waarbij het publiek, eenmaal ger proefd hebbende, in steeds grootere getale n kwam opzetten, het ledental van den Voett bal-Bond groeide steeds aan, de H. F. O. ii Sparta, Victoria, Haarlem, alle in"hetTbezit e van een afgesloten terrein; dank' zij het vaststellen der data een eerste en een - tweede klasse competitie, met een derde n en een Oostelijke vermeerderd, waarin de strijd van begin tot einde, van No. 1 tot No. laatst, met opgewektheid gevoerd werd.

Engelsche elftallen, die zeer hard moesten vechten om te winen of er geducht van langs kregen, een uitmuntend geslaagde tocht vanHollandsche spelers naar Engeland, het spel

• een reuzenschrede vooruit, de hoffelijkheid onI der het spel en de waardeering der tegenstanders veel grooter dan in eenig voorgaand jaar,

* scheidsrechters, al minder en minder fouten maI kende: Mein Liebchen was willst du noch mehr !

■ Zoover het oog reikt, niets dan lichtpunten.

■ lichtpunten en nog eens lichtpunten. De toei komst lacht ons toe, ieder jaar worden de

■ sterke beenen, die de weelde kunnen dragen,

■ nog sterker, de grootste moeilijkheid, het

■ vooroordeel tegen het voetbal is Overwonnen, de publieke belangstelling is ons, slechts ge-

■ zorgd dat we haar niet door onnoodig ruw i spel verliezen, H. H. scheidsrechters aan U

de taak om hiervoor te zorgen — en we gaan met een gerust hart de zomerslaap in, de een gelukkig door de behaalde lauweren! de ander philosophisch in zijn lot berustend,' m de hoop van: een volgend jaar beter, en allen overtuigd dat de strijd eerlijk en tot op het laatste oogenblik vinnig is geweest.

R. A. P, H. V. V en Victoria,—de weleer geduchte Rott. V. V. verdween van het tooneel —benevens de twee tot de le klasse bevorderden, Sparta en Go-ahead, zijn dezes clubs in de le klasse competitie.

De verwoede strijd staat ieder nog duidelijk voor den geest, hoe R. A. P., steeds aan het hoofd, op den voet gevolgd door H. V. V., eerst op het eind haar lastige nabuur van zich af wist te schudden, die door de steeds met een spurt eindigende Haarlemmers, op de derde plaats gedrongen werd, hoe kranig de twee debutanten zich hielden en welk een treuri» verloop het seizoen van Victoria, dat bij velen als de favoriet gold, nam.

De Algemeene Jaarvergadering van den N. V. & A. B., het officiëele begin van het seizoen, was belangrijker dan ooit, omdat ingrijpende maatregelen genomen moesten worden om den goeden gang de verschillende competities te verzekeren. Met groote meerderheid werd besloten de datums der bondswedstrijden vast te stellen en ziet: het toovermiddel was gevonden.

De competitie ging als van een leien dakje met den uitslag:

Goals.

Gesp. Gew. Gel. Verl. Punt. Voor. Tegen

1. R.A.P. 10 8 - 2 16 27 8

3. H. F. C. 10 7 - 3 14 31 13

2. H.V.V. 10 6 1 3 13 20 20

4. Sparta 10 4 1 5 9 14 24

5. Go-aheadlO 3 — 7 6 16 22

6. Victoria 10 1 — 9 2 9 30 Eere gevende, wien eere toekomt, zullen we beginnen met:

R, A. P.

Wanneer er ooit een club onder ongunstige omstandigheden medegedongen heeft naar het Kampioenschap, is het zeker R. A. P. geweest in dit seizoen. Geen match-terrein, geen oefenveld, bijgevolg geen enkel jong speler, in staat de plaats van een der veteranen behoorlijk in te nemen, een voortdurend heenen weertrekken en den nasleep van dien. Gelukkig waren de uitslagen der eerste wedstrijden, die tegen Victoria en Go-ahead resp. met 5—1 en 6—0 meer dan bemoedi-'

geuu, net neing vuur bleet er een tijdlang

Sluiten