Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

II E T S POE TB LA LV

6

30 27

6

30 6 13 27 97 (i

Afdeeling- II. Ie klasse. 30 Januari Vitesse—P. W., Arnhem.

J. C. Schröder. 30 ,. Go-ahead— U. D.. Waeeningcn.

J.A. A, P. Visseher. 6 Februari. P. W.-^Quick, Enschedé

P. H. Hendriks. 13 .. F, 1).-Pr. Wilh.. Deventer.

J. Warner.

13 .. (ro-ahead—Vitesse. Wapeningen-

C. Hirschman. 27 .. Vitesse—1". I)., Arnhem.

J. A. A. P. Visseher. 6 Maart. Quick—Vitesse, Nijmegen.

G. W. Dijxhoorn. 2e Klasse.

Februari Quick—Hercules. Amersfoort.

A. Scltmoutziguer. Maart. Hercules—Zutnhania, Utrecht, A. Schmoutziguer. Afd e e 1 in g III. Januari. Be Quick—Frisia, Groningen.

H. A. Tromp. Februari. Frisia - - Achilles. Leeuwarden.

G. W. Dijxhoorn Maart. Achilles—Be Quick, Assen.

J. E. Moltzer. A f d e e 1 i n g IV. Januari Brabantia— Olympia, Breda.

J. G. Coster. Februari. Brabantia—B. V. V.. Brah.'s terr.

P. A. v. d. Loeft'. IS. V. V:—Olympia, Breda, J. G. Coster. Cnitas—B.V.V.. Bergen-op-Zoom

P. A. v. d. Loeft. Olvmpia—Brabantia, Middelburg.

J. G. Qostèr. , Maait Cnitas— Olvnmia. Bereen 01» Zoom

p. A. v, d. Loeft,

A f d e e 1 i n g' rY B6 Februari. N. O. A. I).—Snel, Breda.

J. G. Coster. 13 ,. Snel—Brabantia. Geertruidenberg

, P A. v. d. Loeft.

20 ,. N. O. A. 1).—Brabantia. N.'s terr.

D. PMippeau. He ontvangende vereeniging is telkens in de eerste' plaats genoemd.

Uittreksel uit üe Notulen van de Bestuursverg idering op 15 Januari 1898 te 's Gravenhage.

Voorzitter: ,1. Warner.

Aanwezig: F. Borst. CU. .). Engelherts. .1. W. de Goeje, C. Hirschman en H. A. Tromp. Afwezig met kennisgeving O. W. Dijxhoorn.

Na goedkeuring der notulen van de vorige vergadering, wordt behandeld het verzoek van N. O. A, D. om zich uit Afd. IV terug te trekken. Besloten wordt dit toe te staau, indien Olympia geen bezwaar maakt, daar deze een reis naar Breda had gemaakt.

Protesten van Cnitas aangaande haren wedstrijd niet Brabantia werden in handen der Protest-commissie gegeven. Naar aanleiding van een dezer protesten, neemt de vergadering op voorstel van Engelberts het volgende :

bestuursbesluit: Op lederen bondswedstrijd moet met een nieuwen bal gespeeld worden

Een ander voorstel van Engelberts om eene vereeniging. die de schuld is dat eene andere vergeefsche reiskosten maakt, zal aan tte Kegiements-commissie gezonden worden niet verzoek om advies.

Een brief van den heer J. O. Bijdendijk inhoudende eene verdediging van een verontschuldiging voor zijne houding op tien wedstrijd Kapiditas—R. A. P. wordt onder dankbetuiging' voor kennisgeving' aangenomen.

De Goeje wil nu een maatregel treffen ter voorziening in het geval, dat eene vereeniging gedurende een wedstrijd het veld verlaat, omdat zij b-v. met niet meer dan 5—0 deukt te zullen verliezen.

Het bestuur bepaalt hieromtrent het volgende :

Indien eene der partijen het veld verlaat voor bet einde van den wedstrijd.verliest deze nier 5—O doelpunten. Evenwel wordt het aantal doelpunten, dat de blijvende partij in het voordeel was. daarbij opgeteld.

Verder wordt nog het volgende besluit genomen :

Wangedrag of heleeding eens spelers jegens een scheidsrechter buiten het speelveld zal op dezelfde wijze behandeld worden alsof dit feit op het speelveld plaats vond.

Op verzoek van Tromp wordt de aanvrage tot schorsing van den speler F. Kampschreui' aangehouden tot eene volgende vergadering.

ilet bestuur neemt het aanbod van den beer II. M. C. Boldert om een beker te doen verspelen onder alle Nederl. vereenigingen aan en draagt den secretaris op zijn oprechten dank aan genoemden heer over te brengen

Bij de stemming, ten einde uit te maken of men den beker reeds dit seizoen zal doen verspelen, verklaren er 3 voor en 3 tegen (Borst, Tromp. Hirschman). Aangenomen door voorzitters stem.

Men belast daaarop de heeren E. Borst. II. Tromp en C. Hirschman met het maken van een conceptregelement voor dezen wedstijden-

kring, nadat het principe. Volgens hetwelk men spelen zal. vastgesteld werd.

Met bet oog hierop besluit het bestuur wederom 22 Januari in Den Haag te vergaderen. De rest der competitiewedstrijden wordt daarna zoodanig vastgesteld, dat men genoeezamen tijd overhoudt voor de bekerwedstrijden. De vergadering wijst daarop de heeren W. J. H. Muiier, J. Warner en C. A. W. Hirschman aan tot vertegenwoordigers van de voetbalsport in het Hoofdcommité tot het aanbieden van een huldeblijk aan H. M. de Koningin, namens de Nederl. Sportwereld hij gelegenheid van H. M.'s troonsbestijging.

De Goeje doet nu melding van het verzoek van Sparta tot herkeuring van Celeritas' veld! Aangehouden tot de volgende vergadering.

Engelberts klaagt, dat' het veld van Goahead om de goals zoo goed als onbespeelbaar is. waarin tegemoet gekomen zou kunnen worden door het meer naar voren plaatsen der doelpalen. Besloten wordt Go-ahead te verzoeken haar veld in dezen zin te doen veranderen.

Verder stelt hij voor de vereenigingen te verzoeken bij wedstrijden verbandmiddelen gereed te hebben. Het bestuur wenscht hierop niet in te gaan met het oog op de nog bij velen bestaande vooringenomenheid tegen bet spel. terwijl in de enkele gevallen, dat zij noodig zouden zijn. de meesten er niet mee weten 0111 te gaan.

Hirschman stelt voor het volgend jaar door den N. V. B. een jaarhoekje te doen uitgeven : de vergadering gaat hierin mede en benoemt tot voorloopige commisie van redactie F. Borst, J. W. de Goeje en C- Hirschman.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

Aangenomen als leden :

! 937 E. G. Quelhorst, 948 R'. Th. Couperus. ! 963 J. C. Vors ter, leden van Olympia te ■ Gouda;

89 H. Diecke, 556 E. L. J. Grolleman, leden | van Be-Quick re Groningen:

poy n.-itteinesz, lid van r risia te Leeuwarden.

Candbteat leden :

397 H. Schürman, 102 C. Bosman, 105 C'. J. M. Coucke, 410 D. Mulder, 587 G. Góppinger Jr., 593 R. Schaap. (i,i7 J: van Audel, «39 .1. C. Wilton, 871 A. Overeijnder. 892 J. Brandsma, 906 H. J. M. Cokart' Jr., 1034 C. B. Du Saar, 1240 D. K. Jongeneei, 12/0 B. Driessen, 1271 M. Winkel, 12/ü J, U. Ver'saeileden van Volharding te Kotterdam;

1046 Gouka, lid van, ynick te Nijmegen :

1052 L. W. Mann, luöö J. Bn. Fioreustein, leden van N. O. A. D. te Breda;

981 J. Revers, 1037 K. van Oorclt. leden van Haarlem te Haarlem :

1066 H. Bolle, lid van Sparta te Rotterdam. ' .* *

*

De volgende vereenigingen zijn toegetreden tot den iv V. B. :

Volharding te Rotterdam: Swift te Den Haag: Olympia te Gouda.

Tot kennisgeving aan hen. die mij om reglementen verzochten, diene, dat dezelve ter perse en binnen kort gereed zijn.

*

Adressen vau Secretarissen.

Swift: C. Voute, Barentzstraat 34.

den Haag.

Volharding: <_:. J. ld. Coucke. Gapersteeg

/, Rotterdam. Olympia: ,1. droop. Markt A 5y, Gouda. Zuitpiiama : Jbr. G. uanian Trip. p(anievr.

Verloren, VVarnsveiu. L* 111 tas : R. Vermeulen, p. a Vved. Ezer-

mans, neursplein. Oergen-op-

Afgevaardigden van Swift : G. H. Pannekoek en C. Voute.

Geregistreerd Clubcostuum.

Swift : Hemd, waarvan de helften vau borsten rugzijde lichtblauw en bruinrood zijn, donkere broek.

Met bet oog op het spelen 0111 den Wisseibeker heeft het Bestuur de conipetitiewed- j strijden zoodanig vastgesteld, dat alle competities 13 31 aart afgeloopen 'zijn.

Inschrijvingen voor deze Beker-wedstrijden worden hij den 1ste Secretaris ingewacht vóór 7 Februari as. De voorwaarden, waaronder-deze Beker verspeeld wordt, zal, indien eenigszins mogelijk, verschijnen in Ned. Sport van -9 Januari ; in ieder geval wordt bij de inschrijvingen gi;.n ondiruchad gein ;-kt tusschen le en 2e klasse ctubs. ,

Amsterdamsche Hoekschoppen.

Had menigeen Volharding Zondag j.L een goede overwinning op E. D. O. toegedacht, het was slechts een magere 2—1, waarmede ze zich tevreden stellen moest. De buitengewoon slechte vorm,

waarin de blauw-gelen in de laatste weken verkeeren, zal naast de onbespeelbaarheid van het terrein wel een van de oorzaken geweest zijn van hun falen. Met den rusttijd was de stand nog vrij goed (2—0), doch toen E. D. O. de eenige was, die in de 2e helft van het spel den bal door de palen wist te krijgen, mocht Volharding nog van geluk spreken er geen punt op het lijstje bij ingeschoten te zijn.

Moet deze match al zeer weinig belangrijk geweest zijn door het slechte spel, ook de wedstrijd Quick—U. N. 1. miste alle aantrekkelijkheid door de afwezigheid van eenige der rood-blauwe sterren. Keeds onmiddellijk weet Quick hare meerderheid te doen gevoelen: onwederstaanbaar zijn hare aanvallen, zoodat ze dan ook spoedig met 2—0 de leiding heeft. U. X. I. komt nu meer opzetten, doch hoe ze ook tracht, het spel te forceeren, hoe bard Riedel

en & wam ook werken, slechts één keer

kan ze den bal door het doel trappen, terwijl ze u0g moet gedoogen dat de witgetruiden twee goals aan de score toevoegen (4—1). Na de hervatting houdt ü. X. I. nog hmg goed vol, maai* als het half dozijn vol is, is alle fut er uit en gelukt het den Kampioenen nog 2 goals te forceeren en alzoo de score op 8 — 1 te brengen. Deze fraaie overwinning, die zij op zulk een elftal ten volle verdiende, doet Quick beter dan ooit voor het Kampioenschap staan; met evenveel wedstrijden gespeeld als Volharding en 8 punten meer, en met 1 wedstrijd en 4 punten voor op Swift, is zij voor de andere clubs bijna niet te genaken, hoewel haar falen in de He klasse N. V. B. ons nog te kersvers in het geheugen ligt om haar reeds nu als de toekomstige Kamnioen

te beschouwer.

De stand is door dezen wedstrijd aldus geworden:

goals

gesp, gevv. vcrl. gul pt. voor tegen.

Quick |5 4 — 1 9 28 8 Volharding 5 8 2 — li 21 15 bwift , ,4 2 1 1 5 18 9 E. L». ü. 4 2 2 — 4 15 11 U. JNT. 1. 4 2 2 — 4 15 1,7 A. A. C. ü .— (>*-_. ii 85

'lwee wedstrijden zouden in de Ile Afdeeimg plaats' hebben n.i. Volharding ilb—öwltt il en A. F. (J.—Ouick li.

Welke echter geen van beide eenig resultaat opleverde. 'Wel werd eerstgenoemde match gespeeld, doch het uitkomen vau den heer Kieviets, den le eirtai back, was oorzaak, dat de 4—1, die Öwift op Volharding wist te behalen, wel ongeldig verklaard zal worden, terwijl de andere wedstrijd bij gebrek aan goalpalen geen doorgang kon vmden.

Zondag a. s. ontmoeten Quick en Volharding elkander. Door dezen wedstrijd te winnen kan Volharding nog een laatsten - worp naar het Kampioenschap doen; verliest zij dan re hare laatste kans verdwenen, doch ook al wint ze, dan moet Quick nog één keer struikelen, wil ze deze van de Iste plaats verdrijven.

V erder speelt nog, naar we vernemen, Volharding ilb tegen de. A. F'. 0.,- de eerste ontmoeting tusschen beide elftaliën en een schoon e gelegenheid voor 11b om haar ontredderde goalaverage eenigszins er boven op te breno-en.

JUMBO.

K. A. P. prostesfeerde tegen een der door Haarlem gemaakte doelpunten in den wedstrijd op 16 Januari.

C. A. W. HIRSCHMAN, le Secretaris.

Uit het Noorden.

Het is vervelend gedwongen te zijn j eene week geen nieuws te kunnen melden, hetgeen natuurlijk zijn oorzaak

t iudt in het kleine aantal wedstrijd] si

dat in het Noorden «laats vi n d t.

Het zm dan ook met verkeerd z\ indien de bond in het Noorden eei iets meer «ro«ap-anda maakte Vno

zoover het de provincie Groningen b w

rren uoet cte IN oordei ij ke voetbalbol reeds al het mogelijke en zijn wel h

is met succes bekroond geworden. Grl uingen levert het grootste aantal ve eenigingen, naml. 4, hierna komt Pril land met 2 a 8 en Drente komt 1 het hinkende paard achteraan met I

Vooral zou de commissie in Dreil! veel goeds kunnen uitrichten. In plaatse il als Meppel. Hoogeveen (Drente) e da Karlingen, Dokkum ( Fr.) zoude miiJl

inziens veel goed.; verricht kunnl

worden.

Verder noo- eene onmerkb.o- In hi

Sportblad lees ik dat HerOules de o4

doodverfde kampioen i« het Oostej

vooi ue ^e Klasse competitie, indien: 1 blijft, een 'testmatch te spelen hee tegen 110 laatst van Ho (WfQKU.-„ 1

klasse clubs. Zoo zal dan. indien Hef,

iv

eules overwint deze vereeniging 1 e klï^

Zoude zoo iets nu voor het volo-end

orde

jaar ook niet srerecreld kunnen „

| voor 110. I van de Noordelijke eompe

| " ^7 "J,jeu een eter iNoordelijK

, vereenigingen wacliten op het le klass<?|

scnap totdat in het Noorden (Overiise Gelderland! êmwH^^n,™ ,,„„*-„i 1

j klas clubs zijn ? Het is toch voor eet!*

Zl 0] Ui

w

is

Z(

lil

vereenio-ingr ah Re Onieb vQOJ

tweemaal kampioen was, niet pleizierig

geuvvungen te zijn steeds 2e klas cW te blijven.

Het is toch ook niet mmi» ;i fait

dat de kampioen van eene competitie!

uie met veel beteekent. m. de o-eleo-eo heul wordt gesteld zich het le klasse schap te verschatten

Ik hoop dat het Bondsbestuur hierif (i

eens verandering zal brengen. De eu* k

weu^iiju zal voor ons i\ oordelij M sportbroeders wel verboden waar zijn

met het ooo- ou de te o-roote :i ,'stfiiwleU

Betreffende de competitie van deitru

x^uuiaei. voetDaioond kan ik melden, dö Zondag jl. eene match plaats had te Gro' nmgen tusschen Look Out van Veenda| en He Quick II van Groningen. Bf

Quick II bleef In ,„„,-1,o-,.:7,i „.

wim aar. Lc.ok Out werd geslagen uie1 4~2- Ue beste spelers waren van 13' H Quick II R. Vos en v. 't Oever 111 d< H

iorwaardslinie, Schutter, Blouker Henn| Kieviet de Jonge iu de achterhoede Van Look Out was de verdediging prachtig,' vooral Oving. De halfbacl linie was niet sterk. Van de voorwaartwas Buniiig de beste L. O. is zee' vooruitgegaan. Ue Quick was met of dreef. Met halt-time was de stand 2 -H ten voordeele van L. O. Na hali'-tinn' wist Be Qaiek II nog 4 maal te scorenDoor deze overwinning heeft lif

Ouick 11 zich van de eerste plaats vel zekerd, ook indien ze nno- roHies

tegen de VV. V. V., welke wedstrijd h

Jfeoruari zal plaats vinden. 1 Veendam dat door mii ,w<t. ol= mi

3 aangewezen was, zal nu wel de tweed^ U{

plaats innemen en daarmee haar eers»

meuaiue aan net hart kunnen drukken

V!

st

b6

se 01 zierd,

%

A k(

01

In

ih

5C

Zond

0

kl

tg a.s

heeft het treffen plaatf tl{

tusschen Frisia en Be Quick in Gro¬

ningen. De match zal interessn nH'ï worden dan ooit.

Be Quick sl. Achilles, Frisia si. Bf Quick, Achilles sl. I risia, summa suiffl mariiui. ... V Het is' uiet te zegge! wat de nitslao» wal 7.nn In ell.- o-ocffl

behoeft Frisia niet op eene gemakkelijk" 1 'tix

111 hi II

6)

overwinnms te reKenen. evenmin m

Groningen.

Verliest. Be Quick dan is alle kaö'

01) iet kamninense. inn verhel-en feii/,l

ook Achilles het belieft tegen Frisif

at te leggen.

Verder kan ik nog mededeelen elf** het in de brein van enkele Noordelijk1-'

4t

ba

8t

Sluiten