Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD.

13 ., H. B. S.—R. A. P., den Haag.

H. A. Tromp. 13 .. H. V. V.—Rapiditas, den Haag

2 c Klasse A. (i Februari. E. D. O.—H. V. C. Amsterdam, H. T. de Boei'.

0 .. Quick—Volharding. Q.'s terrein.

H. J. Burkens. 13 .. Quick—U. N. L. Q.'s terrein.

J. G-. Fiseher. 20 .. H. F. C—Volharding, Haarlem.

L. J. Wijnands. 20 ,. 'E. D. O.—U. N. I., E,'s terrein.

F. H. Pos-er. 6 Maart, Qnick—E. 1). ().. Q.'s terrein'

J. .1. Heijthekker.

2 e Klasse B. 20 Februari. Xeptnnns—Victoria. N.'s terrein.

,1. W. de Goeje. 27 .. Neptunus—Ajax, N.'s terrein.

*J. de Meijere. 6 Maart. Kampioen 2e Klasse A v.

Kampioen 2e Klasse I!. 2 e Klasse C. 6 Februari Swift—Volharding, den Haag.

J. W, Kips, 13 .. Olympia—Swift, Gouda'

C. Tromp.

20 ,, Volharding—Olympia, Rotterdam (' . Tromp.

27 .. Volharding—Swift, Rotterdam.

B. .1. Znijderhoff. (i Maart. Swift—Olympia. den Haag.

J. W. Kips. 13 .. Olvmpia—Volharding, Gouda,

F. Borst,

Af dcel ing II. le klasse. 6 Februari. P. W.—Quick, Enschedé

P. H. Hendriks. 13 .. U. 1).—Pr. Wilh., Deventer.

J. Warner.

13 .. Go-ahead—Vitesse. Wageningen-

C- Hirschman. ,. Vitesse—U. D.. Arnhem. D, J. A. A. P. Vissclier.

pa ••Maart. Quick—Vitesse, Nijmegen, p. •' G. W. Dijxlioorn.

iJe ■ . 2 c K1 a s s e.

1 Februari Quick—Hercules, Amersfoort,

A. Sehmoutzigner. 6 Maart, Hercules—Zutnhaïïia, Utrecht, A. Sckmoutziguér. v A f d e e 1 i n g III.

27 Februari. Frisia—Achilles, Leeuwarden.

G. W. Dijxlioorn (i Maart, Achilles—Be Quick, Assen.

J. E. Moltzer. A f d e e 1 i n g IV. 6 Februari. Brabantia—B. V. V., Brab.'s terr.

P. A. v. d. Loeft. 13 „ B. V. V.—Olympia, Breda.

J. G, Coster. 27 .. Unitas—B.V.V.. Bergen-op-Zoom

P. A. v. (1-. Loeff. 27 .. Olvmpia—Brabantia, Middelburg.

J. G. Coster. 6 Maart Unitas—Olympia. Bergen op Zoom P. A. v. d. Loeft; A f d e e 1 i n g IV li. 6 Februari. N. 0. A. I).—Snel, Breda.

.1. Gr. Coster. 13 .. Snel-Bi-abantia, Geertruidenberg

P, A. v. d. Loeff. 20 „ N. O. A. D.—Brabantia. N.'s terr.

D. Phlippean.

De ontvangende vereeniging is telkens in de eerste plaats genoemd.

*

Uittreksel uit de notulen der Bestuursvergadering.

op 22 Januari 1898 te 's-Gravenhage. Voorzitter : F. Borst.

Aanwezig: G. W. Dijxlioorn. CU. J. Engelberts. J. W. de Goeje, C. Hirschmann en H. A. Tromp, henevens het eerelid L. J. Wijnands.

Afwezig met kennisgeving : J. Warner.

De notulen der vorige vergadering worden goedgekeurd.

De heer 'Wijnands vraagt waarom aan den heer F. Kampschreur geene mededeeling is gednn dat hrj tei s: heveing voorhing tevens zou hij het wenschelijk vinden voortaan, bij voorstellen tot schorsing, ook de vereeniging waarvan de speler lid is, daarvan kennis te geven. Het bestuur kan zich met de bezwaren van den heer Wijnands vereenigen en' besluit voortaan in dien'zin te handelen.

V CFvolgens wordt het conceptreglement voor de bekerwedstrijden besproken en vastgesteld, zooals het elders in dit blad is gepubliceerd.

De heer F. Borst wordt aangewezen als het bestuurslid, dat zich met de administratie dezer wedstrijden zal belasten.

Naar aanleiding van eenc aanvrage van Sparta tot herkeuring van Celeritas' veld. Wordt besloten het veld niet te doen herkeuren, doch Celeritas nogmaals te verzoeken zooveel mogelijk op een der andere Rotterdamsche terreinen te spelen.

13 13

pari:Maart. De r

Vastgesteld werd een voorloopig progamma voor Crayons tour, waarbij zijn elftal zal hebben te spelen tegen Vitesse' te Arnhem. Oostelijk XI te Deventer, li. A. F., Sparta en H, B. S., AU Holland (Leiden) en Studenten. -

De volgende commissies worden benoemd :

Commissie tot kiezen van All Holland: H. A. Tromp, Voorzitter: G. W. Dijxlioorn, Secretaris : G. W. van Hasselt.

Commissie voor Oostelijk elftal: G. W. Dijxlioorn. Voorzitter; Ch. J. Engelberts. Secretaris ; Gobée.

Commissie voor Studenten-elftal : C. Hirschman Voorzitter: .). W. de Goeje, Secretaris: H. J. de Bruin.

Aan het bondslid (i. H. Fannekoek, dat reeds voor de H. V. V, uitgekomen was, werd toegestaan voor Swift te spelen, aangezien deze speler aan het begin van bef seizoen niet wist dat zijne vereeniging (Swift) in de competitie zou uitkomen.

Hierna werd de vergadering gesloten.

O. A. W. KIIÏSCILUAX.

le Secretaris.

Reglement voor de Nederl. bekerwedstrijden.

Art. 1. Ieder jaar wordt door den Nederlandscben Voetbalbond uitgeschreven eene competitie voor den door den heer H. M. C. Boldert aangeboden ..Nederlansche Voetbalbekér."

Art, 2. De N. V. I!. blijft bij voortduring de wettige eigenaar van den beker.

Art, 3. De beker zal worden verspeeld volgens de spelregels en wedstrijdbepahngen van den N. V. B., voor zoover daarvan" bij dit reglement niet wordt afgeweken.

Art, 4. De deelneming aan deze competitie staat open aan alle tot den N. V. B. toegetr: in >, ; rcenigm„'cn tegen een inschnjvihgegeld van een gulden, en aan alle toegetreden Vereenigingen van erkende voetbalbonden tegen een inschrijvingsgeld van vijf gulden.

Art, 5. iedere Vereeniging, die aan deze competitie wil deelnemen, moet vóór 1 October van dat verlangen kennis geven aan het daartoe aangewezen bestuurslid en deze kennisgeving üoen vergezeld gaan van het verschuldigde inschrijvingsgeld.

Art. 6. Geen speler mag aan een wedstrijd in deze competitie deelnemen, wanneer lui niet lid is van den Nedarlandsehen Voetbalbond en niet aan zijne .geldelijke verplichtingen jegens dien Bond Heeft voldaan, en die niet den daarvoor bij reglement gestelden tijd lid is der Vereeniging. waarvoor idj speelt, en zoodanig aan het Bestuur van den ,\. V. B. is opgegeven.

Wanneer een wedstrijd wordt uitgesteld, verschoven of overgespeeld, om welke reden ook. mag daar geen speler aan deelnemen, die niet ook tot deelneming gerechtigd was aan eerstgespeelden of eerst ' vastgestelde!! wedstrijd.

Dl Vereeniging, du i;i strijd met dit artikel eenen speler in liet veld brengt, zal worden geacht den wedstrijd, waarin dat geschied is, te hebben verloren- en van verdere deelneming^ aan de competitie zijn uitgesloten.

Art. 7. Elke Vereeniging is- verplicht, minstens zes dagen voor den datum van iederen vastgestelden wedstrijd de namen van die leden, waaruit haar elftal zal worden gekozen, aan de tegenpartij per aangeteekenden brief óp te geven : aanmerldhgen omtrent de bevoegdheid tot medespelen der opgegeven personen moeten minstens 12 uur vóór den wedstrijd aan bet aangewezen Bestuurslid medegedeeld worden.

Art. 8. De deelnemende Voroenigingen zuilen, naar de aardrijkskundige ligging harer vestigingsplaatsen worden verdeeld in vier afdeelingen, ieder met een zoo gelijk mogelijk aantal Vereenigingen.

Art, », In iedere afdeeling zullen de Vereenigingen spelen tot er slechts twee zijn overgebleven, de winnende partij telkens aanblijvende, . en de verliezende telkens af vallende.

Welke Vereenigingen tegen elkander zuilen spelen en welke, zoo dif noodzakelijk is. zonder spelen zullen aanblijven, wordt' door het Bestuur bij loting bepaald.

Art. 10. De acht, overblijvende Vereenigingen spelen vervolgens op dezelfde wijze, als in het vorige artikel vermeld, tegen elkander, de Afdeelingcn niet meer in aanmerking genomen, totdat slechts de winner van den'beker overblijft.

Art. 11. Lotingen zuilen door het Bestuur geheudci) werden op de wijze waarop zu zulks zelf zal vaststellen.

Art. 12. 'Wanneer een wedstrijd, tengevolge van gelijk spel. onbeslist is geblevenzal de speeltijd met een kwartier worden verlengd; is in dit kwartier geene beslissing gevallen, dan zal de tijd nogmaals met een kwartier worden verlengd : geeft ook dit geen resultaat, dan zal de wedstrijd overgespeeld worden. Wordt ten derden male gelijk gespeeld, dan zal de

neusLiiju voorrgespeeld worden tot

slissend punt gemaakt wordt.

Art, VS. Behalve inde beide laatste ronden zullen de wedstrijden worden gespeeld op een onzijdig terrein, of op het terrein van eene der beide Vereenigingen. door loting uit te

een oe-

| maken op welke der twee. In de voorlaatste cn liatstc ronde zal altijd op onzijdig'ti ran '. worden gespeeld. Of al of niet op een onzijdig terrein zal gespeeld worden, en zoo ja, op welk, wordt door het Bestuur bepaald. '

Art. 14 Indien een wedstrijd op een onzijdig terrein wordt gespeeld, zal door lotingworden uitgemaakt welke Vereeniging als ontvangende Vereeniging zal worden beschouwd. In ieder geval zal de ontvangende Vereeniging zoo noodig van costuuni moeten verwisselen.

Art, 15. in het geval, dat wedstrijden wegens gelijk spel overgespeeld worden, zal, indien de wedstrijd was gehouden op het terrein van een der beide Vereenigingen, de tweede wsdstrVid cp è.at der andere Vereeniging worden gehouden. Moet een wedstrijd wegens andere redenen worden overgespeeld, dan blijft de terreinbepaling' aan het Bestuur.

Art, 16. De laatste ronde zal worden gespeeld op het temen der A. V. V. „R. A. F.," tenzij deze eene der partijen uitmaakt en geen genoegen neemt met vergoeding van door het Bonds.bestuur goedgekeurde onkosten, pj. i/t der entrées, waarbij Bondsleden -/.-, reductie genieten en voor leden van B. A. P. de gewone bepalingen gelden.

De winnende Vereeniging ontvangt den beker veor een jaar in gebruik: zij moet denzelve vóór of op 1 April weder inleveren.

Art, 18. De winner van den beker ontvangt tevens een Diploma,

Art. 19. Het Bestuur heeft het recht verandering' te brengen in bovenstaande bepalingen, mochten de omstandigheden daartoe leiden. ! '

Het bestuur stelde vast, dat voor'dit Seizoen de termijn 1 Oct. in art. 5 vervangen wordt door 15 Februari.

* *

Tot scheidsrechters werden nog benoemd: C. O. Nokt, Daendelsstraat 10," Den HaagJ. W. Kips, Bilderdijkstraat 1.1, Den Haag. C. W. .!. Tromp. Westerkade 3, Rotterdam.

Bedankt als consul :

•1. C. Coster te Bergen-op-Zoom.

* *

Uit de Residentie.

Dat „H. B. S," eene natte vergeefsche reis naar Rotterdam heeft gemaakt behoef ik het u nog te vertellen ? Dat er idem zooveel aan reiskosten is verknoeid, die voorkomen hadden kunnen worden, indien de Rotterdamsche voetbaloverheidspersonen met meer nauwgezetheid hunne plichten hadden betracht, ergert het u niet evenzeer als mij 'r1 Want dat het weer Zondag van 's morgens vroeg tot 's avonds iaat hopeloos verloren zou wezen, hadt u dat oók niet met zekerheid durven verklaren, zeg, lezer, die hoort naar mijn verstoord stemgeluid, dat niet mocht bukken voor het geluk van „lï. B. SS"

H. B. 8. en geluk dit jaar ! Eene samenvoeging waar meer ironie uitspreekt is tot op heden geloof ik nog met uitgedacht. Een gelukje is 't nog maar, dat haar elftal ongeveer zoo slecht was ais het weer, dat werkelijk niet bespeelbaar was om zoo te zeggen. Op stuk van zake is het uitstel zoo kwaad nog niet, want drie prachtige beslissingswedstrijden staan ons nu nog te wachten.

Hier in den Haag was het natuurlijk ook een mooie boel, de Maliebaan zag er toch zoo in-treurig . en stil uit en eentonig ! Had ik maar plaatsruimte en lezers die mijne moeite met hunne . aandacht zouden loonen, en was ik er toe in staat — ik had u hier mijne sentinenteel-litteraire stemming weergegeven, die mij overviel bij het zien naar het veld in den regen — maar zooals ik zeg nu doe ik het niet. Laten wij de hemel maar danken dat hij weer uitgeregend is.

De Haagsehe Bond heeft zijn nieuwen le secretaris. Jawel, Jan Kips is het geworden. Heil en zegen, kameraad. Wij krijgen misschien een 2e secretaris van. de bovenste plank ; hij heet al vast van Booven. En dan is het bestuurtje weer compleet voor een poos. Er bestaat hier een jjlan om met een Haagsch ■ (H. V. V.) elftal naar Brussel te gaan. Nu, dat kan een aardig reisje worden ; wanneer de ondernemers maar voorzichtig zijn met het vestigen van een

indruk Van ons Nederlandsch voetbal, en zorgvuldig met het samenstellen van het elftal te werk gaan. Verder' wordt hier een wedstrijd voorbereid tusschetf H. V. V. van toen en nu. Och, mijn beste, dikke Jay, wat zal ik toch weer innigen pret hebben als ik .jou nog eens achter den bal mag, zien stampen. Jay met zijn oorverdoovend krijgsq-ebrul ■ en zijn vervaarlijken dreunstap, hij behoort tot mijn vroegste voetbalherinneringen. En Rentinck dan, en de oude S'am van Deinse met wien hij altijd overhoop lag. En Brouwers, de fameuse doelverdediger ? Zou hij ook nog niet te deftig geworden zijn. Ziet, als de heer Nolet, dezen wedstrijd tot stand brengt, dan heeft hij waarlijk aanspraak op mijne oprechte erkentelijkheid !

Nu, en veel meer valt er al rt eer niet te vertellen. ,H. B. 8." beleeft spannende tijden natuurlijk ; Fuhri is jammer genoeg nog niet op dreef met zijn been, al is het niets ernstigs, en Jules Mispelblom is al van ons weggegaan, met al onze beste wenschen, dat weet hij wel, • niet waar Jules ?

En zoo blijven wij maar achter, terwijl er telkens heen gaan om ons voor lang te verlaten. „O, geest van het goede béscherm hen !"

VAN DEN HAEGHEN.

Amsterdamsche Hoekschoppen.

Nu we toch tengevolge van het buitengemeen slechte weder van Zondag j.L, dat alle Amsterdamsche velden in ware modderpoelen herschiep en het spelen onmogelijk maakte, geen uitslagen te vermelden hebben, willen we eens den stand der Amsterdamsche He klasse clubs in de diverse competitie's bespreken.

In de He klasse Nederlaiid-!che heeft de H. F. C, die van den beginne ü* de leiding heeft genomen, deze nog steeds weten te behouden; wel is zij in aantal punten niets bij Volharding voor, en zou deze, had niet de match U. N. L—Volharding het bekende voor haar zoo ongunstige verloop gehad, haar zelfs voor geweest zijn, doch zooals de zaken thans staan is zij dank zij hare betere goalavéragé (abusievelijk werd in eenig-e bladen voor hare average 12—8 opgegeven) nog aan het hoofd, welke plaats zij naar alle waarschijnlijkheid wel zal weten te behouden. Drie wedstrijden kunnen hierin nog een verandering teweeg brengen, want behalve de beslissende match te Heemstede komen beide nog eens in het veld, Volharding tegen Quick, de H. F. G. tegen E. D. O. Hoewel eerstgenoemde wedstrijd ongetwijfeld de zwaarste is, zal ook de H. F. C. nog pootaan moeien spelen wil ze niet het kampioenschap in den modder laten zitten, zoodat we niet verlangen dezen wedstrijd, die Zondag a.s. zal worden gespeeld, tegemoet zien. Ook voor de 3de en 4de plaats begint tusscheu Quick en U.N.I. een harde strijd, die vooral door den uitslag der match Qnick—Volharding zal worden beslist. Jammer is het daarom dat deze match eerst laat in het seizoen zal worden gespeeld; wel is deze op Zondag a.s. bepaald, doch de toestand van Quick's terrein zal dan het spelen wel niet toelaten, zoodat we ons geduld nog wel eenigen tijd op de proef zullen moeten stellen. — De volledige stand is:

goals

gesp.gow. veil. gel. punt voor tegen.

1 H. F. 0. 0 5 1 -- 10 22 8

2 Arolharding 6 5 1 — 10 22 10

3 U. N. I. 5'3-3-4 8 13

4 Quick 5 1 4 — 2 13 18

5 E. D. O. 4—4 — — 4 20 Heeft Quick in de 11e klasse een

vrij treurig figuur geslagen, in de Amsterdamsche is ze zoo goed als zeker van het kampioenschap : zooals we reeds

Sluiten