Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EET S P O B T E I A D.

Bondsleden,

Voorgesteld door Holland i*nsterdain W. Druif;

door Willem 2 Tilburg Th. 0. P. M. Kolfschoten en B. Schlimmer;

door A.F. & H C. te Willemsoord, G. van Reede. A. M, P. F. Vastenou en G. P. Wouters;

door Ajax Leiden A. E. J. Blok;

door AF.C. Amsterdam A. G. H. Scholtz en A. Klaver;

door Sparta Botterdam J. van 't Hof.

door Celeritas Rotterdam A. J Broakhorst en P. Webe r ;

door Hercules Utrecht J. J. S. Brandsma;

door U.V.Y. Utrecht D. J. Reüneker;

door Tubantia Hengelo J, E, Dalman;

door Verwisseling Zwolle J, Jansen eu

F, Brouwer;

door N.O.A.D. Breda D. van Beek, P. van Gotura, M. van der Nagel;

door Forward Groningen A. Dibbits en A. N. Smit;

door Victoria Hilversum D. van Dijk, B. van Dij!; ;

door Oranje Nassau Almelo J. R. ter Braake en C. Lagcher;

door R.A.P. Amsterdam G. Keij en H, A. van der Wal;

D.E.C. Amsterdam P. Arende, J. Beek, H, W. Bermon, H. J. Bredero, A. van Deudekom,

G, H. Duif, D. Franeken, J. Francken, P. Franeken, N H. Hemelrijk, G. Hinse, M. Hinse, F. Höpker, A. Kuiper, J. Mol, A. Olifiers, J. Polaud, M. Th. Pronk, J. Ronnenberg, J. van der Schaaf, C. Schouten, M. Sibbel, W. Terpstra, J. de Veer, A. Velzing;

door P.W, te Enschede, S Gabriels, de Grave, W. Feenstra, J. de Graaf, H. ter Horst, J- Esser, F. van Hooro ;

door 0 D.O., Arnhem, J. Klihkspoor. H. G. C. van den Dolder, F. H. Neiszen. J. Koch, L van der Vinne, P. W. te Groen, J. K. de Kok, E. Mennega, A. P. G. Mijnlieff, W. J. J. IJ. Tiddeas;

door Frisia, Leeuwarden, W. Enger, J. -Q. Quirijns, H. Smidt, L. Rambonnet, N. Viets, F. van Slooten;

door L.V.V., Leeuwarden, Th. de Roohefort W. ten Berge, P. Wilders, F. Dijkstra, T. Dijkstra, R. Veenstra, W. Kampsmith. W. de Waard, P. Bolt jes, W. Kamerliog;

door H.B.S., den Haag, H.C. de Wijs en J. Dom;

door Achilles, Rotterdam, Paardekooper Overman (voorletters nader op te geven);

door W.V.V., Winschoten, G. Pommering, A. Niöland;

door Kampong, Utrecht, 11. van SwindeD Koopmaas ;

door Volharding, Amsterdam, W. O G. RoldaEus;

door Tubanters, Enschede, van Brughem, F. Lunther, A. R. Zwijnenburg, H. W. Rueius, F, Hinzbergen, J. H. Stroink;

door A.F.C, Amsterdam. W. G. van Klaveren, S. van Abbe, E v. d Hart Jr-, H Velzing, Ed. Mounereau ;

door Velocitas Breda, W. F. Eisma, P. A. Ravelli, B. A. W. Schlimmer, J. Paalman, J. Mallinckrodt, J. P. H. van Aalst, W. J. Houwing, K, de Joiïg'o.

NOTULEN der Bestuursvergadering op Zaterdag 7 September 1907, in „Bible Hotel, te Amsterdam.

Bij de opeEing der vergadering zijn aanwezig de het ren J. Warner, O A. W. Hirschman, JW. Kips, A. J. Bronkhorst, P. A. de Haan, Th. Portheiae, J. A. W. Gr„tama en M. de Boer.

De heer 3. J. van den Berg is met kennis, gevitg afwezig.

De Haan vestigt er do aandacht op dat de heer van den Berg volgens de notulen in de vorige bestuursvergadering heeft gez gd, dat Be Quick Groningen in de promotie en degradatie wedstrijden een keer niet zcu zijn ongekom:a. Lit is niet juist. Het was een gewone competitie-wedstrijd. Hij stelt er prijs op, dat dit in de notulen wordt gerectificeerd, wat zal gescaisden.

Overigens geen aanmerkingen ter tafel komende worden de notulen goedgekeurd zooals ze zijn gepubliceerd. De commissie, belast met het i.aziea der notulen van deze vergadering wordt samengesteld uit de heeren Hirschman en de Haan.

Punt 2. Mededeeling van den secretarispenningmeester.

Schrijven Excelsior Botterdam, pas toegetreden tot den N.V.B. De vereeniging kan geen veld vinden en trekt zich dus weer terug.

Wordt voor kennisgeving ?&n genomen.

Schrijven Wülemsen & Co. Botterdam, uitgevers. Deze heeren hebben de in den ten vorigen jare gehouden wedstrijd bekroonde reclameplaat van de Zilveren voetbal wedstrijden aangekocht met het, doel, er een groot aantal ten behoeve vao de vereeuigingen van te laten vervaardigen. Daar men veronder&teli, dat het voor den N.V.B. ook nuttig kan zijn, voor zijne _ internationale wedstrijden een moois en tevens goedkoope reclameplaat te hebben, verzoekt de firma het bestuur, te overwegen, of er geen aanleiding bestaat, een bepaald aantal van bedoeld; reclameplaten te koopen, waarmede dan rekening zou worden gehouden bij het te vervaardigen getal.

Het bestuur heeft geen aanleiding, op deze aanbieding in te gaan. De firma vraagt / 125 voor 500 stuks De heer Hirschman gelooft niet dat onze reclame van ve loden ja^r zooveel geld gekoct heeft.

Uit een reclame oogpunt wordt er overigens weinig voor govoeld.

Een reclame die p%kt m et origineel zijn, en er zit niets nieuws ia als de N.V.B. reclame maakt mst een plaat die het geheelo jaar al gebruikt is door anderen.

Eea minder artistieke maar orginieele plaat heeft dan veel meer uitwerking. Wordt besloten de firma lo berichten, dat het Bestuur geen aanleiding heeft, op het aanbod in te gaan.

Schrijven Verband Berliner BaUspielvereine.

Door den secretaris-pennicgmeester werd in verband met hei door de vorige bestuursvergadering genomen besluit aan dezen bood geschreven, of men mischien aanleiding had, eene overeenkomst aan te gaan betreffende een wedstrijd van een Berlijtuch elftal tegen eeu oostelijk elftal. Hel antwoord luidde ontkennend, daar men bet te druk had met serie vvadstrijden

Sluiten