Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD,

Het q?el van de Dolfijn was slecht, hoegenaamd geen samenspel en schieten heel onzuiver.

De Goudsche zwemmers deden al hun best en hun ausdauer grooter was, wonnen zij ten slotte, na een minuut verlenging, met 3 — 2. Met iu3t was de stand 1—1.

Daar de Goudsche zwemclub bewezen heeft sinds jaiec wtl een team bijiin te kunnen brengen en er werkelijk epel in zit, hopen wij dat de G.Z.C. het volgende j*ar zal mededoen aan de 2e klas competitie. B lufte maakt schuld, polosp Iers 1 A. K.

Zwemvereeniging „Het Y".

31 Augustus houdt bovengenoemde zwemvereeniging wederom een wedstrijd en wel slechts 2 nummer?, to weten 1600 meter en een nummer gekleed duiken.

Naar wij vernamon s.Lreef in voor de 1600 meter alleen maar de heer W. P. Meuring (Y) en waren er voor gekleed duiken 1 liefhebbers.

Bij Van Heemstede Obelt wordt gezwommen des middags 1 uur. Prijzen worden niet uitgeloofd, 't gaat alleen om de eer.

Correspondentie.

Ingezonden stukken volgende week.

Chbberichtes.

E.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w.1. W. Bekker Jr,, H. Muysson, J. C. Strijp, A. Eneteman Jr.

J. THIEME Jr., Secr.

Utr. C. en V.V. Hercules. Voorgesteld als w.1. de heer H. Scheeben door P.

E. A. la Bree en onderget.

Leidsoheweg 64 J. VAN VELSEN, le Secr.

H. V. V. Quick. Gerehabiliteerd H. Duintjer, Leeuwenhoeksingel 19, Delft.

R. H. DE VIDAL DE St. GERMAIN, Secr. Edisonstraat 27

A. F. C.

Aangenomen als w.1. A. J. J. M. van Gessel, J. A. Hoedeman en J. F. Hofstee, als o.l. N. A. de Snoo en L. de Vries. Voorgesteld als w.1. N. Gerth, Wvjttenbachstr. 32 door G. N. Scheepens en P. R. Guykens;

F. Drees, Govert Flinckstr. 347 door G. N. Scheepens en A. de Graat; P. M. Smies, Oorn. Anthoniszstr. 17 door J. G. Orbaan en W. P. v. d. Maesen en J. H. Bood, Vrolikstraat 256 door C. Daudey en D. Buys. Als o.l. S. van Menk, Linnaeusstraat 39 door M. van Menk en G. H, Mulder; J. J. v. d. Eijck, Ceintuurbaan 221 door D. Ouwehand en J. B. G. Schrage; als a.1. J. de Miranda, Linnaeusparkweg 56, door J. Buys Dzn en Th. J. Euwe, H. L. Cardozo, Linnaeusparkweg 58 door dezelfden en E. H. de Vos, Middenweg 157 door J. Buys Dzn. en A. E, Bos Jr.

Prinsengracht 749 H. A. BRASS, Secr.

Geldersehe Voetbalbond.

Inschrijvingen voor de comp. worden zoo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor 18 Sept. bij ondergeteekende ingewacht. Ook wordt spoedig opgave verzocht van hen, die genegen zijn, komend seizoen als scheidsr. te fungeeren.

Wedstrgden wisselmed. Inschrijvingen voor deze

wedstrijden worden, vergezeld van het inleggeld ad f 1 vóór 1 Oct. bfl onderget. ingewacht.

Eene bettuursvergad. z*l worden gehouden op 18 Sept. in hotel-restaurant Noble le Arnhem. H.H. bestuursleden wordt agenda nader bekend gemaakt.

J. ÜITEBWIJK. 8ecr.-Penn.

A. F. C. Ajax

Aangenomen als o.l. Chr. v. Lingen, Wittenkade 2 en als w.1. Gebr. E. en L. Mars, Fan. Scholtenstr. 44, Gtbr. W. en L. Hennine, Reguliersgracht 112 ; Joh. Mtschendorp, Reestraat 10; H. Meschendorp, Kinkerstraat 95 en J. Mödder, Hasebroekstrai.t 38.

Voorgesteld als o.l. A Vos, Sarphatipark 140 door D. Levendig; E. Podt, Heerengracht 218 door Adr. Pelser en als w.1. H. Janmaat Jr., Amstel 17 door idem ; J. Goosen, Eerkstraat 181 door A. J. de Eruyff; P. Schulte door J. G. M. Bosch; J. H. de Vos, Haarlemm rweg 49; Joh. de Folter, Eerkstraat 331 en D. Chr. Steinme'z, Achtergracht 30 door onderget.

Zaterdag 3 Sept. alg. vergad. in café de Earseboom, Ealverstraat. Aan yang 8 uur. Leden ontvangen nader bericht.

Pogingen zijn in 't werk gesteld om Zondag a.s. het le elftal een wedstrijd te laten spelen te Bussum tegen Allen Weerbaar 1 en het 2a en 4e elftal resp. tegen Rapiditas 1 en 2 te Weesp. Elftalspelers ontvangen bij doorgang nader bericht.

33 Ruysdaelkade P. WEL8INK Jr., wn. Secr.

Llmbnrgsche Voetbalbond.

Aangenomen als lid van VVV Venlo A. Bererdsen, Venlo; E. Pollen, Viersenstasse, Duiken; S. v. d. Water, Vierssen; K. Deckers, H. Vvllings, H. Halmans, H. Leenen, H. en M. van Gasselt, L. Amendt, A. Amendt, A. Schtieck, L Truyens, H. Hurstjens, W. Janssen, H. Sjerp en H. Paes, allen te Venlo. Bedankt J. Janssen te Blerik.

Adresverandering secr. HFC Olympia is thans Dubois Saroleastraat, Heerlen. Patron. VC Lambert Clerka, Bourgognestr. 38, Maastricht. VVV Venlo Th. Buskes, Zandstraat 18, Venlo, penn. M. Janssen, Groote Beekstraat, Venlo. Sparta VC J. L. H. 1'Ortije, Steenweg, Sittard Wilhelmina VC W. Gillissen, RimburgKerkrade. Toegetr. vereen. GVO Vitesse, voorz. Th. van Bergen, secr. F. W. Roozenboom, Maasstraat, vicevoorz. F. W. A. Verloop penn. W. H. Lieve, Spoorstraat, Gennep.

H. HOEFNAGELS, Secr.-penn. Bourgognestraat 12, Wijck-Maastricht.

H.V.V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als gewoon lid Th. Buys als aspirant gewoon lid A. Esmeijer.

Medegedeeld wordt dat op Zondag 4 Sept. onze nieuwe terreinen op 't sportterrein Houtrust eenigszins feestelijk zullen worden geopend door het spelen van eenige wedstrijden op dien dag. Uitgenoodigd zfln daartoe GVO 1, Vitesse 1 en DFC 1.

De loting had het volgende resultaat: A 's morgens 10^—11 Vitesse 1—HBS 1 B 11 -11# GVB 1-DFC 1

A 11#-12 Vitesse 1—HBS 1 le ged.

B 12 _12# GVC 1-DFC 1 2e ged.

's nam. 2# uur finale Winner A—Winner B.

Het bestuur stelt voor den winner in den eindstrijd een Zilv. Lauwerkrans beschikbaar.

Het 2e elftal zal uitkomen in de seriewedstrijden der HVV op 11 en 18 Sept.

Het bestuur heeft de comm. tot samenstelling van de 3e en lagere elftallen in haar geheel herbenoemd.

Regentesselaan 166 J. G. PATER, le Secr.

Sluiten