Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

Ib

Velocitas—H.B.S. 2—0.

Onder scheidsrechter Dry'ver stellen zich te ruim 2 uur de navolgende elftallen op:

Velocitas Van Driest

De Wijs Britt v. Thiel v. Suchtelen Boers Hemmes v. Langen Kuypers Oudemans Gravelaar Roskott Boutnan v/d Sprong v/d Wilde Hosselaar Sycja Geursen v. Thiel v. Batenburg Valkenburg H.B S. v. Trotsenburg

Direct na den aftrap kragen we een fanatiek spel te ?.ien van de blauwwitten. De vorige Zondag geleden nederlaag moet uitgewischt en al direct begrijpt het publiek waar de razend snelle uitvallen der voorhoede, meestal geleid door Hemmes of Kuipers, heen moeten. Het massieve werken, en vooral het bedaarde, kalme werken moet met doelpunten beloond worden.

Hoewel ook. H.B.S. tiet stil zit en de Velocitas-achterhoede aan den tand voelt, is het toch de blauwwitte voarhoede, die het eerste tastbare succes bereikt. Na ± 20 min. spelens krijgt Kuypers den bal, een beetje er mee naar links, iets naar voren en plotseling met een keurig schot is v. Trclsenburg gepasseerd (1—0).

Nu hebben de cadetteu den weg gevonden en vjjf minuten later zit onder donderend gejuich v&n 't publiek no 2, wederom van Kuijpers in 't net. Ik hoor naast me al zeggen 7—0, maar hoewel toch niet zooveel, ver wacht ik toch dat de prgs van de doelpuntjes nog wel naar omlaag zal gaan.

H.B.S. denkt echter, ,,'t is merkwaardig hoe na het 2de doelpunt de wedstrijd mooi wordt, spannend en hoe beide elftallen elkaar niets toegeven. Bij H.B.S. is het Hesselaar met zijn snelle rennen, bij de cadetten Gravelaar, toch kunnen beide spelers niet doen wat gewoon zijn, beide worden door de halfs uitstekend gehouden.

Als beide doelen nog enkele malen in gevaar zijn geweest waarbij van Driest ditmaal erg onzeker was, wordt rusten gefloten en begeeft het publiek zich naar de meer tegen den wind beschuttende schermzaal.

Als wederom begonnen wordt: hetzelfde spel van 't laatste kwartier voor de rust. Het spel verplaatst zich buitengewoon snel, en na een corner op 't H.B.S. doel is plotseling van Driest in actie.

Doelpunten bljjft uit. De Wija is van oordeel dat de voorsprong nog te klein is, keurig passeert hij ds HB.S.-achtcrhoedc, doch zijn schot wordt gekeerd en eer hij goed en wel gelegenheid heeft om terug te komen, karf Van Driest reeds door keurig op tijd uitioopen, laten zien dat hij toch nog wel de capaciteiten heeft.

Het laatste kwartier temen de cadetten het spel geheel in handen en wordt meest op de H.B S.-helft gespeeld. Da Zwarten verdedigen echter keurig en fanatiek en vooral Trotsenburg voorkomt menigmaal gevaar en laat niets meer passeeren.

Ais de scheidsrechter Dryver, aankondigde dat de tijd was verstreken, heeft Velocitas haar ee.vste overwinning behaald.

Van de spelers is moeilijk wat te zeggen. Allen waren goed, doch van Velocitas dienen toch speciaal Gravelaar, Kuijpers, Hemmes en Van Suchtelen genoemd.

Van H.B.S. Van Trotsenburg, Valkenburg en Synja in de achterhoede, vóór Hosselaar de beste.

Ajax—D.F.C. 3—3.

De spanning ligt den duizenden menschen op 't gezicht, die tegen 't aanvangsuur van den wedstrijd naar het Ajaxveld trekkan. Ontelbare taxi's en rijtuigen rollen aan en doen den voetgangers telkens weer haastiglijk op de zijpaden van de Middenlaan vluchter:. Men moet zich verwonderen hoe al die menschen op 't Ajaxveld ondergebracht kunnen worden. Maar daar is men op een talrijk bezoek ingericht. Toch een gezellige aanblik, zoo'n compacte menschenmassa rondom het eerst nog leege veld. Doch dan gaat er hier en daar een gejuich ep en men ziet dj spelers in het kleurig rood-wit z ch wat los trappen. Dan beginnen de mentenen al te kritiseeren en ied r weet wat te vertellen. „Dat is Lotsy, de oude stevige spil van Dordt en da's Koopman" (dan weet je nog niet veel, want er zgn der eventjes drie.) Van Hemert wordt ook nieuwsgierig opgenomen en dan komt de kleine keeper van de Amsterdammers 't veld in huppelen, 't Publiek brengt hem een spontane ovatie als appreciatie voor 't goede wérk door hem in Breda geleverd, als uiting van blijdschap over 't bewustzijn, dat Ajax eindelijk een doelverdediger heeft gevonden. Dan neemt do spanning nog meer toe, men is uitgebabbeld en wacht nu stil af. 't Publiek is angstig; donders, wat zijn het mannetj;s-putters die D.F.C.'eirs! Zouden daar onze .ongens wel tegen aan kunnen? Intusschen komt ook Chris Groothoff binnen de lijnen ea weldra is het spel begonnen. Ditmaal eerst geen gezeur in 't. midden, maar dadelijk vallen beide partijen al heftig aan.

't Publiek ziet h&ar jongens werken, ziet dat 'twel kan, krijgt moed en begint de Ajaxülen luide aan te moeligan. (Vreemd verschijnsel, dat meestal de enthousiasten los komen, als 't goed gaat, terwijl aanmoediging uitblijft als hot tegeiloopt — en juist dan is het noodig I) Doch 'tis of ze heden geen aanwakkering van noode zgn, zoo vurig zitten ze op den bal, wel verdedigt rooi wit flink, doch wit-rood komt terug, is niet te houden, vooral Grootmeijer is in 't begin „luizig", zijn voorzetten zgn „af" en zoo komt 't eerste puntj8 indirekt van hem. Ean zuivere voorzet, eea misverstandje in de Dordtsche achterhoede en ter Wee debuteert al vast gelukkig door een zekere kans te benutten.

Ajax leidt. Wat een weelde! 't Publiek is opgetogen, n&ast me zitten eenige vreemds heeren te schreeuwen, dat D.F.C. er in gaat, geheid 1 En als dan weer afgetrapt wordt en v.d. Broeke terstond weer opbrengt, nu eens dribbelend, dan echter ook niet aarzelend en z'n tegenstanders op zij zet, om voar een ander ruim baan te maken, dan schreeuwt 't publiek

Sluiten