Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

LifflbuFgsehe Voetballers!

Koopt Uwe schoenen, voetballen en verdere Sportbenoodigdheden uitsluitend bij

JACQ. LANGENHOFF-CUYPERS

Swalmerstraat 23 - ROERMOND

CLUBBERICHTEN

Noord-Hollandsehe Voetbalbond.

Indeeling compet. 1914/15. Behoudens voorbehouden kleine wijzigingen werd de volgende indeeling gemaakt; aan deze comp. is geen promotie of degradatie verbonden.

Afd. A: Z.V.V. 2, Z.F.C. 2, W.F.C. 3, S.H.B.S., Helder 2.

Afd. B: Hollandia 2, WestFrisia 1, Medemblik, Alc. Viotr., D.W.V.

Afd. C: K.F.0. 1, Z.F.C. 3, Zaandam 1, O.V.V. 1, Trio 1, Alkmaar, W. Frisia 2.

Afd. D: Hollandia 3, Purmersteyn 2, E.V.C., &W. Frisia 3 en 4, Geel Zwart.

Afd. E: Geel Blauw 1, Q.G.C. 1, W.F.C. 4, Assendelft 1, Z.F.C. 4, Zaanlandia.

Afd. F: Geel Blauw 2, O.F.C. 1, Zaandam 2, Assendelft 2, W.F.C. 5, Z.F.C. 5.

Afd. G: K.F.C 2, O.V.V. 2, Q.C.C. 2, Trio 2, W.F.C. 6, Z.F.C. 6.

Afd. H: W.F.C 7, Zaandam 8, O.V.V. 8, O.F.C 2, K.F.C. 3.

Inleggeld [voor alle afdeelingen gesteld op ƒ 2.60 per Xl-tal.

Pers en Propaganda Comm. De leden der P. enP. comm. werden allen herbenoemd en bestaat deze comm. dus weder uit de H.H. D. K. Jongejans secr., C Prijs en A. Teer.

Adreslijst. De adreslijst is in bewerking, eventueele adresveranderingen of verandering van terrein of kleedlokaal etc. gelieve men vóór 4 Óotober in te zenden.

Wormerveer, Paul Krugerstr. 6. D. GORTER Cz. Amsterdamsehe Kantoorvoetbalbond.

Mobilisatie-competitie. Vereenigingen, die naar aanleiding van het rondschrijven van den A.K.V.B. voor deze compet. hebben ingeschreven, gelieve voor 4 Ootober a.s. een volledige ledenlijst in te zenden op de toegezonden formulieren.

Contributiën. De inleggelden voor de mobilisatiecompet. moeten voor den aanvang dezer oompet. voldaan zijn.

Den vereen, worden tevens beleefd verzocht den hoofdelijken omslag voor bijdrage in het in druk uitgeven van het jaarverslag, zijnde f 1.50, ten spoedigste aan onzen penningm. te doen toekomen.

De mobilisatie-oompet. zal ongeveer half October aanvangen.

Scheidsrechters. Onderget. zal verder gaarne opgave ontvangen van H.H. scheidsrechters, die zich voor den A.K.V.B. willen beschikbaar stellen. Transvaalkade 5A. H. VAN MUSSCHER, secr.-comp.l. A. F. C.

Aangenomen als w. 1.: W. F. Groos Frans Halstr. 42, P. J. Mastenbroek Gerard Doustr. 42, P. J. Prins Linnaeusstr. 76; als o. 1.: D." Jongens, Laren.

Voorgesteld als a. 1.: E. Bos; alsw. 1.: O. F.Huyer, J. N. Huyer Jr., K. Spaan; als o. 1. Aug. Sohutz. 229 Koninginneweg. J. C. A. VAN OOT, Seor. R.C. en V.V. V.O.C.

Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heeren A. Poortman, H. A. v. d. Held en F. E. Hoopman.

Burg. Meineszlaan 30a K. R. F. BAKKER, secr. Geldersebe Voetbalbond.

Toegetreden Vereenigingen. Tot heden werden van de volgende vereenigingen inschrijvingen voor de bijzondere oompetities ontvangen:

A.G.O.V.V. (Apeldoorn) Seor. J. Gerritsen, IJseUtr.

702, Velp (Geld.); .

Be-Quick II (Zutphen), Seor. (tijdelijk) J. J. Visser, Turfstraat, Zutphen.

Doetinchem II (Doetinchem), Secr. W. Jacsbsen, Keppelscheweg B 117, Dostinchem.

D.O.S.V. II (Deventer), Secr. A. Vukkink, tijdelijk adres 2e Bat. 3e Comp. 19e Reg. laf., Deventer.

De Gazelle I en II (Deventer), Secr. W. Rijks, Davodwarsstraat, Deventer.

Go-ahtad II (Deventer), Secr. K. Hollander, Walstraat 135, Deventer.

Hertog Hendrik II (Arnhem), Secr. J. G. A. van Baal, Staringplein 21, Arnhem.

Kalongs I, II en III (Deventer), Secr. W. Hofstede, Noorderplein 9, Deventer.

Lochem (Lochem), Secr. Joh. Rietbrink, Hoogestraatje, Lochem.

S.M.L. II (Arnhem), Secr. B. J. Verhoeven, Dijkstraat 15, Arnhem.

Victoria (Wageningen), Secr. H. E. T. Gerritsen, Benedenbuurt Ca. 495, Wageningen.

,Voorat" (Voorst), Secr. R. Slijkhuis p/a den heer Huisman Smid, Gietelo, Voorst.

.Warnsveld II" (Warnsveld), Secr. J. Goorman, Dorpstraat 49a, Warnsveld.

Da »ereenigingen worden verzocht, voorloopig van deze lijst en van de nog te publiceeren aanvullingen en veranderingen goede nota te nemen, daar eene gedrukte adreslijst neg eenigen tijd op zich zal laten wachten.

Scheidsrechterslijst. Deze zal in het volgend nummer worden bekend gemaakt. De scheidsrechterslijst vereischt nog dringend aanvulling.

Een beroep wordt gedaan op alle scheidsrechters van het vor ge seizoen, om mede te werken, dat de competities geregeld kunnen verloopen. Zij worden mitsdien beleefd verzocht, zo > eenigszins mogelijk, zich wederom als scheidsrechter voor den G.V.B. beschikbaar te stellen en zulks omgaand aan ondergeteekende mede te dealen.

Consuls. Bovenstaand verzoek wordt eveneens aan H.H. eonsuls gericht.

Competitie-indeeling en wedstrijdprogramma voor 11 October. Deze zullen tijdig aan de toegetreden vereenigingen per afzonderlijke circulaire worden medegedeeld.

Royementen. Wegens wanbetaling zijn door het Bestuur geroyeerd de volgende vereenigingen:

D.O.B.S. (Wrjchen), met hare leden;

G. Arts Nieuweweg, Th. van Beek Spoorstraat, H. en Th. Borsten Zandstraat, Th. Broekman J. Cornelissen H. de Graaf Stationstraat, P. van Keasel nabij Station, M. Th. G. Kleinegris Touwslagersbaan, Joh. Peters Huttenkamp, E. Rups, C. Rutten Zandstraat, P. Ruijsch van Dugteren Jr., G. Schuurs, F. van Wees Nieuweweg, G. van Woezik, allen te Wijchen en Jac. Steehouwer te Wageningen. Persoonlijke schuld voor elk / 0.94.

Simson (Deventer), met hare leden:

H. J. Bosman Papenstraat 48, A. W. Bouwmeester Bergschild 8, H. Frank Ovievaarstr., J. Heethaar Nieuwstr., J. Hölzel Muggeplein 5, B. J. Hulsegge Bergstr. 18, J. Kamerman Boxbergerweg 29, J. Kornet Noordenbergschild 12, A. Maten, D. v. d. Mei Broederenstr. 98, J. Nijkamp Schoutenweg 60, J. v. d. Oever Kleine Overstr. 16, A. H. Olthof Hoogestr. 9, J. v. Raan Bursesteeg 49, H. J. Velthoen Boxbergerdwarsstr. 28, W. en A. Vos Veenenstraat 18, H. Wessels Boxbergerweg 4a, allen te Deventer. Persoonlijke schuld voor elk f 0.78.

J. Abrahams, Boxbergerweg 68, A. Borkent Borgelerstr. 20, J. Bos Walstr., G. Eltink Roggestr. 1, J. Fuit Boxbergerweg 36, H. Hiddink Kolkweg 47, J. te Kampe Boxbergerweg 109, G. Loman, Kleine Overstr. 19, H. Noteboom Middellij 1, B. Stegeman Lange Zandstr., H. Wagenvoort Smedenstr. 8, H. Welbergen Diepenveenscheweg 2, allen te Deventer. Pers. schuld voor elk / 0.25.

.Spankeren", (Spankeren) met hare leden:

J. en D. v. d. Brink Laag-Soeren, H. Hamer Dieren, H. v. Heerde Spankeren, T. Hendriks Dieren, H. C. Hummelman Jr., D. Hummelman en H. J. Hummelman Sr., J. Leenen H. Luimers allen te Spankeren, H. Olthoff Dieren, J. Pelgrom Dieren, G. J. en Joh. Reimerink Laag-Soeren, K. Spies Spankeren, G. Velthuis Dieren en Gust. Wijers, Spankeren. Pers. schuld voor elk / 1.62.

Zevenaar. J. UITERWIJK, wn. secr.-penn.

Sluiten