Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD.

VAANDELS-MEDAILLES

1GEBR. v. OVEN - DEN HAAG. |

HOFLEVERANCIERS.

| LEVERANCIERS VAN DEN N.V.R. EN HONDERDEN VEREEKIGINGEN.

SHIRTBORDUURSELS. y

VLAGGEN - INSIGNES

iiiiHiiiiiito

D.O.8.—HiK2 3—3 W. Sm<W. A.Weerb2—'t Gooi 2 1 — 0 J. Qermeraad. Oostelijke Afdeeling.

Afdeeling A. U.D.—G.V.C. 3—0 Mr. Tt>. Portbeiae

Be Quick—Quick N. 3—7 W. Visseher. Rob.etVel —Go ahead 3—1 A. G. J. Hom.

Afdeeling B. Herakles—Tubinters 2—2 A. K lierman. P.W.—Ecsch. Boys 2—1 M. R g^nsburg.

Afdeeling C. P.EO—Z.A.C. 1—3 H. Blom.

Afdeeling D. Tub. 2—Rob.etVel. 2 0-0 J. Zorn.

G. F.C.—U.D. 2 6—0 Z. v. Arnhem.

Afdeeling E.

H. Hendrik—N.EC. 2—3 P. A. v. Polvlitt Quick 2—Vitesse 2 3—0 G. W. Hijoek&mp. Gennep-Waiissveld 5—O*) L. Hertman. Theole—G.V.C. 2 5—1 K. Jaenes.

Zuidelijke Afdeeling. Afdeeling A Z elandia 2—E.M.M. 7—2 R A. Koopmsns. Vlise.—M.V.V.O. 6-0 T. Nu,uta. D.O.S.K.0. Zsel. V. 5-0*) E M. v. d. Veer Jr.

Afdeeling B. N.A.C.—HelmoBd 5—1 W. Katoen.

Afdeeling C. M.V.V.—V.V.V. 0—1 H. Hoefnagels Noordelijke Afdeeling. Afdeeling B. Forward II—G.V.V. 0—3 H. J. Slotboom Alcidee—Ba Quick 2 B. Temmink

*) Wegens niet opkomen.

Uit de Hofstad.

Quiok - H.V.V. 2—1. Eindelijk is er dan voor Quick ook eens een Zondag zonder concurrentie geweest en heeft haar schatkistbewaarder daardoor het genoegen mogen smaken met een vollen buidel huiswaarts te keeren. Want nu er neen op Houtrust, noch op Wissonaar late klasse voetbal te zien was, hebben de liefhebbers eich gaarne den tocht naar den uitersten hoek van het Haagsche waaioord getroost om daar den strijd tusschen Quick en H.V.V. bg te wonen. Veel verwachting bad men niet van deze ontmoeting, immers de geelzwarten toonden in het begin van het seizoen op ondubbelzinnige wijze de meerderen te zijn van hun blauw witte stadgenooten. Sinds dien is het met de Hanenburgers sukkelen gebleven en zgn zij steeds op een lagere plaats in de ranglijst gekomen, om juist een week geleden, door hun falen tegen V.O.C, de hekkensluiters te worden. Wel heeft H'V.V. sinds de kapitale overwinning op Quick, geen triomphtocht gemaakt en zgn een viertal kost are punten voor haar verloren gegaan, doch zjj

h fcft zich op de eerste plaats weten te handhaver. Ea ru is het volgens „Badjes" regelmatig, dat nummer ééx nummer laatst met * prekende cijfers cjjfers klopt. Het voetbalspel is echter geen wiskunstig probleem; het spot met de n uwkeuriïste berekeningen. De uitkomst hangt maar al te dikwijls af van niet vooruit te bepilfen factoren. Een onverwacht succes van de zwakste partij of pech der sterkeren ia maar al te dikwijls van beeli«senden invloed op den uitsltg van den wedstrijd. Daardoor worden vaak de meest onbeholpen spelers vaardig. Zooals in den oorlog het élan der troepen een leger ter overwinning leidt, wordt in het voetbalspel de weg naar de victorie gebaand door de wilskracht en deze kenmerkte ditmaal het elftal der Hanenburgers. Zij hebben de hun geboden g<- legen fceid om aan de Haagsche voetballiefhebbers te toocen dat ook op hun terrein wat goeis te zien is, met beide handen aangegrepen. Stormenderhand hebben zg, vooral in de tweede helft van den wedstrijd, de harten der toeschouwers vtroverd. Eu spontaan was de hulde, welke het publiek hen bracht, toen het feit was beslist en zij als overwinnaars het veld verlieten. Die hulde was welverdiend, want alleen na fallen strijd is de overwinning hun deel gewordec.

De ruggegraat van het Hanenburgsche elftal wordt gevormd door het trio Lebbe-BosschartSmits, drie spelers, die het spel in elk opzicht machtig zijn. Lebbe is da ziel van de achterhoede Hij paart aan kalm overleg grooten moed. Oaversaagd valt hij zgn tegensta der aan. Zgn spel is niet mcoi ui stgl, doch daarom niet minder te waardeeren. Boeschart neemt vrijwel de drie plaatsen van de middenlinie voor zijne rekening. Hg' is alomtegenwoordig. Mtn ziet hem bg een aanval in de voorhoede, hij steuat zgn partners indien deze in het nauw raken en op kritieke oogenblikken staat hij naast De Frenne in het doel. Zonder Bosschart zou de kracht van Quick minstens tot de helft gereduc eid worden.

Ia de voorhoade steekt Smits met hoofd en schouders boven de overige spelers uit. Hg* is em speler van bijzonderen aa leg en verstaat het voorhoede-spel tot in de fijnste puntjes. In het koppen van den bal is hij bepaald een meester.

Naast dit drietal groepeeren zich grootendeels jonge, nog onervaren spelers, die zich herhaaldelijk schuldig maken aan fouten, welke alleen door degelijke oefening zgn te verhelpen. Ik zal niet zeggen dat er onder hen geen spelers zgn, wier spel eene belofte voor de toekomst inhoudt. De beste onder de jongeren is ongetwijfeld Losoeur, die op de midden voor-plaats menigmaal goed werk verricht. Hij kan echter op s.mmige oogenblikken wanhopig staan schutteren en door zgn gedraai van de gemakkelijkste ballen de moeilijkste puzzles maken. Nochtans zien wij hem veel liever op de middenvoor-plaats dan ziji voorganger Maier, omdat hg tenminste goed begrip van combineeren heeft.

Esn andere der jonge spelers, wiens spel eene belofte voor de toekomst inhoudt, is Grolleman. Deze speler heeft Zondag op de rechtjs-achterplaats goede dingen gedaan, hetgeen

Sluiten