Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD.

is en wat dan ook volstrekt niet tegen den heer Makkink pleit. Telkens wordt door enkele toeschouwers gehoond en gefloten waarvoor zelfs enkele oogenblikken gestaakt moest worden.

Voor U.D. is dit geen bezwaar om flink verder te werken en als de Vitesse doelman te ver is uitgeloopen benut U.D. de gelegenheid om no. 2 te maken tot groote verontwaardiging van het publiek, dat niet begrgpt hoe U.D. zich durft te verstouten om de Arnhemmers te slaan. Zoo wordt met 2—0 voor U.D. van doel verwisseld. In de tweede helft begint Vitesse krachtig aan te vallen en een mooi schot van Rodermond had bijna een tegenpunt opgeleverd. Al vallende wist echter de U.D. doelman nog te redden. Toch slaagt Rodermond er even later in een tegenpunt te maken waarbg de wind hem blijkbaar 'n handje hielp. Het gaat nu hard tegen hard maar U.D. blijft iets in de meerderheid en Pluim weet met een mooi schot nogmaals Ras te verschalken waardoor U.D. met 3—1 leidt.

Vitesse verslapt nu geducht en blijkbaar geeft men den strgd al gewonnen wat voor U.D. een sein is om nog eens extra te gaan werken. Pluim maakt dan ook, eenigszins gelukkig daar de paal hem een handje hielp, het 4e punt. De strgd is nu voor Vitesse verloren, wel maakt Israël nog een tegenpunt, maar daarbij bleef het en welverdiend won U.D. met 4—2. Zooals reeds hierboven gezegd, gedroeg het publiek zich vrg onbehoorlgk tegenover scheidsrechter Makkink.

Bg' Vitesse was vrgwel niemand bgzonder op dreef alleen Rinkes deed goed werk. U.D. heeft door vlug en tactisch spel Vitesse verrast.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL

V.V.A.—Ajax 0-6. .

Zondag werd in de hoofdstad slechts e'e'n wedstrijd gespeeld en wel tusschen V.V.A. en Ajax op het terrein van eerstgenoemde vereeniging. In 't begin van 't seizoen konden de Ajaciden den rood-zwart gestreepten slechts met de oneven goal bedwingen, hoewel zg in het veld veel sterker waren, doch ditmaal hadden de leiders een veel gemakkelijker taak: de tegenstand van V.V.A. was zóó zwak, dat Ajax met eenige meerdere inspanning gemakkelijk dubbele cijfers had kunnen halen.

Ik stel op den voorgrond, dat 't ongelijkè en zware terrein goed spel onmogelijk maakte, doch desondanks had ik betes verwacht, ook van de overwinnaars. Deze 6—0 overwinning is wel 'n sprekend bewijs van de zwakte van V.V.A., doch men concludeere nu niet, dat Ajax zoo bgzonder sterk is. Dat zou onjuist zgn. 't Is 'n flink 2e klasse elftal, dat nog veel sterker worden kan, maar tegen le klasse tegenstanders, die hun taak serieus op zouden vatten, is Ajax nog bij lange niet opgewassen. Toch is Ajax momenteel de beste Amsterdamsche combinatie.

Hoe slordig Schoevaart en ook Ziegler ook

speelden, ze waren Zondag hun tegenstanders voortdurend de baas af. Ook Joop Pelser speelde maar op halve kracht. Goossens in de achterhoede en de nieuwe rechtshalf debuteerden niet onverdienstelijk. In de voorhoede ljjkt mg' De Natris (ex-Blauw Wit) een aanwinst en hoewel te langzaam, was ook de linksbuiten Zondag niet kwaad. Werkelijk goed speelden Broekman en Terwee. Tegen dit tweetal hadden de V.V.A.'ers niets in te brengen.

Over V.V.A. zou ik 't beste maar zwijgen, 't was al héél zwak, wat de rood zwart gestreepten Zondag gepresteerd hebben. Er werd zonder eenige tactiek gespeeld en vooral de middenlinie bracht er niets van terecht. Jan Schoevaart scheen tegen z'n oude club niet op dreef te kunnen komen en voortdurend liep hij z'n backs in den weg. De V.V.A.'ers kunnen beter en zullen dat bij 'n volgende gelegenheid ook wel bewijzen. Iatusschen heeft Ajax nu wel ter dege de 5—O nederlaag welke zjj het vorige jaar als le klasser op hetzelfde terrein voor den Beker te slikken kreeg, gewroken. .

NEVOH.

Uit Nijmegen.

Met het volste recht mag gezegd worden dat de Ngmeegsche 2e klasser N.E.C. een heel beroerd tijdperk achter den rug heeft. In de laatste jaren is vrgwel het ergste meegemaakt wat een voetbalvereeiiging kan overkomen. Behalve gebrek aan spelers, liet ook de belangstelling van het publiek zeer veel te wenschen over. Vanzelf ontbrak daardoor de paar contanten, die zelfs een 2e klasser naast een le klasser nog wel op weet te halen. Hoewel bescheiden, worden deze bedragen meestal zoodanig besteed, dat ze clubs als N.E.C. precies in stacd kunnen houden. Het oorspronkelijke speelveld achter Mariënboom wist alleszins aan de noodige eischen te voldoen en zorg in dit opzicht bestond niet, maar werd erger toen de Ngmeegsche Hockey club voor dit veld een hoogere huur ging bieden dan N.E.C betalen moest en ook betalen kon. Op zekeren dag kwamen de N.E.C.'ers dan ook te weten dat ze hun terrein kwijt waren. Na heel veel moeite en ten koste van de enkele guldens, die de kas nog bevatte, is daarna een weiland zoo goed mogelijk in een voetbalveld veranderd, 't Bleek echter vergeefsche moeite. De N.V.B. verklaarde het ongeschikt. Nijmegen bezit maar weinig, we zouden haast zeggen een enkel goed voetbalterrein. Den N.E C.'ers restte daarom geen andere keuze dan ook de thuiswedstrijden buiten de stad te spelen. Zelfs voor clubs met behoorlgke financien is dat niet doenlijk, nog minder dus voor een volksvereeciging als N.E.C. Men zal zich wel niet te zeer verwonderd hebben, dat de Ngmeegsche 2e klasser door al dien tegenspoed onder aan de ranglijst geraakte, hoewel ze zich' vroeger altijd op vrg' gemakkelijke manier in haar competities wist te handhaven. Degradatie was tenslotte het gevolg en nog altijd kunnen we niet begrijpen, dat de

Sluiten