Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD.

T.TEMMINK&Zn

MEPPEL

Het beste €n billijkste Hoekey-Materieel.

Wy garandeeren onze Sticks volkomen.

=== Hockey-Sticks van de beste fabrieken. =

Onze groote voorraad stelt ons in

staat per kee= rende post te zenden.

Agenten en Vereenigingen flinke korting.

Voetbal-, Korfbal-, BoksMaterieel enz.

Geïll. prijscour. franco.

om aan het degradatiegevaar te ontkomen. Nu weer werd op eigen grond met 1—2 van Kampong verloren en dat nog wel, terwijl de witte Stiehtenaron zonder Kettlitz uitkwamen. De V.V.A.'ers speelden een zenuwachtig onberedeneerd spel en men zou het haast voor onmogelijk houden, dat hier reeds eenige maanden een trainer aan 't werk is.

Volharding won met 5—1 van R.A.P., een overwinning, die uitsluitend aan 't zwakke spel van de Bappenaren te danken was, daar ook Volharding verre van fraai speelde. Ik maak hier bij de geelblauwen 'n uitzondering voor den veteraan Boldanus en den Benjamin Siebinga, de rest was zwak terwijl bij R.A.P. alleen Hamburger voldoende was. Ik miste bij de Bappenaren langs 't lijntje verschillende van de oude getrouwen en bedriegen de voorteekenen me niet, daa is het einde van deze club, met haar roemruchtig verleden, nabij.

Wat de reserve-elftallen betreft, moet ik wederom in de eerste plaats wijzen op het eclatante succes van de reserves van Ajax, die met verbluffende zekerheid doorgaan met hun tegenstanders niet gewoon te kloppen maar te verpletteren.

Ajax II nekte Volharding II met 9—0, Ajax III A.W. II met 4—0. Verder behaalden nog twee elftallen van Ajax dubbele cijfers — 't is voor de tegenstanders om van te rillen, maar voor de aanhangers van de groote club zeer bemoedigend.

R.A.P. II won zoowaar van D.0 8. II met 4—1, A.F.C. III klopte D.E C II met 3—2, St. Voorw. II kreeg van V.V.A. II een papieren 5—0 cadeau (how is that?) en Blauw Wit II zond Hilversum II met een 6—0 nederlaag huiswaarts.

Voor de 3e klasse kon Wilhelmina Vooruit ep eigen veld slechis met 3—3 tegen U.F.C. gelijk spelen en leed zoowaar Amstel ook eens een nederlaag. Met 1—2 werden de Amstelaren in Hilversum door 't Gooi geslagen. Ook D O.S B. trok in Hilversum aan 't kortste eindje en verloor met 0—1 van 't aloude Victoria. Neerlandia werd op eigen grond eventjes met 1—6 door Hilversum genekt en St. Voorw. ging in Weesp met 1—4 tegen Eapiditas onder.

Het was dus wel een merkwaardig slechte dag voor de Amsterdamsche 3e klassers.

Nog dient vermeld, dat Gillissen op flinke wijze de eer van Ajax ophield in den oefenwedstrijd tegen het Nederlandsch Elftal, terwijl Ajax na een aardigen wedstrgd met 1—1 in Nijmegen tegen Quick gelijk speelde.

Zondag as. weer een internationalen wedstrijd in Amsterdam. Ajax krijgt bezoek van de Middlesex Wanderers A.F..C een combinatie van spjlers uit verschillende clubs, die zeer sterk moet zijn. Dat wordt dus weer een drukke dag in de Meer.

NEVOH.

Uit Nijmegen.

Men moet de fortuin mee hebben, om uit een simpeUn fiieadschappelijken voetbalwedstrijd een groot succes en een even groote voldoening te verwerren als het Qaickbestuur j.1. Zondag met de returnmatoh

tegen het Amsterdamsche Ajax. Het vorig jaar werd het resultaat te Amsterdam, evenals nu, een gelijk spel. Nog zijn de aanwezigen er niet achter wat de

oorzaak zijn mag dat de laatste Quick—Ajax-ontmoeting de speler in zulk een enthousiaste stemming

bracht. JSr is enorm nara gewersi, van uo ooi oio de laatste minuut als moest tusschen beide clubs degradatie beslist worden. Daarbij verplaatste het spel zich verbazend snel en toonden noch Ajaxiden noch Quickers eenig bezwaar U genstanders eens

Hink omver te loopen zonaer uat uoi yohuv^ ±u . minst een ruw karakter droeg en wat meer zegt: de goede verstandhouding bleef absoluut bewaard. Oorspronkelijk had het publiek de beste plannen. Genietend van het fraaie weer in rustige stemming het spel der beide clubs als een prettige tijdpasseering te beschouwen. Die rustige rust was echter al heel gauw verdwenen en daarvoor een drukte en beweeglijkheid in de plaats als in de meest bela grijke competitiewedstrijden valt mee te maken.

We mogen intusschen spreken van een paar tegenstanders zoo uiterst precies aan elkaar gewaagd als men moeielijk elders te vinden weet. Door Nash en Ziegeler werden beide doelen uitstekend bewaard en 't waren enkele gelukkige omstandigheden, die aan weerskanten een doelpunt verschaften. Ontbraken verder eenerzijds twee der voornaamste krachten als Gillesen en Fortgens, anderzijds mankeerden weer v. Heyden en Menufga. Niettemin bleven en de roodwitte èn de roodzwarte verdediging door goed werk der invallers voor een bepaalde verzwakking bewaard. Dan is het bekend dat de Amsterdamsche voorhoede voor Ajax de eenige zorg baart en . . . heeft Quick al duidelijk bewezen hier een paar goede krachten te kort te komen. Om de harmonie niet te verstoren, toonden de vleugelspelers der Ajaxiden evenals de rechts- en linksbuiten van Quick zich de beste en gevaarhjkste krachten en . . . .scoorde iedere partij eenmaal met behulp van eenig geluk. Het valt dus ntet te verwonderen dat er tusschen deze twee elftallen een prettige partij gespeeld is, dank zij ook de reeds genoemde oorzaken. De eerste 10 minuten zijn de kalmste. Het binnentrio der Amsterdamsche voorhoede is wel iets beter dan dat der Nijmegenaars, waar Stoltenhoff en v. Berckel ontbraken, echter niet sterk genoeg om den uitstekend spelenden v. Dahn ta passeeren, die zich blijkbaar vrijer gevoelt nu Nash tusschen de palen staat, ongeacht het degelijke werk van Esser en Terwindt. Daarbij heeft de invaller Stolz een goede bui en toont ook v. Houweninge zieh een lastige klant. Ondertusschen heeft men alle zeilen bij te zetten om de gasten van zich af te houden, die zich vooral op den linkervleugel gevaarlijk voordoen. De leiding van den Nrjmeegschen aanval berust hoofdzakelijk bij Seegers en Hoegen, waarbij de linksche Karei zich de listigste toont. Als Nash een gevaarlijk schot gestopt heeft, verkeert 10 seconden later het Ajaxdod in gevaar.

Het leer komt echter in de veilige handen van Ziegeler tereoht. Van de rood-witten trekken heel gauw Schoevaart, Houtman en Swarttouw de aandacht, die waarschijnlijk de rood-zwatte binnenspelers zouden beheersohen als hier een zekere methode werd toegepast. Een ongeregeld long-passing is ook voor hen te machtig en Ziegeler kan tenvolle zijn reputatie bevestigen, waardoor we om beurten een doel schitterend verdedigd zien. Niet in 't minst verslapt

Sluiten