is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 10, 1895/1896 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gepantserde kruiser der vereenigde staten » new york".

47

dikte van het pantserdek en de aanwezigheid van 2 stel werktuigen op iedere schroef, dan is het duidelijk, dat men in Engeland ten onrechte de «Edgar" even goed als de «New York" noemt.

En wat betreft eene vergelijking met de «Infante Maria Teresa", zoo vinden wij in haar eene grootere en 3 maal dikkere bescherming op de waterlijn, maar daarentegen de halve dikte in de hellende deelen van het pantserdek. De barbetten zijn even sterk gepantserd, maar de toren van de «Infante" is 10 cM. tegen 14 op de „New York", terwijl de 14 cM. kanonnen der eerste geene, en de 10 cM. kanonnen der laatste eene 10 cM. dikke bescherming hebben.

Tegenover het bovenvermeld vuur recht vooruit en achteruit der „New York" kan de „Infante" slechts 1 kanon van 28 cM. en 2 van 14 cM. stellen, waarvan de- gezamenlijke levende kracht in ééne richting, 25 percent minder is dan die der „New York".

Hare snelheid op den proeftocht was 20.24 en de wijze waarop dit cijfer verkregen is, geeft betere waarborgen voor zijne juistheid aan dan de Engelsche methode, maar verdient toch niet het vertrouwen dat aan een cijfer, verkregen als gemiddelde over eene basis van 83 mijl, moet geschonken worden. De bij de „Infante" gevolgde methode bestond uit 4 runs met nat. en geforc. trek langs een gemeten basis van slechts 1.412 mijl, waarna de resp. 6- en 4-uurs proef in zee werd gedaan, om te eindigen met opnieuw 4 runs langs de basis. Het is dus de standardized screw methode, die hier gevolgd werd.

De Fransche „d'Entrecasteaux", van ongeveer dezelfde verplaatsing als de „New York", kan in het geheel niet daarmee in vergelijking komen. Het torenpantser is van dezelfde dikte, maar overigens zijn èn bewapening, èn pantserdekdikte, èn kolen voorraad, èn snelheid verre onder die der „New York".

Uit het bovenstaande blijkt, dat op dit oogenblik nog de „New York" onder de kruisers bovenaan staat, zoowel wat betreft offensief als defensief vermogen.

Als zeeschip heeft zij uitstekend voldaan. Bij zwaar weder heeft zij steeds haar hoofdgeschut kunnen gebruiken.

Het logies voor de 39 officieren en 490 man is buitengewoon ruim, goed verlicht en geventileerd en levert meer comfort op dan men in Europa gewoon is op een oorlogsschip te vinden.

T. H. Adr. Tromp.

Rotterdam, 31 Maart 1895.

NOG EENMAAL: DE OPLEIDING ONZER ZEEOFFICIEREN.

In de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over de Marinebegrooting voor 1895 heeft de Minister van Marine mij