is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 11, 1896/1897 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KLEIN KALIBER GEWEER IN DEN OORLOG.

Nog een tweede staaltje van de weinige uitwerking van het LEE-METEORD-geweer wordt van uit de Transvaal gemeld. — Een jonge boer te Krugersdorp, gewond, werd in hot hospitaal gebracht met vier leelijke wonden van het LEE-MsTFORD-geweer. Op een Zondagmorgen was hij verdwenen en de ziekenoppassers dachten, dat hij in een vlaag van delirium was weggeloopen om buiten te sterven. Later op den dag kwam hij terug en vertelde, dat hij naar de kerk was geweest.

De veronderstelling van den heer Pedroza, omtrent de oorzaak van de verwoestende uitwerking van den klein kaliber geweerkogel op geringen afstand, zal nog te gereedelijker als de juiste worden aangenomen, wanneer we nagaan, wat dienaangaande door den surgeon-major R. Hoef, U. 8. A., wordt medegedeeld.

De heer Hoff, die de proeven bijwoonde te Fort Riley genomen, onder toezicht van den surg. gen. Griffiths, zegt in zijn artikel: Het doorboringsvermogen van het met een mantel omgeven projectiel van het Amerikaansche geweer (Krag-Jörgensen), grenst aan het ongelooflijke. Op 10 yards van de monding, wordt 60 cM. uitstekend eikenhout doorboord; op 200 yards ging het projectiel door 45 populierenhouten planken, 1 inch dik en met 1 inch tusschenruimte achter elkaar opgesteld; op 2000 yards werd het lichaam van een paard, ter hoogte der schouders doorboord, en op denzelfden afstand 3 menschelijke lichamen, terwijl het projectiel op 2800 yards door een 4 inch dikke dennenhouten plank sloeg en op + 3600 yards nog voldoende kracht had om het menschelijk lichaam te doorboren.

Wordt een kogel door een gesloten bus, met droog zaagsel gevuld, geschoten, dan ontstaat alleen een nauw kanaal; wordt het zaagsel gedrenkt met water en de bus weer gesloten, dan zal een tweede schot de bus uit elkaar doen slaan ; hier veroorzaakt klaarblijkelijk het water de explosiefwerking, die eveneens in het menschelijk lichaam ontstaat door het daarin aanwezige vocht.

De geringe ervaring met deze projectielen opgedaan, moet tot de conclusie leiden, dat de tot dusver vervaardigde ommantelde kogel niet die „temporary knock out blow" veroorzaakt, welke een gevolg is van een eenvoudige wond met het geweer van grooter kaliber toegebracht.

Van bevoegde zijde wordt gezocht naar een middel om hierin te voorzien. In Duitschland werd het eerst door Buech en Reger de aandacht gevestigd op dit verschil in vernielende werking, terwijl later door Maresow, Tauber en Pawlow in Rusland belangrijke beschouwingen hieromtrent werden gepubliceerd. Zij werden hierin gevolgd door Chodvel en Nimier (Frankrijk), Hobart (Oostenrijk), Kocher (Zwitserland), Demosthene (Bucharest), Girard, La Garde, Griffith (Amerika).

Vooral de proeven van laatstgenoemde hebben hieromtrent veel licht verspreid.

Met zekerheid is bekend, dat het karakter van de wond afhankelijk is van den afstand, waarop deze werd toegebracht; van den weerstand van het getroffen gedeelte en ten laatste van den aard van het projectiel, d. i. van zijn vormverandering.