is toegevoegd aan uw favorieten.

De weegschaal, 1828, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 512 )

nooten brengen; wij naderen toch bet kritiek tijdstip van het tienjarig budjet: dus is alles, wat tot vermeerdering der kennis van onderwerpen, welke daarmede in verband staan, dienen kan, hoogst opmerkenswaardig ; maar dubbeid navolgenswaardig is de onversaagde, voor gunstbejag even min, als voor ministerieele vrees, toegankelijke denk- en handelwijze van den heer von seutter, te Spiers (Speycr) wiens werk gedrukt bij j. f. kransbuhler senior , is in het licht gekomen. Een boek, met hetwelk wij voornemens zijn, onze landgenooten onverwijld bekend te maken, en welks Hoogduitsche titel dus luidt: Die besteüerung der Völker, rechts- und geldwisscruchaftlich unlersucht yon A. L. von seutter, Vtce- President und Finanz-Director der Königlich Bayerschen regierung des Khtinkreises, Rilt er des Königl. Bayer. civil. eerdienst - ordens, u.s. w, 1828. IV. S. Vorrede, IV. S. Nachrede und 054. S. 8°.

Dit boek, opgedragen aan de Bcyerschc stenden, zal in meer dan een opzigt, de levendigste belangstelling der lezers in alle constitutioneel geregeerd wordende landen tot zich trekken. Het is bekend , dat aan deze stenden, die tegenwoordig nog vergaderd zijn, door het gouvernement een zoo groot aantal van projectwetten voorgedragen zijn, als misschien nooit en nergens het geval is geweest. De tegenwoordige vergadering der Bcyersche Stenden, zal voor Beyeren, ja zelfs voor geheel Duitschland onvergetelijk blijven, wanneer zij volbrengt, wat van haar verwacht wordt. Onder de velerlei punten, over welke de beraadslagingen dezer vergadering zich zullen uitstrekken, bevindt zich pok het voorstel , strekkende om eindelijk eenmaal