is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 47, 19-11-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

klassers mogen gelijkgesteld wordeD. Houd moed, Noadl Zorg, dat de eerste plaats de uwe blijve 1 Zaterdagavond hield de heer Buskop uit Rotterdam eene interessante lezing over vo9tbaltecbniek voor een aandachtig gèhoor, dat echter wel wat grooter had kunnen zijn.

De Co van Cloche.

Enschedesche Brieven. fXII.

U.D. kan soms raar uil haar slof schieten, net als P.W. Met eene 6—0 nederlaag konden de P.W.ers van de IJselboorden naar huis terugkeeren. 'k Ging Zondagavond naar 't

station , de trein rolde binnen, gejuich

klonk uit de wagons 'k dacht aan eene

reuzenoverwinning van P.W., doch Barendsen kwam naar buiten met een gezicht dat weinig goeds voorspelde, en verstoord was mijne illusie ......

't Is een deel eigen schuld, er zit tegenwoordig ook net zoo veel vuur in de „groote Enschedeesche" als in een doovekool. Oefenen 1 Ho maar, dat kunnen wij zoo well In de laatste weken zag ik, den doelverdediger uitgezonderd, niemand oefenen!

De nadeelige gevolgen kunnen dan ook niet uitblijven. De houding van 't le elftal werkt demoraliseerend op de geheele vereeniging.

Na in Apeldoorn het gewillig slachtoffer van Robur geweest te zijn, moest het tweede elftal het met eene fiksche 5—1 tegen den Hengeloosche roodhemden afleggen. Deze heeren hebben een abnormaal doelgemiddelde, net iets a la Sparta

Hylkema kan zich in de handen wrijven; nog geen enkele Zondag is het weer spelbreker geweest, ook deze was het der traditie getrouw uitstekend voetbalweer.

Niet minder dan 3 wedstrijden stonden op 't programma. E.V.V. bond om halfeen reeds den strijd aan met het Zwolsche Verwisseling en eene magere 2—1 voor de E.V.V.'ers was het resultaat. Nauwelijks waren de partijen van 't veld of De Vries kondigde het begin aan voor den wedstrijd Phenix-Hercules. Vooraf een woord over do leiding. We leven in een tijd waarin de N.V.B. gebrek heeft aan scheidsrechters ; scheidsrechters uit Nijmegen worden naar Rotterdam gezonden, idem uit Epe naar Amsterdam. Met alle mogelijke middelen tracht men het corps te vergrooten, maar hoe groot die nood is, toch moet de N.V.B. m.i. steeds voor oogen houden, dat het scheidsrechtersbaantje eene zeër groote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De leiding van genoemde wedstrijd berustte bij den heer De Vries. Deze is, eenige weken geleden als candidaat-scheidsrechter aangenomen en de wedstrijd PhenixHercules was zijn eerste voor den N.V.B. Nu zal ieder met mij toestemmen, dat voor een dergelijken wedstrijd iemand moet worden aangesteld, welke door [zijn optreden vertrouwen inboezemt.

Dit is bij de heer De Vries niet het gevfl. Over de toepassing der regels wil ik zwijgen, deze was voldoende, doch het optreden van den heer De Vries tegenover spelers en publiek was weifelend. Zoo hoorde ik o.a. dat een der

Phenixspelers hem de grofste beleedigingen naar 't hoofd wierp, welke hij ongetwijfeld moet gehoord hebben. De wedstrijd zelf had een zeer forseh verloop. Tegen hot soms wel wat te forscho spel werd-zeer onvoldoende opgetreden. Wanneer deze wedstrijd gespeeld was onder leiding van een kalm scheidsrechter, had ze ongetwijfeld een geheel ander verloop gehad. Ik hoop niet, dat mij deze uitweiding over 's scheidsrechters optreden kwalijk wordt genomen, in principe ben ik tegen het „afkammen" van scheidsrechters, doch m.i. wordt het zaak Hylkema erop te wijzen, dat voor dergelijke wedstrijden niet de eerste de beste candidaat wordt aangesteld.

Den heer De Vries treft hier alleen deze blaam, dat hij had moeten weigeren de leiding van een wedstrijd als Phenix-Hercules op zich te nemen.

Door het gelijkspel van Phenix en de overwinning van E.V.V., neemt laatstgenoemde vereeniging weer de eerste plaats op het ranglijstje in. Doch voor hoe lang ?

Twentenaar.

Uit Nijmegen,

Quick heeft het halve seizoen achter den rug en op niat onaardige wijze. Elf punten in zes wedstrijden is voldoende en het doelgemiddelde is ook naar wensch. De eenige kans van struikelen is tegen Eendracht aan den Weurtschen weg on al wordt dit verloren, toch gelooven Jwij, dat Quick nu reeds als kampioen van 2 C. is te beschouwen. Maar na de competitie komt het zwaarste en daaromtrent waag ik mij aan geen voorspellingen.

De wedstrijd

Quick— O.D.O, was spannender dan de uitslag doet vermoeden. O.D.O. gaf een goede partij, maar Quick speelde veel zuiverder, vandaar dat 6—0 toch wel de juiste verhouding was.

Quick trapt heel kalm af, begint langzamerhand vlugger en neemt dan de overhand. Alles wordt voorloopig op links gespeeld, waar van Heijden en van Berckel alle moeite doen om naar voren te komen.

De geheele O.D.O.-achterhoede coe centreert zich om hen, zoodat ze niet veel kunnen uitrichten. Eindelijk krijgt de Laive op middenveld den bal te pakken, geeft juist over naar v. Steenvelt, die er over het vr^je veld van door stuift en eindigt met een goed schot, dat gehouden maar niat voldoende weggewerkt wordt. De bal komt bij de Laive, die na eenig weifelen zacht tegen Jeekel trapt en de kans is weg. Even later in een scrimmage voor O.D.O.-doel trapt een O.D.O.-man eigenaardig met zijn hak. Scheidsrechter Boxtel denkt, dat de man „hands" maakt en geeft strafschop. Van Berckel wil een kei geven met gevolg dat hij overtrapt.

De O.D.O.-voorhoede zit intusschen ook niet stil en probeert keer op keer aan te vullen, maar door onbekookt trappen maken zij het Q. niet lastig, ofschoon de achterhoede heden verre van goed is.

Steenvelt breekt dan nog eens door en schiet. Jeeckel stopt, maar de Laive, toeloopende