is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 8, 25-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

HET SPORTBLAD,

kan zoo'n fot tuint je best gebruiken en op haar linker- en rechtervleugel schieten de heeren een paar keer geweldig uit hun slof. Vooral van rechts komt een benauwd oogenblikje voor de Haarlemmers, wanneer een keurige voorzet vlak voor de palen belandt en de toeschietende Rotterdammer zoo ongelukkig is, den bal ver buiten Sypesteijns bereik tegen den paal te koppen. Gedurende deze periode van V.O.C.'s overwicht heeft de jongste Bouvy het ongeluk zijn enkel te blesseeren en moet hij voor eenigen tijd het veld verlaten, wat niet weg neemt, dat de Haarlemmers het spel weer gaan verplaatsen en al dadelijk hierop herneemt H.F.C. de leiding. Een snelle aanval, waarbij het eerst leek, alsof elk der f arwards een woordje mee zou spreken, werd ten slotte een wandeling van Laan door de Rotterdamsche verdediging en 2—1 wees de telegraaf, 'k Heb u vergeten te vertellen, dat Sypesteijn om V.O.C. te plezieren even tevoren een bal in zijn eigen doel had gelokt, zoodoende de teams op gelijken voet brengend. De gastheeren zgn nu blijkbaar vast besloten hun voorsprong nist meer af te staan en als kort hierop Bouvy weer binnen de lijnen komt, is de verdediging ook weer op volle kracht en omzwermen de Haarlemmers het Rotterdamsche doel. Plots komt 'n hooge bal van J. Fran ekens voet in Laan's richting en deze bedenkt zich geen oogenblik, doch kopt no. 3 langs den roodzwarten doelman. Met den stand op 3—1 komt dan de pauze.

De tweede helft begint met een paar aanvallen der gasten, die blijkbaar niet van zin zijn zonder verderen tegerstand gewonnen te geven. De Haarlemsche achterhoede is echter op haar post en de blauwitte doelman krijgt slechts eenige hooge verre schoten te stoppen, wat hij naar behooren doet. Verscheidene pogingen van de H.F.C.'ers om weer op dreef te komen mislukken door buitenspel.

Met verscheidene beslissingen van den scheidsrechter kon ik het niet eens worden en onze meeningen verschilden hemelbreed toen hij een zeer fraai doelpunt van Dolf Bouvy annuleerde.41) Door dezen tegenslag bleef het Haarlemsche spel nog een kwartiertje beneden peil, doch toen bleek, dat V.O.C. er geen partij van trok en de Rotterdammers hun kruit verschoten hadden, trok het blauwwitte vijftal er weer op los en ging de Rotterdamsche verdediging aan stukken. Jeekel in het doel hield er heel wat uit, doch het was te zien, dat er nu toch meer doelpunten zouden komen. Bij een nijdigen aanval van de gastheeren blijft de bal in het strafschop gebied voor de roodzwarte vesting ronddansen en Mannus ziet kans er een voetje onder te krijgen, waardoor nummer 4 in het net wipt. De Haarlemmers hebben nu in zoo'n groote mate de overhand, dat het slechts een vraag blijft met hoeveel ze zullen winnen. Een paar minuten na het vi«rde punt komt dan ook het vijfde ter wereld met Laan sis de gelukkige papa. Dolf Bouvy heeft een „finger in the pie" bij goal nummer zes, terwijl z'n broer de laatste en zevende goal in de touwen flapt.

Nog even verdringen de spelers elkaar voor het Rotterdamsche doel en doet een vlugge aanval van V.O.C. de Haarlemmers verbazen,

doch dan klinkt het fluitje voor de laatste keer en boekt de H.F.C. een stevige overwinning. PAM.

*) Toch was naar onze meening deze beslissing wel juist. Red.

U.V.V.—Heroules O—O.

De return we 'strijd van de interessante ontmoeting tusschen de beide Utrechtsche eerste klassers op het Herculesveld, heeft niet lang op zich laten wachten, want reeds Zondag j.1. was het U.V.V.-veld het tooneel van dien strijd. In beide elftallen is sedert dien eersten wedstrijd een verandering gebracht, want Hercules heeft den rechtsbuiten vervangen door van Randwijck terwijl diens plaats als middenvoor door Mulder was ingenomen. Was dit een vrijwillige verandering, U.V.V. moest noodgedwongen voor een geheel nieuwe backlinie zorgen, daar Koot door een knie-ongeval het spel er voorloopig aan heeft moeten geven, terwijl Gillissen verhinderd was. Nu speelden Swarttouw en de Munnik. De eerste vooral speelde verdienstelijk, trouwens hij stond thans op z'n gewone plaats en het is te begrijpen, dat hem dat het hem daar heel wat beter afgaat, dan op den linkervleugel.

De verre tocht naar het U.V.V.-veld werd door heel wat Utrechtenaren ondernomen, niet alleen lokte het vooruitzicht cp een spannenden wedstrijd maar ook het fraaie weer tot de wandeling naar de Lige Weide uit. Toen Tromp den wedstrijd deed beginnen zullen er 'n kleine 5000 toeschouwers zijn geweest.

Hercules trapt af en brengt al dadelijk een bezoek aan de rood-witte verdediging. Spoedig krijgen we dan een vrij snel spel te zien met Hercules iets in de meerderheid. V. d. Drift komt bij een der Hercules-aanvallen in de verdrukking en schijnt zich nogal bezeerd te hebben. Hij speelt evenwel verder, hoewel het af en toe nog wel aan z'n spel merkbaar is. De U.V.V.-voorhoede kan aanvankelijk maar niet op gang komen, maar eindelijk weet Vos toch een opening te maken. Z'n schot wordt echter in een hoekschop omgezet, die een gevaarlijke worsteling voor Van der Weerd's doel oplevert. Het spel is thans zeer geanimeerd en het publiek roert zich geducht. Het blijkt dat beide partijen volkomen aan elkaar gewaagd zijn.

Hoekschoppen worden op beide doelen genomen, maar hoewel de bal herhaaldelijk vlak bij de lijn is, wordt er niet gedoelpunt. Een oogenblik is Hercules geheel ingesloten. Drie hoekschoppen worden snel achter elkaar op het blauwwitte doel genomen, maar de verdediging van Hercules staat pal.

Eenmaal heeft Hercules een kans, maarVernooy weet door tijdig uitloopen nog juist te redden en kort daarna heeft U.V.V. pech als Buitenweg hard tegen den binnenkant van den paal schiet en de bal toch nog in het veld terugspringt.

Rust breekt aan met blanken standNa de rust wordt er eenigen tijd wel hard gewerkt, maar het spel is eenigszins slordig en verschillende malen gaat de bal over de grenslijnen. Hercules is hierbij iets in de meerder-