is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 33, 19-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

?

waar Olympia Kampong ontmoette.

Deze laatste eerst aan slag gaande/'ziet op 31 het laatste wicket tuimelen, waarvan Spronk 11. Kees de Haan nam maar eventjes 7 wickets voor 9 runs!

Olympia deed hierop niet veel beter, want voor 43 waren allen de revue] gepasseerd. Kettlitz zette weer eens zijn beste beentj» voor en maakte 6 slachtoffers voor^l7 rur.s.

In haar 2e innings deed Kampong veel beter en dank zij Smits met 17, Kettlitz 13 en Koorts 11, werd het totaal 61, De Haan had blijkbaar zijn kruit verschoten e<nam nu 1 voor 24, doch Martron met 5 voor 13 knapte het zaakje op en Dinkela Veroverde 2 forten ten koste van 3 runs. Olympia moest nu 50 runs maken om te winnen, doch zulks kostte nog 7 wickets. Gnirrep i4 n. o., Martron 13. Olympia won dus met 3 wickets. ^Hilversum II deed al hé el raar door tegen V.V.V. III niet op te komen en zoodoende haar kans op het kampioenschap, vrijwel te vergooien. RUN.

ATHLETIEK

Nederlandsche Athletiek Unie. Officieele Mededeélingen. Voorgesteld als vereenigingslid: Gymnastieken Schermvereeniging „Olympia" te's-Gravenhage, secr. F. J. Peet, Beeklaan 319, den Haag.

Benoemd tot militair-consul voor Deventer Kapitein E. J. M. Ochsendarf, tot consul voor Bolsward en omstreken G. H. Sutherland Roijaards, leeraar M. O. Gymnastiek.

Voorgesteld door Daventria B. Beek, door R.S.G.V. T. Warmenhoven, S. Kleickramer, J. Wiebenga, K. van Eendenburg en J. de Groot; door Sparta P. Borgh ; door U.D. J. Maaldrink; door Het Noorden W. Blom en H. F. M. Hartog; door A.A.C. J. Schagt, K. Hendriks, G. Elderman, J. vaa Ravecswaaij, serceant J. Hofstra, sergeant J. Melius, res. serg. J. J- Plemp, J. P. J- Plas, J. Ut F. J. Couton en M. Baumgartner; door A.A.V. K. J. Oudkerk-Pool, N. D. Brinkboer, M. Staats, O Swart en Th. Potgieter.

Voorgesteld als persoonlijke leden : G. Hinnen 2e Bat. 3e Comp. 19 Reg. Inf, Deventer; G. Willigenhof, Nieuwe Hofstraat 34, Apeldoorn ; L. Rijneveld en N. J. Zijlstra, beiden cadetkorporaal N.I. Leger, tijd. gedetacheerd te Edam; J. Dauzon, serg. Art., Fort. St. Aagtensdijk bij Beverwijk.

Voorgesteld als donateurs E. J. M. Ochsendorf, kap de Inf. Deventer, J. G. ten Horten, Winterswijk en W. H. de Boer, 2e Luit. 9e Reg. Inf., Kamp bg Waalsdorp, beiden ƒ 2.50 p. j.

Dispensatie verleend aan W. de Herder, lid van R.S.G.V. Rotterdam om voor Z.A.C. Zwolle uit te koosen.

Rectificatie van Sportblad no 32 van ld Augustus 1915,

De donateur P. de Booy contribueert / d.— inplaats van / 2.50 per jaar.

De kas 1915 wordt door Ajax A dam gecontroleerd.

Bg de Technische Commissie te voegen: H. N. van Leeuwen, Amsterdam,

Buitengewone bestuursvergadering op Zaterdag 21 Augustus 1915, 's avonds 8.15 uu<-, in Palais Royal te Amsterdam, samengeroepen tene-nde officieel afscheid te nemen van onze i secretaris D. J. de Vries, dia 28 Augustus per Prinses Juliaua naar Oost-Iadië z»l vertrekker.

In verband hierm de verzoekt het bestuur der N A.U. tot nadere aankondiging alle stukken voor het Secretariaat bestemd, te zenden aan den Heer E. de Herder, Zadelstraat 38 bis Utrecht en verzoekt tevens alle niet volstrekt noodige correspondentie achterwege te willen late».

Op 29 Augustus a.s. zal te Utrecht op het terrein van Hercules a*n den Amst. Straatweg door de N.A.U. de gelegenheid worden gegeven examen af te leggen in de groepan I (looper,), II (springen) en VII (werpen) voor het vaardigheidsdiploma van het N.O.C

Zij, die voornemens zija te trachten dit kalenderjaar het vaardigheidsdiploma te verwerven, gelieven zich op te geven bij den WelEd. Gestr. Heer W. P. Hubert van Bkijenburgh le Luit. Art. den Helder.

Zij, die het athletiekdiploma der W.A.U. voor voldoend afgelegd examen in een der bovenbedoelde groepen willen behalen, zander op het Vaardigaeidsdiploma te refl cteeren, selieven zich op te geven bij den heer E. de Herder, Zadelstraat 38 bis Uirecht oader buvoaging van ƒ 0.25 (militairen ƒ 0.10) voor administratie kosten. ' m ,

Naar aanleiding van een bericht in de bladen, dat op versoek van den Minister van BianenlsndBche Zaken, de H.H. Mr, Van Wijnbergen, v d. Molen en Gerhard, leden der Tweede Kamer, zich tot eene Commissie vereenigd hebben, tot onderzoek naar de ontwikkeling der jeugdige personen, waaronder te verstaan zija allen van 18-18 jarigen leeftijd en tot samenstelling van een overzicht van alles, wat er ten behoeve der lichamelijke en geestelrjke verzorging der oudere jsugd geschied, faeett het bestuur der N.A.U. 't volgende adres verzonden :

Aan Zijne Excellentie, den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, P. W. Scharro Kapitein der Genie en & de Herder, achtervolgend voorzitter en waarnemend secretaris der Nederlandsche Athletiek Uaie, ^ .

dat het bestuur der Nederlandeche Athletiek Unie met groote waardeering uit de op

. _ ï-i-j Haf n nar

heden verscaenen oiauou »d.m»»«, —-

Uwe Excellentie werd samengesteld eene commissie tot onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke verzorging der oudere jeugd,

dat bij het onderzoek naar de lichamelijke verzorging ongetwijfeld ook ter sprake zal moeten komen de wijze, waarop deze zal moeten worden geregeld, om ons volk op de neest eenvoudige en minst kostbare wijze lichamelijk krachtig en weerbaar te maken.

dnt bij de lichamelijke opvoeding van de oudere jeugd de oefeningen der lichte athletiek - welke op aangename wijze met eenvoudige hulpmiddelen kunnen worden beoefend en snel begrepen en aangeleerd, - ook m ons land