Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

HIT « FO

5. M. F. Gunning, Fr. Jurrema, K. J. Smeink, J. C. Stroeve, H. G. Eilers, O. van Neijenhoff, P. Korsten, A. E. Glazener, E. Nielzen, H. A. G. Swaen.

Lijst van secretarissen: .Watergraafsmeer" A. H. Scheffer, Transvaalkade 63. W.B.C. G. Martius, J. M. Kemperstr. 4.

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., seor.-ponn.

V.V. „Nederlandsche Plantenboter Fabriek". Als werkend lid werd aangenomen: H. C. B. Brand, Distelweg.

In vorig nummer word opgegeven M. J. G. Bruseker, moet zgn; Th. J. G. Bruseker.

A.s. Zondag zal van 10—12 uur onderlinge oefenwedstrijd worden gehouden.

Rokin 75—79 W. H. VAN BAAREN8, secr.

Amsterdamsche Kantoorvoetbalbond. In het velgend nummer zal mededeeling worden gedaan van de ligging van terreinen, namen van secretarissen, programma der competitie voor Oct. ete., alle clubs worden verzocht er op te rekenen, dat de geheele maand October en November wordt gespeeld, zonder vrije Zondagen, opdat het programma spoedig kan worden afgewerkt.

Een en ander met het oog op het opkomen dor Landstormlichtingen 1913 en 1914. 3e Helmersstr. 15 W. J. VAN WAGTENDONK.

Secretaris Cpl.

A.F.C. „AJAX."

Uitslagen 22 Sept. West Frisia—Ajax Comb. ©—6.

26 Sept. Kampong I—Ajax I 0—5, Ajax II—Gem. Ambt. 0—1, Ajax 1II-V.R.A. III 2-0.

Zondag 3 Oct. Victoria I—Ajax te Hilversum, Ajax II—A.F.C. III en Ajax IV—A.F.C. IV.

Zaterdag 2 Oct. Spoed-Algem. Huish. Vergadering in Hötel Krasnapolsky, Warmoesstraat.

Voor de agenda zie men de toegezonden convocatie,

Candidaat gesteld als w.1. B.Wgnands, Plein Haarlem door J. L. van Dort en ondergeteekende, K. Andriesse, Rug'schstraat 121 door G. van ©elderen en M. Pelser, D. van Raam Jr. dooe Pijeappels en Jan Pelcer.

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn., wn. secr.

H.V.V. „Houdt Braef Stant". Voorgesteld als adsp. w. 1. H. G. Mareh, Kranenburgweg 11, door E. v. Rappard en W. G. A. Hesterman; W. J. Ch. de Vries, v. Boetzelaerlaan 122, door J. Blokzegl en I. Sandbergen; als w. 1. M. Broers, Schugtstraat 826, door M. D. Braspot en H. v. Rappard; Mej. R. Roos, v, Boetzelaerlaan 15, door C. Baumgarton en M. J. Roos; J. W. Clant, v. Boetzelaerlaan 70, door J. W. O. Clant en W. R. v. d. Gronden; J. S. de Bruijn, pantserfort IJmuiden, door J. W. Boutmy en G. C. Meeder; V. Kuypers, 2e luit. , Art. te Den Helder, door J. W. Boutmy en G. C. Meeder; A. Deeleman, Sweelinckstraat 195, door C. Ketjen en A. Saraber; H. K. Mger, Acaciastraat 46, door C. D. Canneel en G. C. Meeder; O. E. Keilholz, v. Boetzelaerlaan 68, door A. Keilholz en M. C. Voorn; J. A. G. v. Dobben, Kon. Emmakade 11, door J. C. E. v. Beusekom en M. C. Voorn. Fultonstraat 33 G. C. MEEDER, secret.

Noord-Hollandsche Voetbalbond, Nieuwe vereen.: D.V.O. (Zaandam), secretaris J. v.

Zaanen, Zuiddijk 218; eventueele bezwaren binnen

14 dagen in te leveren. Scheidsrechterslg'st aanvullen met: W. de Vries,

Spuistraat 187 Amsterdam; J. H. Kraaier, Zuiddgk 196,

Zaandam.

Indeeling compet.: alsnog ingedeeld Geel Blauw 2 in de 4e klasse.

Aanvangsuur der wedstrgden: aan O.F.C. werd toegestaan haar thuiswedstrijden om 2 uur te spelen, alle voor haar vastgestelde wedstrgden moeten dus beschouwd worden als te zgn vastgesteld op 2 uur. Wormerveer, Paul Krugerstr. 5. D. GORTER Cz.

Geldersehe Voetbalbond, tn de afd- Arnhem le kl. zgn alsnog ingedeeld de vereen.: S.M.L. 2 (Arnhem) en D.F.C. (Dieren). Wedstrrjdprogramma: IQ October (Distr. Arnhem):

Hert. Hendr. 8—V.V.O. 2 O.D.O. 1—Vitesse 5 S.M.L. 2-B.F.C.

BTBLAD.

Distr. Zutphen: le kl. A de Gazelle 1—D.O.S.V. 1

Steeds Voorwaarts—A.Q.O.V.V. B D O.T.O. 1—Go Ahead 3 W.V.C.—Zutphen 2 2e kl. D.O.S.V. 2—de Gazelle 2 17 October (Distr. Arnhem): V.V.O. 2—O.D.O. 1 D.F.C—Hert. Hendr. 3 S.M.L. 2_Vitesse 5 District Zutphen: le kl. A de Kalongs—Steeds Voorw. A G.O.V.V.-D.O.S.V. 1 B Daventria 2—W.V.C. Zutphen 2—D.O.T.O. 1 2e kl. D.O.T.O. 2-de Gazelle 2 Scheidsrechters worden nader bekend gemaakt. De vereen. O.D.O., D.F.C. en Steeds Voorw. moeten „van naam veranderen.

H.H. Sscretarissen worden er attent opgemaakt, dat alle corresp. aan mg gefrankeerd verzonden moet worden, dus niet als .Militair". Sloton N.-H. FRANS VAN ETJSDEN,

(Q°rp) socret.-penn. A. F. C.

Uitslagen 26 Sept.: Spartaan 1—A.F.C. 1 0—1, U.V.V. 2-AF.C. 2 0-0, A.F.0. 3-BlauwWit2 4—1.

Zondag 3 Oct.: A.F.C. 1—Blauw Wit 1, AF.C. 2— H.V.V. 2, Ajax 2—A.F.C. 3, Ajax 4—A.F.C. 4.

Voorgesteld als buitenlid: Geoffry V. v. Klaveren, Londen, door G. N. Scheepens en P. R. Gugkens.

Zaterdag a.s. muziekavond in d'IJsbreker; op talrijke opkomst wordt gerekend.

H.H. Terreincemmissarissen worden dringend verzocht Zondag tijdig aanwezig te zgn.

Nassaukade 129' I. H. GALAVAZI, secret.

Llmburgsche Voetbalbond. Officieele Mededeelingen.

Boete no. 9 en 10 Chevremont, wegens niet aanzuiveren v/h. aan den L.V.B. verschuldigde, / 2.— Ingetrokken boetes opgelegd aan de ver. Cesar en V.8.C.

Voorgesteld als toegetreden ver. L.V.B. de ver. Volharding te Venlo, secret. V. Halin Jodenstraat 31 Venlo, en V.V. Staatsmijn Emma te Hoensbroek, secret. Eg. Geelen, Akerstraat Hoensbroek.

Secretariaat Vios (Venlo) is thans J. Detjens, Roermondschestraat 74 Venlo.

In de Zondag jl. gehouden bestuursvergadering werden de afd. competities als volgt bepaald:

Zuid. eerste klas: Zwartblauw 2, Oranje 1, M.V.V. 3, Scharn 1, Sittard 1 en Juliana 1.

Noord, eerste klas: R.V.V. 3, V.8.V. 3, V.SC. 1, Tegelen 1 en Vios 1.

Zuid. tweede klas: Juliana 2, Ophoren 1, R.V.8. 1, Staatsmijn Emma 1, Bocholtz 1.

Noord, tweede klas: V.S.C. 8, Vios 2, Volharding (dubbele compet.)

Gepromoveerd tot eerste klasser werden aldus de ver. Sittard, Juliana en Vios.

Het bestuur behoudt zich het recht voor, deze indeeling bg toetreding van nieuwe elubs, nog te wijzigen.

Aan de ver. Sittard en Scharn werd vrijstelling verleend v. d. verplichting tot het hebben van goalnetton.

Besloten werd voorts om de voor 1918 uitgesproken royementen vervallen te verklaren.

Tot consuls werden benoemd: te Roermond G. Oudraad Sergeant 46 L.W. Sittard; te Venlo Jan Alberts Zuidsingel 46, voor het V.V.V.-terrein, Th. v. d. Wal Minderbroederstr. 8, voor het Vios-terrein, Houser voor het V.S.C- en Volharding-terrein; te Maastricht C Jamin voor het Zwartblauw-terrein en P. Carstens voor het M.V.V.-terrein; te Spekholzerheide H. Sonnensohein, Akerstraat; te Kerkrade P. v. Duren voor terreinen Oranje en R.V.S.; te Ophoven H. Welf, te Scharn Jos. Legsen, te Booholtz J. Goebbels, te Sittard J. v. d. Berg, te Tegelen H. Gitman, te Hoensbroek H. Bockmeulen.

De benoeming van kas-, elftalcomm., enz., wordt volgende week medegedeeld.

Van Zaterdag 2 Oct. tot Maandag 11 Oct. is ondergeteekende afwezig. Alleen spoedstukken te richten aan het volgende adres: H. Hoefnagels, Muntstr. 37 Maastricht.

Postbus 18, Heerlen. H, HOEFNAGELS, secr.

Sluiten