Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

leden van den N.H.A.B., uit te komen. Eenzelfde deelnemer moet op minstens 2 dezer nummers (1 tot en met 4) uitkomen. De deelnemenden aan den estafetteloop kunnen buiten de vorige leden om willekeurig uit de leden, mits leden van den N.H.A.B., genomen worden. Indien een vereen, op een nummerjmet minder dan 3 leden uitkomt, worden de verrichtingen van de(n) afwezige(n) geacht gelijk te staan met die van den laatst geplaatste deelnemer op dat nr van dien dag.

De beoordeeling der verrichtingen geschiedt volgens de tabel van den Olympischen Tienkamp. De punten van beide wedstrijddagen worden samengeteld en de vereeniging, welke totaal de meeste punten behaalt, is voor dit seizoen bekerhoudster.

Het Bestuur heeft gemeend voor deze wedstrijden geen inleggeld te vorderen, ten einde de vereenigingen in staat te stellen zonder groote kosten hare krachten te meten, terwijl nieuwe vereenigingen die zich vóór 15 Juli aanmelden en inschrijven ook aan deze Bekerwedstrijden kunnen deelnemen.

Naast bovenstaande bekerwedstrijden worden de navolgende wedstrijden, tevens geldende voor het Kampioenschap van Noord-Holland boven het IJ, gehouden: 400 M. hardloopen; 800 M. hardloopen; discuswerpen; hoogspringen met aanloop.

Deze wedstrijden zijn opengesteld voor leden van NAU, Z.H.A.B., A.A.B. en N.H.A.B. Het in elk der nummers best geplaatste lid van den N.H.A.B. verkrijgt voor dit seizoen en voor dat nummer het Kampioenschap van Noord-Holland boven het IJ. Tevens worden voor elk nummer minstens 3 medailles voor de beste prestaties beschikbaar gesteld.

Ten slotte wordt nog gegeven:

No 10 100 M. hardloopen voor nieuwelingen, geen lid van N.A.U., Z.H.A.B., A.A.B. en N.H.A.B.

Onder nieuwelingen worden verstaan die personen die nog nimmer voor dit nummer op officieel vastgestelde athletiek-wedstrijden uitgekomen zijn.

CLUBBERICHTEN.

A.F.C „A J A X".

Onze jaarvergadering wordt a.s. Vrijdagavond voortgezet in Krasnapolsky, Warmoesstr. alhier. Aanvang 8 uur precies. Met het oog op de belangrijkheid der eerste punten der agenda wordt ieder verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Het bestuur werd Zaterdag jl. als volgt samengesteld: W. r. Egeman voorzitter, H. D. Dade H.Nzn. 2e voorzitter, J. J Grootmeijer secret. M. J. Koolhaas wnd. secret., Tj. de Munmk penningmeester, H. R. Reyenga wnd penningm., Frans Schoevaart, Joop Pelser en J. Ph. Geerlings commissarissen^

Enquête-commissie: W. F. Egeman, H. D. Dade H.Nzn., M. J. Koolhaas, Tj. de Munnik, J. Ph. Geerlings

Elftallencommissie: J. van Oudheusden, M. J Koolhaas, P. van Os T T. Grootmeijer; wnd. Joop Pelser en G. H. Ziegeler.

Candidaatleden: Men wordt beleefd verzocht nota te nemen dat ieder candidaat werkend-, adspirant- of ondersteunend lid schriftelijk door 2 werkende leden moet voorgesteld worden bij den secretaris der vereeniging. Aanmeldingen, welke aan deze eischen niét voldoen, worden ter zijde gelegd. Een en ander is ter vereenvoudiging der administratie.

Aangenomen als adspirant leden: G. Deen, A. A. Mechanicus, W. van Gelderen;

als werkende leden: M J. F. Boermeester, M. de Kat, W. K. Heckmann Jr, G. H. Eiserman, F. N. de Haan J. G. Cluvven P. Finklenberg, W. F. Koningsveld Jr, K. W. v. d Tooren P.Joosten;

als ondersteunende leden: W. Bischot, A bijleveld, F. W. Havekost W. van Hamersveld, N. Kromberg, I. W. Smit, J. ^. Peeters, J. G. N. Möhlmann, Mej. H. M. L. La-genhoff en Mej. E. M. Langenhoff. ' ,

Wegens zijn leeftijd werd de heer A. A. van DeUen met als w. 1. toegelatrn. ' ,' " ' • ,

Candidaat gesteld als werkende leden: J. Alter 2e Jan van der Heydenstr. 9, gaf zich aan het bestuur op; H. van der Zee, Heilieenweg 53, idem: B. Sarphati Blasiusstr. 64, door Gebr. Arnold; C Prins, van Hogendorpstr. 191 gaf zich aan ons op; J H. Oldenbroek, Rhijnvisch Feithstr. 5a, door J Arnold en Dade,

A. Kool, Haarl. Houttuinen 52, door J. de Groot en E. Bakker; C. van de Weide Pendraat, Elandsgracht 75, door Th. A. Meier Nolte en W. Jesse. J. van der Vlis, le Atjehstr. 89, door L. Hulsman en J. Couzy; Chr. Alings, le Atjehstr. 1 13, door dezelfden.

Candidaat gesteld als adspirant leden: H, Smit, Marnixstr. 263, door A. Rous Jr. en T- de Boer; H. van Buuren, Nassaukade 110, door Fons en Joop Pelser; A. A. Bogaard, Ruyschstr. 115, gaf zich aan ons op.

Candidaat gesteld als onderst, leden: J. H. Tyman, Jacob Catskade 51, door het bestuur; L. Wasmooth, Rozengracht 35, gaf zich aan ons op; P. Bent, Houtmankade 61, door C. L. Bolwidt en onderget.; K. Hille, Fr. Hendrikplantsoen U 2, door dezelfden; A. Sengers, Damrak 44, door dezelfden; L. F. Puls, Tolstr. 116, door B. M. A. Puls en P. J. van Os; Fred. Schaap, Hugo de Grootkade 72, door M. J. Koolhaas en onderget.; W. A. F. Böhm, da Costakade 31, door dezelfden; Jacob Hommes, Oeterwalerstr. 3, door E. en J. Hommes; B. Franz, Domselaerstr. 41, door W. H. A. Gupffert en J. C. A. Smit; P. H. Jausen, Linnaeusstr. 45, door Joop Pelser en onderget.; C. Tuinzaad, da Costastr. 118) door Theo Brokmann en Dade; C. Bais Jr., Veerstr. 6, door Lettinga en Geerlings; C. Niemöller, Damstr. 32, door Joop Pelser en onderget.; G. F. Toepoel, le Jan v. d. Heydenstr. 75, gaf zich aan ons op; C. van Vloodorp, Linnaeusstr. 16, door Lettinga en Geerlings; J. de Baat Doelman, Weteringschans 80, door Jan de Vos en onderget ; M. B Koetser, Nw. Prinsengr. 45, gaf zich aan ons op; A. V. Koopmans, N Z. Voorburgwal 110, door DadeJ en onderget.; J. C. Rhodens, Verpl. Officier, Sector Zaandam te; Zaandam, gaf zich aan ons op; J. H. Nonhebei, Marnixstr. 427, door S. van Aalst en E. Limper; R. Siegmond, Sarphatistr. 101, door Ch. Hageman en L. Hageman Jr.

Ondergeteekende is wan 28 Juli—II Augustus a.s. met vacantie en niette bereiken. Spoedeischende zaken worden behandeld door den heer M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan SI, Alhier. Reynier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEYER, secr.

A.V.V. „AVANTI". Voorgesteld als werkend lid: H. J. Hanepen Jr, le Leliedw.str. 20 De in het O O. no. 27 voorgestelde leden zijn allen aangenomen 3e Weteringdw.str. 28 ]■ HEYNERT, secret.

Amsterdamsche Cricket Bond. Uitslagen. V.V.V. III gew van Herc. w n.o, Philips gew. van Forward II met inn en 31 runs.

Boete. No. 23 Herc. ƒ 10 w.n.o, No. 24 Herc. ƒ 1 w. metber. van uitslag, No. 25 Forward ƒ 1 wegens idem. Wedstrijdprogramma. 29 Juli Olympia—V.V.V. II gewone 5 Aug. Forward Hercules tijden Stand der Competitie.

gesp. gew. gel. verl. pnt. gemidd. Vleermuizen 6 5 1 0 11 1.83

VVV. III 6 4 0 2 8 1.33

VVV II 4 2 1 1 5 1.25

Olympia 5 3 0 2 6 1.20

Philips 7 4 0 3 8 1.14

Hercules 7 2 0 5 4 0.57

Forward 2 7 0 0 7 0 —

Roelof Hartstraat 16 H. SCHUTTE, secret.

Amsterdamsche Voetbal Bond. Jaarvergadering op Zaterdag 28 Juli 1917 in café „de Nieuwe Karseboom ', Amstelstraat. Aanvang 8 uur. Agenda:

1. Opening der vergadering.

2. Verslag vorige algemeene vergadering.

3. Jaarverslag secretaris.

4. „ penningmeester.

5. Uitreiking medailles.

6. Bekrachtiging bestuursbesluit:

Art. 42 te lezen: Wordt de ledenlijst onvolledig, niet in de vorm, of niet op tijd ingediend, dan vervalt de vereeniging enz.

Art. 160 sub 6 te lezen: Indien een wedstrijd geen doorgang heeft gevonden of gestaakt is geworden, om een der in dit artikel genoemde redenen, wordt hij alsnog opnieuw vastgesteld, doch dan op het terrein der bezoekende vereeniging.

Is de ontvangende vereeniging in gebreke gebleven en kan zij geen terrein aanwijzen, dat voldoet aan de daarvoor gestelde eischen, dan verliest zij den wedstrijd met 5—0 doelpunten en verbeurt enz. _ _

7. Voorstellen van de vereeniging Wilh. Vooruit.

a. Het verplichtend stellen v.m een verbandtrommel bij aue bondswedstrijden. , , . ■■

b. Het organisceren van een cursus voor eerste hulp Dy ongelukken. , . y...u

c Het veranderen der leeftijdsgrens voor adspiranten b.v.b. V imr nnder dus o-eboren vóór 1 Maart.

^ Maatregelen/nemen om foutieve elftalopgaven te kunnen constateeren en zwaar te straffen. „

8. Voorstellen van de vereeniging M.V.K.;

Sluiten