Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SP ORTBLAD

7

= DOELNETTEN. =

VOETBALLEN merk ACHILLES. JERSEY's en PANTALONS. HOCKEY-STICRS,

T. TEMMINK & ZN. - MEFPEL - TEL. 199.

Amstel—S.V.V. 3—0.

Amstel en S.V.V verschijnen ieder met een invaller. Direct na den aanvang is het te zien, dat Amstel haar eersten wedstrijd wil winnen. Flink wordt aangepakt en voortdurend het S.V V.-doel bedreigd, waar vooral de linksback uitblinkt. Als drie minuten gespeeld zijn, breekt S.V V.'s rechtsbuiten door, loopt naar het midden en lost van drie meter afstand een schot op 't doel, doch schitterend redde Amstel's keeper. Dan gaat de voorhoede van Amstel er van door ; goed samenspelend wordt de bal opgebracht, doch het geluk is niet met hen als een hard schot tegen de lat ketst en in het veld terug springt. Eindelijk weet Koops, na een goed opbrengen van Van Kampen met een fraai schot te scoren. Dit brengt vreugde in het Amstel-kamp en onder luide aanmoedigingen wordt weer begonnen. Nu Omstel eenmaal den smaak te pakken heeft, zwermen de zwarte voorwaartsen voortdurend om S.V.V.'s doel, echter zonder verder resultaat, zoodat de rust komt met 1—0 voor de thuisclub.

Na de hervatting is eerst S.V.V. iets in de meerderheid. Spoedig echter werkt Amstel zich los en gaat tot aanvallen over. Wel poogt SVV. het spel te forceeren en speciaal het spel van den rechtsbinnen valt op Steeds breekt hij door maar hij kreeg van zijn medespelers geen steun en in laatste instantie is daar Wiegel die hem steeds den bal afneemt of belet te schieten. Als Koops, goed opbrengt valt Amstel een hoekschop ten deel, die goed genomen door een der S.V.V.-achterspelers met de hand weggeslagen wordt. De hiervoor toegekende strafschop wordt door Van 't Schip in een doelpunt omgezet (2—0). Kort hierop is het dezelfde speler, die, na goed opbrengen, een schot lost, dat doel treft. Dat is S.V.V. te machtig en zij spant zich tot het uiterste in om een tegenpunt te maken, maar Amstel's achterhoede is thans in vorm en laat niets door en de enkele schoten der gasten worden door Van Rossum schitterend gekeerd. Kort voor het einde moet S.V.V.'s rechtsbinnen het terrein verlaten na een botsing met een der Amstel backs. Wanneer scheidsrechter Katoen tijd fluit heeft Amstel haar eersten wedstrijd gewonnen.

Dat kon ook niet uitblijven; daar was het elftal te goed voor! Maar nu zoo voort gaan, hoor! Waar een wil is, daar is een weg. denk daarom !

Over de spelers het volgende. Keeper Van Rossum uitstekend. Beide backs in orde, Verheul legge zich nog meer op plaatsen toe. De middenlinie werkte goed, hoewel het aangeven nog beter kan. De voorhoede, met Koops en v. Kampen aan het hoofd, voldeed thans ook; Koops moet nog meer voorzetten in de plaats van te schieten, dat zal zijn spel ten goede komen Schippers kon zich nog niet goed met Koops verstaan; zijn aangeven was meestal te hard. Koster zal zich wel op de middenvoor-plaats inspelen, zijn plaatsen naar de vleugels was vrij goed. Van't Schip speelde, als altijd, uitstekend

Bij SVV. waren het de in 't verslag genoemde spelers die uitblonken gedurende den geheelen wedstrijd.

A.F.C Concordia 4—2.

De zeer weinigen, die getuigen waren van dezen wedstrijd, zullen gaarne erkennen van het begin tot het einde te hebben genoten van een spannenden en enthousiast gespeelden wedstrijd. Van het eerste oogenblik af is de thuisclub in de meerderheid en omzwermen de keurig samenspelende voorhoedespelers het vijandelijk doel. Voor goal echter is het misère en de beste kansen worden verknoeid door onzuiver schieten. Jan Thomce c-s. hebben tegen de hard werkende roodzwarte achterhoede evenmin succes, tot de Concordia-crack een oogenblik vrijspel wordt gelaten en onhoudbaar scoort. In tegenstelling met anders geven de Reds den moed niet op, doch werken onvermoeid door. Het geluk is echter niet aan hun zijde en met een onverdienden achterstand gaat de rust in.

Na de hervatting is het spel meer verdeeld, hoewel A.F.C. iets in de meerderheid blijft. Eindelijk gelukt het Delsen na de achterspelers keurig te zijn gepasseerd met een prachtschot zijn werk te bekronen en de partijen op gelijken voet te brengen. De vreugde is echter van korten duur. Thomee krijgt den bal m buitenspel-positie toegespeeld, schiet, Börnemann trapt weg, doch juist tegen den dokter aan en.de bal springt in het doel terug.

De verslagenheid onder hunne supporters deelt zich gelukkig niet aan de A.F.C.-spelers mede. Onvermoeid zwoegen ze voort om de welverdiende overwinning te behalen. Het spel der Delf¬

tenaren wordt steeds forscher en nadert zelfs het ruwe.

Wanneer nog een klein kwartier is te spelen begaat de Delftschc rechtshalf een onmiskenbare overtreding binnen het strafschopgebied. Jaap Fischer zet den bal keihard in, doch een der A.F.C.'ers is een kwart seconde te vroeg naar voren geloopen en onder angst en beven zal Jaap het ten tweeden male probeerea. Hij faalt ook thans niet en weer zijn de partijen gelijk.

Thans zijn de rooden niet meer te houden en onafgebroken bestoken zij het doel der gasten.

Weer is het Delsen, die het succes mag boeken, alhoewel de doelverdediger, indien de zenuwen hem geen parten hadden gespeeld, dit doelpunt zeker had kunnen voorkomen.

Oogenblikkelijk na den aftrap bemachtigen de roodzwarten weder den bal en hetzelfde spel begint opnieuw. Welsch, die het laatste kwartier buitengewoon speelt, krijgt keurig van Fischer aangegeven, loopt overal doorheen, passeert naar Delsen, die keihard den bal langs den keeper schiet. Even daarna komt het einde van een wedstrijd, waarvoor de echte onvcrvalschte, ecnig en alleen zaligmakende roomboter eerste klasse zich niet had hoeven te schamen.

Een speciaal woord van hulde aan Jaap Fischer, die altijd goed, doch dit keer schitterend speelde.

NEVOH.

Van het Dordtsche eiland.

D.F.C. - Ajax 3—0.

Er was vreugde in Dordrecht, toen des scheidsrechters Bos schril fluitsignaal aankondigde, dat D.F.C. aan het sterke Ajax een nederlaag had toegebracht; het publiek, dat het wedstrijdveld omzoomde, had genoten, want het had een goeden, spannenden wedstrijd bijgewoond.

We weten, dat het blinde toeval terdege zijn invloed doet gelden op den uitslag van een voetbalwedstrijd, dat den eenen keer de spelers alles gelukt, bij een volgende gelegenheid hun alles tegenloopt. Maar toch, gedurende den wedstrijd was het spel van D.F.C. meestal in die mate de meerdere van dat van Ajax, dat dom geluk hier niet uitsluitend de oorzaak van kan geweest zijn.

Was Ajax niet overmoedig? Meenden de heeren niet, dat zij D.F.C, dat ze reeds een drietal malen hadden ontmoet, wel zonder krachtsinspanning onder den voet konden loopen? Bij den aanvang tenminste lag over het werk der blauwhemden een soort van slordige zorgeloosheid, die hen hun heil deed zoeken in handigheidjes en trucjes, maar hen alles, wat leek op krachtig opdringen en tactisch snel en goed afwerken, deed verwaarloozen. Toen ze in de tweede helft van den wedstrijd van dien waan bekomen waren, ze hun meesterlijk spel wilden ontplooien, was het te laat, het zelfvertrouwen, dat de D. F. C.-spelers, thans hadden gekregen, maakte hen onoverwinnelijk. Hadden Smit onder de lat en vooral Couton in de achterhoede zich niet zoo krachtig geweerd, het net der hoofdstedelingen had meer gaten geteld.

Wat me tegen viel in de zoo hooggeprezen voorhoede der Ajaciden was de arbeid der binnenspelers, zeker in het veld werd keurig short-passing gespeeld, maar ook nooit werd dit systeem gewijzigd, zoodat de verdediging van D.F.C. dit spel reeds aanstonds had doorkeken en dus geen moeite had het machteloos te maken Voor het Dordtsche doel gekomen, schenen de heeren echter de kluts geheel kwijt te zijn, inplaats van een behoorlijk en snel schot op het doel te richten, bleven zij samenspelen, totdat een D.F.C. been huil den bal vcor den voet weghaalde. Toen ze een tweetal doelpunten achter waren, begrepen ze zeker, welke tactische fout ze gemaakt hadden, kreeg Van Hemert enkele gerichte kogels te stoppen, maar de doelman hield ze. Mij dunkt de voorwaartsen moesten eens de annalen der Corinthians doorlezen, die ook waren van de theorie, dat, om trefkans te hebben, een voorhoede veel en krachtig moet schieten. Is Lucas wel een speler, die thuishoort in de Ajax-voorhoede? Productief voor den aanval leek hij mij alleen in negatieven zin.

Middenlinie en verdediging van Ajax hebben heel wat werk verricht, Hordijk kon Sigmond niet houden, dit werd er geenszins beter op, toen Van Dort hem kwam vervangen. Ajax had bovendien het ongeluk, D F.C. in haar besten vorm aan te treffen. Het bestuur der D.F.C. dat Februaii 1917 de elftalcommissie op stal heeft gezet, heeft collega Nevoh niet het genoegen willen verschaffen, Lotsy niet op de spilplaats te laten uitkomen.

Sluiten