Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

deel, die onder ademlooze stilte cloor den Middelburger Steur tegen de lat werd getrapt.

Jammer was het dat de jongste Melse door een beenkwetsuur moest uitvallen; hierdoor was de kracht van den Zeeuwschen aanval verzwakt.

Na de pauze was N.A.C. overwegend sterker, maar de Middelburgsche verdediging deed wonderen.

Nadat Verlegh een strafschop tegen Keulemans had geschoten kopte de eerste 'n voorzet van rechts keurig in. Tien minuten voor het einde vergat Keulemans van zijn handen gebruik te maken, wat voor Middelburg noodlottig werd. Zoo moesten de geel-rooden hun elfde nederlaag slikken.

Het spel van N.A.C. viel niet mee. Er viel weinig overlegd samenspel te genieten. Het is een ploeg met vlugge spelers, di persoonlijk uitstekend kunnen voetballen, maar veel verband zit er niet in. Van ruwheid was echter absoluut geen sprake. Van Roessel was geweldig in vorm!

Bij Middelburg de oude geschiedenis, die zich steeds blijft herhalen. Goed spel van de 6 verdedigende spelers. Absolute onkunde van de voorwaartsen. Dat zijn geen spelers, die goals kunnen maken. Den Hamer, Melse en Van Gelderen speelden vrij goed — de tweede kan heel moeilijk worden beoordeeld door z'n opgeloopen blessuur —■ maar er is geen spoor van samenspel. De spelers zijn blij als ze den bal kwijt zijn zonder een blunder te hebben gemaakt. Met een dergelijke voorhoede zal het heel moeilijk zijn goals te maken en daarvan moet de overwinning toch komen. H.

Uit Venlo.

Als om 2V4, uur scheidsrechter Leemhorst de partijen binnen de lijnen fluit stelt V.V.V. zich op met hetzelfde elftal, hetwelk tegen .N.A.C. zoo uitstekend werk verricht heeft, maar dat thans totaal faalde.

Wilhelmina, dat niet geheel volledig was, trapt af, doch V.V.V. neemt 't spel direct in handen. We denken een oogenblik: „Wilhelmina wordt in de pan gehakt", doch ware het een sterkere partij geweest, het tegendeel zou bewaarheid zijn. V.V.V., niet tevreden met haar spel, gaat haar elftal door elkaar gooien en van dit (oogenblik is 't met 't groote overwicht van V.V.V. gedaan.

Venlo's back, L. v. Gasselt, de kracht van V.V.V., wordt in de voorhoede gezet; de spil, H. Lamberts, neemt de backplaats in, terwijl de centervoor, M. v. Gasselt, spil gaat spelen. Een totale dooreengooiïng van het elftal dus.

Toch is V.V.V. nog iets in de meerderheid, maar door 't zéér onzekere spel en door 't niet voldoende op de hoogte zijn van 't spel zijner nevenspelers presteert 't geheele elftal, met uitzondering van enkele spelers, heel weinig.

De aanvallen van V.V.V. blijven echter gevaarlijker als die van Wilhelmina en als wederom door H. M. van Gasselt een reuzenkanjer op doel geschoten wordt, kan Berger in ^•Wilhelminadoel dit schot nog juist keeren. Direct daarna een voorzet van Breuers aan Dielen, welke langs de lijn rent, naar binnen drijft en met een prachtschot, niet ver van 't doel V.V.V. de leiding bezorgt. Even daarna is 't rusten.

Na de rust een uiterst saaie vertooning. Van weerskanten een slecht, op laag peil staand spel. De bal gaat langzaam van 't eene doel naar 't andere. De laatste oogenblikken ontkomt V.V.V. ternauwernood aan de gelijkmaker. Wanneer de scheidsrechter einde fluit heeft V.V.V. een kleine overwinning op 't zwakke Wilhelmina bevochten. WILLY.

Uit Arnhem.

Na een aantal jaren van tegenspoed zijn de Arnhemsche eerste klassers er eindelijk in geslaagd een elftal in het veld te brengen dat in staat zal blijken vele goede dingen te doen n reeds in eenige wedstrijden getoond heeft, in staat te zijn de oude geel en zwarte kleuren tegen de verschillende tegenstanders hoog te kunnen houden. Vitesse heeft zich wederom de voorlichting verschaft van een ambitieus trainer en diens perste werk was jonge krachten naar voren te brengen en in ™ doen spelen. Het materiaal waarover hij kon beschikken ™as van zeer ruime kwantiteit, inwendig is de Arnhemsche

erste klasser sterk als nimmer te voren, maar de jongelui varen allen onvoldoende geschoold om in de hoogere regionen kunnen optreden. Dat nu is vandaag veranderd, in stee van

e oudere spelers zijn eenige ionge krachten met toekomst

aar voren geschoven en zij passen zich al aardig aan bij _ t spel van Holtus, Demming, Van Laar, die nog steeds de TOa? v?rmen- Theole heeft het Zondag moeten ondervinden, or, Jeu«':!ig enthousiasme, gepaard aan speltechniek, kan

.^leveren. Hoopvol waren de nieuwe eerste klassers, met hun Mcoten aanhang naar de Rijnstad getrokken, maar ze kwade \nan een Kouwe kermis thuis. Reeds in de eerste helft had •J-L-n e~aanval zoodan'K weten te dcmiineeren, dat de stand u was, toen scheidsrechter Bomer voor rusten floot, na de

pauze, toen spoedig Langeler was uitgevallen, verkleinde Tiel de leiding, om direct daarop te moeten zien d.at den Otter, die vandaag zijn dag had, no. 4 langs Van Daalen plaatste; en no. 5 kwam spoedig uit een magnifieken kopbal, maar helaas had de referee buitenspel geconstateerd, zoodat het mooiste doelpunt van den wedstrijd aan Arnhem ontging. Tiel is ons tegengevallen, al valt het te prijzen dat de Betuwsche wapendragers tot in de laatste minuut volhielden. Met Lefebre als midvoor, een oud Hercules-man, verdienstelijk bijgestaan door Blom, den rechtsbinnen, is de voorhoede het gevaarlijkste deel van de ploeg. Weet deze de score te openen, dan is het voor de tegenpartij uiterst moeilijk op te halen, want de middenlinie en de achterhoede werken als terriërs en verdedigen stug. ~

Na rust hebben de Tielenaren met al hun macht gepoogd alsnog op te halen. Ze werkten als paarden. Geen kans echter, want Holtus had zijn vorm en wist met Demmink en Van Laar alle Tielsche aanvallen te stuiten. Met 10 man geraakte de thuisclub wel een beetje in de klem, vooral ook doordat de lichte voorhoedespelers van Vitesse het tegen het forsche optreden van Tielsche zijde zwaar te verantwoorden kregen. Als Lefebre even naar de box is geweest, krijgt hij juist bij het terugkomen den bal goed toegespeeld en zonder aarzelen weet hij clen achterstand van zijn club te verkleinen. Goed samenspel rechts onmiddellijk daarop doet den bal bij den Otter belanden, die met een kogel no. 4 scoort en als deze speler dan weer een uitval doet, weet uit zijn voorzet Wentink voor de 5e maal te doelpunten, 't Blijkt echter dat Bomer buitenspel heeft geconstateerd. Het is al bijna donker als tenslotte einde wordt aangekondigd en Vitesse zich opnieuw mag verheugen in een verdiende overwinning. En aangezien in de Oostelijke eerste klasse van dit jaar ieder puntje zwaar zal wegen, was er groote vreugde in de Vitesse-kringen, het valt inderdaad niet mee maar steeds te moeten wachten op overwinningen; in Arnhem hebben ze dat wel geleerd, laat nu eens ergens anders de spanning zijn voor de laatste plaats. T.

CLUBBERICHTEN,

Amsterdamsche Kantoor Voetbal Bond.

Bijschrijven op de |Jlijst van scheidsrechters: K. Kooiman, Camperstraat 10; S. Boekman, Vijzelstraat 128; A. A. Rijkenberg, Rustenburgerstraat 355.

Bondsleden. De Drie: F. A. van Bergen, K.N.S.M : J. Vreebffrg. L.O.N.A.: A. G. C. Haye, P. Stek.

De wedstrijd Vandienac L.O.N.A. op 4 Dec. a.s. wordt gespeeld op terrein der K.N.S.M. Middenweg 44 (Neerlandia), scheidsrechter H. B. Sijes.

Uitgesteld op 4 Dec. a.s. wedstrijd Groenpol—H.B.M. /

Voorloopig geschorst J K. Marinus (H.B.M.) art. 73 sub 1.

Uitslagen 27 November; K.HL. — Vandienac 1 — 2 onder protest van K.H.L., L.O.N.A.-de Drie 2 4-1, de Drie l_Bank Ass. 2 1, Groenpol—V.V.G.A. 0—14, H.B.M. Pharm. gestaakt. Uitslag 28 Nov.: K.N.S.M.—Adolph 1—2 onder protest Adolp.

Wedstrijdprogramma 11 Desember: K.H.L.—De Drie 2 2.30 u. F. J. van Veen

de Drie 1-L.O.N.A. 2.30 u. C. de Jong

Vandienac-H.B.M. 2.80 u. K. Kooiman

Bank Ass.—Groenpol 2.30 u. G. M. v. Wely

12. December:

S.M.N.—Adolp 10.30 u. C. L. H. de Bast

K.N.S.M.-Robaver • 11 u. A. A. Rijkenberg

Competitiestand der Zondagcompet. (bijgewerkt tot en met 28 Nov.)

gosp. gew. verl. gel. pnt. doelpunten T.B. 5 5 — — 10 33 2

K.N.S.M. 3 3 — — 6 8 1

Adolph 5 2 3 — 4 5 14

Robaver 3 — 3 — — 4 9

S.M.N. 4 — 4 - _ 0 24

le Jan v. d. Heydenslr. 100 belét. A. VAN DER GRAGT,

p/a. Vermeer. secretar. comp.leider.

A.F.C. „A J A X".

Uitslagen: Blauw Wit 1 Ajax 1 2-3, Ajax 4—T.D.O. 1 2-3, Rapiditas 2-Ajax 5 4 — 1, Ajax 7-Oosterpark 1 0—9, Ajax 9 S.N.V. 4 '9-0.

A:s. Zondag: Ajax 1-Spartaan 1; O.D.E. 2-Ajax 3. Programma A.V.B. zie ons Clubblad.

Ledenlijst. Aangenomen als w. 1. J. F. H. Asbeek Brusse, Reinwardtssraat 114.

Enquête. Voorgesteld als w. 1. A. E. Görlich, le Helmersstr. 48, door J. de Vos en J. J. Grootmeijer.

Reynier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris.

Sluiten