Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

Bij den

NEDERLANDSCHEN VOETBALBOND

is niet 1 November a.s. vacant de betrekking van

Secretaris=Penningmeester.

De te benoemen functionaris moet in staat zijn de leiding op zich te nemen van de geheele administratie van den bond algemeen ontwikkeld zijn en op de hoogte van boekhouden en van correspondentie ook in de moderne talen. Zij, die blijk hebben gegeven van organiseerend vermogen, hebben de voorkeur, terwijl bekendheid met- sport-administratie tot aanbeveling strekt.

Aan de betrekking is verbonden een met den te benoemen persooh overeen te komen salaris van ongeveer Fl. 4000.—

Sollicitanten worden verzocht hunne sollicitatie-brieven, vermeldende: leeftijd, genoten onderwijs, verkregen diploma's, tot heden vervulde betrekkingen, datum waarop men in dienst kan treden, referenties en verdere bizonderheden, benevens afschriften (geen origineelen) van getuigschriften e. d. voor 7 October a.s. te zenden aan den le Voorzitter van den N. V. B., den heer J. WARNER te Zwolle.

Bezoeken aan bestuursleden worden niet afgewacht dan na uitnoodiging.

Officieele Mededeelingen. — Toegetreden vereen,: „De Valken" Valkenburg. Secretaris J Pluymaekers, Hovetstr. 19 Valkenburg. ..-..:.)..

Trui geel-zwart, broek wit;' ligging- van het terrein (tijdelijk) Sibbergrubbe, te bereiken vanaf station Valkenburg, langs Stationsweg, Nieuwen weg, St. Pieterstr., Gooewijnstr., Walramsplein, Hovetstr., Oud Valkenburgerweg, ' plm. 15 min. gaans; kleedlokaal bij Liverlel, Walramsplein, 6 min. v/h. terrein.

De vereen. Heerlen speelt voorloopig hare thuiswedstrijden op het terrein der vereen. O.N.S. (Schaesbetg).

„Thor" Maastricht. Trui rood-zwart, broek wit; ligging v/h. terrein aan de St. Lambertuskerk, te bereiken vanaf het station Maastricht, langs Stationstr., H. Brugstr., Kleine en Groote Staat, Vrijthof naar Victor de Steurstr.; kleedlokaal bij v. Deursel 3 min. v/h. terrein.

„Zwaluwen" Maastricht. Trui wit met rood-wit-blauw zakje, broek zwart; ligging v/h. terrein aan den Canderweg, wordt nader omschreven; kleedlokaal bij het terrein.

Zondag 5 October wordt in Heerlen een bestuursvergadering gehouden, plaats en aanvangsuur worden nader bekend gemaakt.

Vereen, die hun contributie nog niet betaalden, worden verzocht dit alsnog te doen, daar anders boete wordt opgelegd.

Enkele vereen, gaven hun terreinligging en kleedlokaal'nog niet op, dit moet ten spoedigste gebeuren

De onkosten voor elke vereen, van de jaarl. alg. vergadering bedraagt / 2.18. Men gelieve dit bedrag aan mij op te zenden.

Hoensbroek, H. BÖCKMEULEN,

Stm. Emma. secr.-penn. Geldersche Voetbal Bond.

Bestuursvergadering Zondag 5 October om 11 u. v.m. te Arnhem, hotel Oranje-Nassau Stationsplein.

De competitie begint 12 October a.s.

Opgaaf van de" hoogere elftallen moeten voor dien datum in mijn bezit zijn, benevens de verschuldigde inleggelden en contributiën.

Gerehabiliteerd: R. Mulder, Apeldoorn. Geroyeerd: A. Wentink, 3e SlüisWeg Apeldoorn. De Wiltstraat 86 G. Th. OOSTENBURG,

Arnhem. Secr.-Penn, Nijmeegsche Voetbal Bond. Wedstrijdprogramma: 12 October.

Quick-veter.-T.D. 1 Quick-veld 10-^ u. J.v. Hensbergen

Obiod 3-Quick 5 N.E.C.-veld 10 u. F. Décates

darten Aas^P.H. „ 12 u. G. Berlage

Achilles 2—Gelria 2J Groesbeek 2 u. W. Victor

N.E.C. 3-Achilles 1 N.E.C.-veld 2 u. J. Sunne

Uitslagen 28 Sept.: Quick 4 Obiod 2 3-0, N.E C 3— \ V4' Achilles 1-Z.H.C. 1 1-0, Achilles 2-

Alsnog schreef in voor de 2e klasse de Ned. Heeren Korfbal^ru.b . e,n Voetbalver. „Prins Hendrik". Secretaris den heer B. Wissink, St. Jacobslaan 111.

Voor de 3e klasse schreven in: Quick 6 en 7, Obiod 4, Trappers 3, Z.H.C. 3 en Gelria 8.

Aanvang dezer competitie 19 October a.s. Hoogere elftallen October. Obiod' 1 A. v. Beek en J. Schroth te vervangen door: A. Geurts o ... „ ., en W. Kuilman.

* W. Kuilman idem door B. v. d. Veen. P B. v. d. Veen idem door J. A. Geerlings.

HET SPORTBLAD

Trappers 1 C. Scheurkamp en F. Christ idem door B. Vergunst 0 „ T • eri M'. Scheepers.

2 B. Vergunst en M. Scheepers door C. Scheurkamp

\t r.~ /-o t ti , en Th. Hijmen.

jn.t.L. Z J. Polkamp en G. Wissink idem door F. Meiers en

t n ï r t tt ... , C. Groenenberg.

vr h t t' H> Wander> J°h- Kluck, C. v. Bekkum,

p 'i£anS™' j' Smlt' J" BeUmer' J' v- d- Aa> R' Postmaa, A. Pakkoo, M. Versteege.

Gelria 1 D. Veldhuis, A. Birkei, G. Jansen, J. van Loon, P. en L Lam, J Linssen, C Erkens, A. Hoogma, Th. Sterk, B. Kok. t a «,A-, Kok'AA- de Bruin, G. W. Constand, H. Hendriks, L. v d Wielen, A Welling, Th. Landers, C. Horsken, C Mouthou, P. Peters, J Schuurman.

Quick-èlftallen onveranderd.

Z.H.C. 1. G. v. Groningen te verv- door C. Bosch „,?1SCe is verleend aan G. Janssen van „Noviomagum" naar/..Ht,. Groesb. weg. 436. Secr. C. VICTOR

OOSTELIJK VOETBALBELANG.

V erkiezmg van 1 commissaris voor het vereenigingsjaar '19—1920 De commissie van stemopneming voor de' verkiezing van i bestuurslid is, in hare vergadering van 19 Sepfember ''19 op het kantoor van eerstonderget., na opening der couverten, overgegaan tot het aflezen en opnemen der uitgebrachte stemmen.

Ingekomen zyn 20 couverten, welke bij opening bleken te bevatten 20 stembiljetten. Uitgebracht op M Polak 1 T G A. van Baal 4, J. J. Schiphorst 6 en J. Keppels 8 stemmen,'1 blanco.

De commissie voornoemd,

(w. g) W. VISSCHER.

J. W. C. JANSEN. . \ . , J. A. v. BORN.

De herstemming zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Nieuwe leden. Als zoodanig gaf zich op K.H.C. (Kampen. Deventerstraatweg 84, Zwolle. H. E. HULSEB0S, secr.-penn.

R.C. & V.V. „V.O.C." Door het bestuur als lid aangenomen: Alb. Hoogenberg, Lischplem 12; D. Dawson, West-Zeedijk 20; F. J Vermael, Beukelsdijk 22 b; G. W. Bosman, 's Gravendijkwal 1

Schiekade 102. H. WISBRUN, le secr.

„. , A.F.C. „A J A X".

Uitslagen: Blauw Wit 1-Ajax 1, 2—2, Aiax 2-Gooi 2 <? 1. A.F.C. 3 Ajax 3 0 0. J

AjaxS3Z°ndag : AjaX 1_H-B'S- *' Spartaan 2-Ajax 2, Z.V.V. 2-

Enquête: Aangenomen als w. 1. J. de Klein, W. H. Meijer, K. Reuzenaar, H. J. Noltë, H. A. Reijnders, P. Reder VV v. Etteger, H. Schaeffer, A. P. J. Heinhuis, N. Quak, J. Raatsie,' D. v. d. Linde Jr W. de Vlugt, F. Kubin, F. Dukker, W. J. v. Pareren, A. C. Knip, C. Nijs, J. Lindeman. 5

Als adsp. lid: CE. de Vlieger, C. Mareker, H G. Schuurmans, F. Kusters A G. Swarte, M. H. W. Arens, G C. Lodder, F. H. w t r L:,S>;Derden> F. Kermer, B Schagen, W. F. Koggink, W J. Ingenbleek, J. v. Heeswijk, K. Hollmann

Voorgesteld als w. 1. A.-H. Bakker, Marinepaleis 6, alhier door C. Kreuger en J. Spook, M...Cohen, Fr. v Mierisstr. 99, dóór het bestuur, J. de Hoop, Lepelstr. 69, door J. van Dort en W Gupffert.

K e c l a m e b 11 j e 11 e n. Het maximum aantal uit te geven reclamebiljetten is reeds overschreden. Verzoeken om biljetten worden onbeantwoord ter zijde gelegd.

Bestuursvergadering. Vrijdagavond a.s. SU uur Palais Royal. . .

Reynier Claeszenstr. 2, j. j. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris. A. V. V. „BLAUW WIT".

Uitslagen wedstrijden Zondag 28 September 19 9- B'auW Wit 1—Ajax 12 2. Blauw Wit 3-Z.V.V. 2 2-1.

Te spelen wedstrijden op Zondag 5 October 1919- HVV 1 — Blauw Wit ], bijeenkomst C.S. 10 45 uur, vertrek C.S. il'l2uur; Blauw Wit 2 - H.F.C. 2, 12 uur Stadion groote terrein; BlauW Wit d Hollandia 2, 12 uur Stadion achterterrein.

Seriewedstrijden A.V.B. op 5 Oet. 1912: Afd. 1 Rapiditas 2 - Blauw Wit 5 van 2 -3 terrein O D.E.

A.D.W. 1 —Blauw Wit 4 van 2-3 terrein E.D.W Afd. 2. N.O.S. 2 Blauw Wit 6 van 12y2—ly2 terrein T O G.

Blauw Wit 7—E.D.W. 2 van 12^—1^ terrein É.D.W. Blauw Wit 8-Reinwardt van 1^—2^ terrein GermaanBlauw Wit 10-Rap 2 van 12-V^ -1^ terrein Avanti. O.M.S 2—Blauw Wir 9 van 1—2 terrein D.E.C Meeuwen 3-Blauw Wit 11 van l%—2% terreinBl.Witflauw Wit 12-O.M.S. 3 van 3 - 4 terrein BI. Wit. Blauw Wit asp. b—Blauw Wit asp. c van 10—11 terr.Bl.W. Z.F.C.-Blauw Wit A van 12^—11^ terr. Bi. Wit. Dames en Heeren leden van de Reisclub gelieven er voor te zorgen een half uur voor het vertrek van den trein (le elftal) in dit geval dus om ca. 10.45 aanwezig te willen zijn onder de klok van het C.S.

Celebesstr. 43 2, Tel. Z. E085 L. A. VAN ASSELT, secr.

Sluiten