Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

9

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Schrale oogst.

Het gaat den Amsterdamschen le klassers niet voor den wind. Zij bevinden zich allen in de onderste helft der resp. ranglijsten met cijfers, die niet van groote kracht getuigen.

Men oordeele:

Ajax 2 1—1 3—2 2 Spartaan 3 1 — 2 4—7 2 Blauw Wit 4 1 — 3 10—9 2

Een totaal van 6 punten uit een maximum van 18 stemt weinig hoopvol, maar toch hebben wij 't vermoeden, dat er nog wel een gunstige wending komen zal. De 2—3 nederlaag van Spartaan tegen Feyenoord en de 1—2 nederlaag van Blauw Wit tegen H.V.V. zijn geen cijfers om te wanhopen; integendeel.

Blauw Wit vooral schijnt geabonneerd te zijn op nederlagen met de oneven goal. En wij hebben den indruk, dat, evenals tegen R.C.H. (2—3) en tegen V.O.C. (3—4), ook bij deze 1—2 nederlaag op Wassenaar de Zebra's ietwat onfortuinlijk „geboerd" heb- 1 ben. Ook ditmaal hadden onze stadgenooten weer eerst de leiding, evenals in de beide eerste ontmoetingen, zoodat het wel schijnt, alsof 't haar gemakkelijker valt een voorsprong te veroveren dan dien te behouden. Dit zou er op kunnen wijzen dat de Stadionploeg te veel haar gemak er van neemt of zich reeds veilig genoeg waant, wanneer zij maar eenmaal de leiding veroverd heeft., We beweren niet dat dit zoo is, maar het begint er na drie dergelijke nederlagen toch ietwat op te. lijken. Het feit is in elk geval marquant genoeg om er eens de aandacht op te vestigen.

Met slechts 2 van de 6 punten was de oogst intusschen ditmaal erg schraal.

Ajax - A.S.C. 3 -0.

Voor die twee winstpunten zorgde Ajax door een 3—o overwinning op het Leidsche A.S.C. en hoewel die cijfers, oppervlakkig beschouwd, afdoende schijnen, toch zullen zij, die den wedstrijd hebben bijgewoond over Ajax' spel vermoedelijk weinig enthousiast zijn., In onze omgeving hoorden wij door iemand tijdens den wedstrijd de opmerking maken, dat Ajax veel beter speelde dan den vorigen Zondag in Rotterdam tegen Feyenoord, maar wij deelden die meening niet, althans niet in die mate. Het groote verschil tusschen dezen en den vorigen Zondag lag veel minder bij Ajax'dan wel bij de tegenpartij. Feyenoord speelde in Rotterdam een uitstekend le klasse spel, terwijl dat van A.S.C. niet meer dan een middelmatig 2e klas partijtje was. De Leiden aars maakten op ons ook volstrekt niet den indruk, dat zij een off-day hadden. Dit blijkt anders gauw genoeg uit diverse kleinig heden, als men maar goed opiet. De ploeg als geheel is bepaald zwak en kan o.i. niet veel beter. Haar spel is primitief, te langzaam ook, en reeds nu staat voor ons vast dat A.S.C. in de onderste regionen zal eindigen.

Dat Ajax op haar eigen terrein hiertegen in de meerderheid bleef, was dan ook niet te verwonderen. Daarvoor was waarlijk geen blzondere krachtsprestatie noodig en dat was maar goed ook, want wat Ajax dezen middag demonstreerde, was maar een zeer middelmatig spelletje, dat met den naam eerste klasse wel wat royaal betiteld zou zijn.

Addicks was ditmaal als linksbinnen vervangen door Rutte, terwijl van Kol rechtsback speelde. Couton bezette na langen tijd weer eens de links backplaats, maar kort na de rust liet zijn knie hem weer in den steek zoodat hij moest uit vallen.

De opneming van Rutte in de voorhoede leek ons een verbetering. Een doorzetten als bij miste Ajax verleden week in Rotterdam. Iemand van zij n speltype kan onder den nieuwen buitenspelregel dikwijls het gewenschte succes brengen. Een weinig meer baltechniek en Rutte is goed voor een stapel goals, mits het spel van de geheele ploeg daarop wordt gebaseerd. Dit was nu niet het geval. Het korte spel dat Ajax in hoofdzaak ook thans weer speelde, kan onmogelijk tot productiviteit leiden. Laat iemand als Rutte gerust in het vijandelijke strafschopgebied zich werpen op een aantal in die richting suizende long-shots en hij is een voortdurende bedreiging voor het doel! Maar het is zonderling, hoe weinig ploegen er op het oogenblik nog zijn, die het lichtpunt van den nieuwen offside-regel schijnen te hebben ontdekt. Bij Ajax is daarvan nog geen sprake, bij Blauw Wit evenmin. Spartaan zagen wij nog niet in actie, maar het zou ons niet verwonderen, indien juist deze ploeg door haar bijzondere speelwijze, zij 't onwillekeurig, het meeste voordeel uit den nieuwen regel haalt. Men zou ons kunnen tegenwerpen, dat dit dan niét pleit voor ons voetbal als kunst in het algemeen. Soit! We zijn inderdaad die meening toegedaan. De nieuwe spelregels zullen 't spel o.i. meer kwaad dan goed doen.

Zooals gezegd, Ajax won niet 3—0, maar de doelpunten waren niet het gevolg van weloverlegd spel. Zij kreeg de goals voor een ged deel cadeau. Het was al spoedig 1—0, doordat .de verdediging der Leidenaars zich vergiste, wat trouwens meer voorkwam. Iseger maakte dankbaar gebruik van de goedkoope kans. 't Werd verder een onbeduidend spel, waarin men steeds te voren ken zien wat er ging gebeuren, ' waarbij gezellig 'getreuzeld en gepingeld werd en nimmer een verrassing voorkwam. De beide internationals Wamsteker en van Kol deden af en toe wel •goede dingen, maar een overweldigenden indruk maakte ook hun spel niet. De Ajacied was wel eens wat al te kalm en Wamsteker opende het spel niet voldoende naar de vleugels.

Na een half uur verdween de bal uit een ver schot van Andriessen Jr. in het A.S.C.-doel en het was belachelijk om te zien hoe de gansche verdediging' der Leidenaars vergat den bal tegen te houden. De een rekende daarbij op den ander. Het publiek was allerminst enthousiast en na een kwartiertje van verdere gemoedelijkheden begon de gebruikelijke parade voor de overdekte. Het was zacht herfstweer en er waren aardige toiletjes.

, Het tweede bedrijf speelde zich onder dezelfde omstandigheden af als de eerste en als niet Iseger een eenigszins onfortuinlijk door A.S.C. weggewerkte bal onverwacht voor open doel voor de voeten had gekregen en ingeschoten, zou het eentonige tiktak-spel van Ajax wellicht geen verandering meer in den stand hebben gebracht. " Zoo won Ajax met 3—0.

We zijn er blij mee, zeker, maar niet voldaan. Het lijkt ons een bedriegelijke en daarom gevaarlijke overwinning.

Look out, Ajax!

Koe Spartaan verloor.

Spartaan leed aan den Uitweg een alleszins eervolle nederlaag tegen Feyenoord, dat met 3—2 zegevierde. Deze overwinning was voor de Rotterdammers volkomen verdiend, daarzij technisch wel een klasse beter voetbal speelden dan hun gastheeren, die echter de

Sluiten