is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huis, oud & nieuw; Maandelijksch prentenboek gewijd aan huis-inrichting, bouw en sierkunst jrg 15, 1917 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFB. I. <^<^«©<Êf%©^<^<^^(^^<^^@©^(^^<^^<^

ZOMERHUISJE § TE NOORD-

WIJKAANZEE. *

g ZOMERHUISJE TE 8 NOORDWIJK AAN ZEE.

n de Augustus-aflevering 1906 van ons tijdschrift publiceerden wij onder denzelfden titel een huisje van zeer bescheiden afmetingen. Dit huisje voldeed intusschen niet meer aan de behoeften en besloot de

eigenaar er eenige vertrekken bij te maken door de kap uit te breiden. Hoe deze uitbreiding is geschied ziet U uit bijgaande afbeeldingen en plaatsen wij daarbij ter vergelijking eenige teekeningen van den toestand, zooals deze voor de verbouwing was. Hoewel er sedert den eersten bouw 12 jaren zijn verloopen lijkt het ons toch van belang nog eens aan te halen hetgeen wij toen over het bouwen van kleine woningen hebben opgemerkt; dit achten wij zooveel te meer noodzakelijk, daar de fouten waarop wij toen wezen, nu helaas misschien nog meer worden gemaakt dan toen.

„Bij het optrekje teNoordwijkaanZeeiserinhet bijzonder naar gestreefd om met zeer bescheiden middelen, een geheel te bereiken, dat aan betere eischen kan beantwoorden dan de zomerhuisjes, waarmede de speculatie-bouwers de gezochte schoone streken van ons land zoo onmedogenloos ontsieren.

De bouwkosten van dit optrekje bedragen nog geen f 4000.

Hoewel de kosten van een gebouw en van elk ander werk volstekt geen maatstaf vormen voor de kunstwaarde, geeft toch een ruime bouwsom eene grootere vrijheid in het gebruik en de bewerking van materialen en verder in het geheele ontwerp. Wanneer dus een bescheiden som beschikbaar is, moet niet getracht worden in het aspect van het huis eenen schijn te leggen van eene bewerking uit kostbaarder materialen, dan de middelen toelaten. Dit is een euvel, waaraan het meerendeel der huizen, die door eigenbouwers gezet worden, mank gaan. Natuursteen (dikwijls nog imitatie) wordt met dunne platen aangebracht, en karakterlooze

296